Hopp til innhold

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Her er punktene i statsbudsjettet som vil påvirke husholdningenes økonomi i 2013.

Familiemiddag

Importert mat blir dyrere med det nye budsjettet.

Foto: Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Ny bil og eksos

Store motorer som slipper ut lite NOx og CO2 blir billigere.

Foto: NRK montasje

Engangsavgifter på bil: Statens engangsavgift på nye biler avhenger av vekt, effekt, såkalt NOx-utslipp, og CO2-utslipp.

Omleggingen av engangsavgiften på kjøretøy i miljøvennlig retning videreføres ved at det legges større vekt på CO2- og NOx-utslipp og mindre vekt på motoreffekt.

Ny dieselbiler blir straffet i statsbudsjettet for 2013 i den forstand at NOx-avgiften strammes til.

Samtidig reduseres effektavgiften med 12,7 prosent for de første 65 kW, og 11,7 prosent for effekt over dette. Det gjør kraftigere miljøvennlige motorer relativt billigere.

Bil, omregistreringsavgift: Den utskjelte særnorske omregistreringsavgiften reduseres for alle kjøretøyer med 12 prosent.

Avgiften gjør at staten forsyner seg med opp til 21.860 kroner ved kjøp av en nesten ny bil.

Næringskjøretøyer, omregistreringsavgift: Reduseres med 40 prosent for næringskjøretøyer.

Bil, vrakpant: Vrakpanten på bil økes fra 2000 til 2500 kroner i budsjettet for 2013.

NRK-lisensen øker til 2 680,50 kroner. Det innebærer en økning i lisensregningen på 100,44 kroner, tilsvarende 3,9 prosent.

Av lisensøkningen får NRK 93 kroner, mens resten er 8 prosent moms til staten.

Dyrere brus og saft: Saft, brus og vann med smak blir mye dyrere i forslaget til statsbudsjettet for 2013.

Regjeringen foreslår en økning på 7,4 prosent i avgiften for alkoholfrie drikkevarer.

Dyrere importert mat: Som tidligere varslet legger regjeringen om til prosenttoll for importerte biffer og fileter av storfekjøtt, samt faste og halvfaste oster.

Det betyr trolig bråstans i importen av kjøtt, samt at utenlandske oster som konkurrerer med typiske guloster som Jarlsberg og Norvegia blir mye dyrere.

Omleggingen innebærer at tollsatsen på storfekjøtt økes med 344 prosent og toll på enkelte oster med 277 prosent.

Regjeringen skriver i statsbudsjettet at på lengre sikt vil omleggingen kunne føre til økte priser på ost og kjøtt for norske forbrukere.

Barnehage, foreldrebetaling: Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme nominelle nivå som i 2011, 2.330 kroner pr måned.

Dyrere snus og skråtobakk: Avgiftene på alkohol og tobakk øker om lag i like mye som den generelle prisveksten, som Finansdepartementet har beregnet til 1,9 prosent for 2013.

Unntaket er snus og skrå, der regjeringen har bestemt seg for å stramme til avgiftsskruen, med 2,2 prosent i avgiftsøkning.

Fagforeningskontingenten: Det maksimale fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3 750 kroner til 3 850 kroner. Økningen er på 2,7 prosent.

DETTE BILDET MÅ IKKE BRUKES!

Snusen blir dyrere med budsjettet for 2013.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Dyrere å eie bolig nummer 2: Regjeringen legger opp til at det skal bli dyrere å eie en bolig nummer 2, samt å eie næringseiendom. Målet er å dempe insentivene til å investere penger i eiendom

Ligningsverdiene for sekundærbolig og næringseiendom økes fra 40 til 50 prosent av anslått markedsverdi.

Det betyr at de som eier næringseiendom og en bolig nummer to må betale mer i formuesskatt for inntektsåret 2013.

Bolig, litt billigere å flytte: Satsen for tinglysing av pantedokument i fast eiendom er i dag 1 935 kroner, mens det alminnelige tinglysingsgebyret som gjelder skjøte på fast eiendom er 1 548 kroner.

Begge foreslås satt til 1 060 kroner.

Men den virkelige flytteskatten, dokumentavgiften på 2,5 prosent, blir ikke redusert.

Dermed må alle som kjøper selveierboliger også i 2013 betale 2,5 prosent av salgsverdien i avgift til staten.

Formuesskatt: Regjeringen foreslår å øke bunnfradraget i formuesskatten med 120.000 kroner til 870.000 kroner.

Det innebærer at de som er i full formuesskatteposisjon sparer 1320 kroner i årlig formuesskatt på grunn av økningen i bunnfradraget.

Formuesskatten betales til stat og kommune, og utgjør maksimalt 1,1 prosent av nettoformue. Det er ingen endringer i satsene.

Ektepar får dermed et samlet bunnfradrag i formuesskatten på 1.740.000 kroner.

Toppskatt: Innslagspunktet for toppskatten økes med 4 prosent til 509.600 kroner for trinn 1 og til 828.300 kroner for trinn 2.

Bruttoinntekt over disse inntektsgrensene gir en ekstra «straffeskatt » på henholdsvis 9 prosent og 12 prosent.

Minstefradraget, lønnsinntekt: Nedre grense i ministefradraget holdes uendret på 4.000 kroner mens øvre grense økes med 4 prosent til 81.300 kroner.

Satsen økes med 2 prosentpoeng til 40 prosent.

Minstefradrag, pensjonsinntekt: Nedre grense holdes uendret på 4.000 kroner mens øvre grense økes 4 prosent til 68.050 kroner.

Satsen holdes uendret på 26 prosent.

Skatteklasse 2 forsvinner: Dagens ordning med skatteklasse 2 for enslige forsørgere forsvinner.

Fordelen ved skatteklasse 2 skal videreføres i et eget særfradrag, og skal gis til dem som mottar utvidet barnetrygd.

Omleggingen skal gjøre at samboere og gifte i større grad likebehandles.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger