Hopp til innhold

Avviser trygdeskandale – mener Nav-sjefen og arbeidsministeren har beklaget for tidlig

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård mener både Nav-sjefen, arbeidsministeren og påtalemyndigheten har vært altfor raske med å konkludere med at flere er feilaktig dømt for trygdesvindel.

Sigrun Vågeng og Anniken Hauglie på pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land

ERKJENTE FEIL: Daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (t.h.) og Nav-sjef Sigrun Vågeng kalte inn til pressekonferanse i oktober i fjor. Der kom det frem at retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– De har beklaget for tidlig. Hvis de ikke har noe grunnlag jeg ikke har sett, så har de vært veldig raskt ute med å beklage. Man har ingen absolutte svar innen jussen, men man har konkludert veldig raskt her med at det er gjort feil, sier Karl Arne Utgård til NRK.

I oktober i fjor slapp daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie bomben:

På en pressekonferanse med Nav-sjef Sigrun Vågeng og daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch fortalte hun at lovverket som handler om retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land, var blitt praktisert feil i mange år.

Feilen hadde fått store konsekvenser for enkeltpersoner, sa de. Flere titalls nordmenn var blitt uskyldig dømt for trygdesvindel. Noen av dem var til og med dømt til fengsel.

Siden den gang har både statsministeren, arbeids- og sosialministeren, nåværende og tidligere Nav-sjefer og riksadvokaten vært blant dem som har lagt seg flate og beklaget.

– Denne saken fortjener ordet «skandale», sa statsminister Erna Solberg.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kva er trygdeskandalen?

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er trygdeskandalen?

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kva er trygdeskandalen?

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kva er trygdeskandalen?

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva er trygdeskandalen?

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

Dette er trygde­skandalen

– Få eller ingen er feilaktig dømt

Nå trekker imidlertid Karl Arne Utgård, dommer i Høyesterett fra 1999 til 2018, i bremsen.

Få eller ingen er feilaktig dømt i trygdesaken, mener han.

Karl Arne Utgård

ANNEN TOLKNING: Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård tror få eller ingen av Nav-dommene er feil.

Foto: Heiko Junge, Junge, Heiko

Årsaken er at regelverket – trygdeforordningen – bare gir rett til eksport av sykepenger dersom sykdommen oppstår mens man er i utlandet, og ikke hvis man er sykmeldt allerede før man reiser ut av Norge, mener han.

– For å ta et eksempel: Hvis du faller om på gata i Paris, har du rett til helsehjelp der. Da kan den franske legen sykmelde deg på den norske stats bekostning. Men hvis du allerede er sykmeldt i Norge før du skal til Paris, kan du ikke ta med deg sykepengene og behovet for legehjelp, sier Utgård.

Han har på eget initiativ skrevet og publisert en analyse om trygdesaken. Det var Rett24 som først omtalte saken.

Utgård viser til artikkel 21 i EUs trygdeforordning.

– Der heter det at den som er «bosatt eller oppholder seg i» et annet EU-/EØS-land, har rett til kontantytelser fra hjemlandet. Da blir spørsmålet hva som ligger i «oppholder seg i». Min tolkning er at vedkommende må oppholde seg i et annet EU-/EØS-land når man blir syk for å ha rett på sykepenger fra Norge selv når man er i utlandet, sier han.

– Jeg har ikke funnet noen artikkel, dom eller lovgivning i annet land som i kraft av artikkel 21 støtter at man har krav på å eksportere rettigheter.

Utgård baserer sitt syn på ordlyden i artikkel 21, sett i sammenheng med gjennomføringsforordningen artikkel 27. Den handler om utbetaling av kontantytelser i forbindelse med at man ikke kan jobbe når man er bosatt eller oppholder seg i et annet EU-/EØS-land.

Hvem har trygdeskandalen rammet og hvilke feil er gjort? NRKs Astrid Randen forklarer.

Hvem har trygdeskandalen rammet og hvilke feil er gjort? NRKs Astrid Randen forklarer.

Er åpen for feiltolkning

I tillegg til spørsmålet om man kan ta med seg sykepenger til utlandet, reiser Utgård spørsmål ved om arbeidsavklaringspenger i det hele tatt skal være omfattet av problematikken.

– Min mening er at det ikke er opplagt at arbeidsavklaringspenger er å betrakte som sykepenger før i 2017. Da la Arbeidsdepartementet arbeidsavklaringspenger spesifikt innunder sykepenger.

Utgård har med sin analyse til dels snudd opp ned på trygdesaken.

Er dette bare dine personlige tolkninger er du åpen for at det kan være andre tolkninger som er riktige?

– Dette er et faglig innspill til en diskusjon. Jeg mener selvfølgelig ikke at jeg har rett per definisjon. Jeg har gitt uttrykk for mitt syn, så får andre gi uttrykk for sitt syn. Ingenting er klart før Høyesterett og EFTA-domstolen har gitt sitt svar, sier Utgård.

I høringen i Stortinget beklaget arbeidsministeren, og Nav-sjef Sigrun Vågeng beklaget at Nav urettmessig hadde krevd penger tilbake fra folk. Hun beklaget også at flere var blitt fengslet «uten at det er lovhjemmel for det». Tok de feil da de beklaget, da?

– Det var i hvert fall overraskende at kontrollkomiteen fant å kunne foreta denne høringen uten at en eneste faglig instans hadde vurdert om dette var riktig. Så vil det vise seg om de tok feil eller ikke.

Trygdeadvokat uenig med Utgård

Advokat Olav Lægreid.

UENIG: Advokat Olav Lægreid er helt uenig med Karl Arne Utgårds tolkning av NAV-dommene.

Foto: NRK

Trygdeadvokat og koordinator for rettshjelpsordningen i Nav-saken, Olav Lægreid, mener Utgård legger for lite vekt på formålet i EU-reglene om fri bevegelse av arbeidskraft.

– Så lenge man overholder forpliktelsene knyttet til trygdeytelser, altså meldeplikten og fastsatte aktiviteter, så har man i utgangspunktet adgang til å eksportere ytelser.

Lægreid mener at Utgårds slutning om at arbeidsavklaringspenger kanskje faller utenfor regelverket om trygdeeksport, er en merkelig spissfindighet.

– Departementet har selv oppfattet at dette er en ytelse omfattet av disse reglene etter 2016. Arbeidsavklaringspenger var samme ytelse før 2016, så det er uforståelig at det skulle være noen forskjell her.

Lægreid mener Utgård indirekte slår strek over alle gjenopptakelser.

– Det er friske fraspark. Det Utgård gjør er en akrobatisk øvelse, der han kommer med en generell, teoretisk analyse for alle sakstyper, uten å kommunisere med den praksisen som har vært fulgt. Utgangspunktet han burde tatt er praksisen Nav og Trygderetten har hatt, for å se på hva som konkret er riktig eller feil ved tidligere praksis. Resultatet av Utgårds metode blir for kategorisk, som et juridisk mageplask.

– Nav har vært lite spesifikke i beskrivelsen av hva som er riktig praksis. Det de i stedet har sagt, er at de har tolket reglene feil og beklaget dette. Da er det urettferdig å si at Nav har vært for bombastiske når de har innrømmet feil.

Nav: Vi endrer ikke tolkningen av regelverket

I etterkant av Nav-skandalen endret Nav reglene for dem som skal reise til utlandet og som mottar arbeidsavklaringspenger, pleiepenger eller sykepenger.

Nav skriver at «mottakere ikke lenger må søke om å reise til et annet EU- eller EØS-land ved midlertidig opphold. Opphold i slike land likestilles nå med opphold i Norge.»

– Trygderetten endret sin praksis i disse sakene. På bakgrunn av det har vi gjort juridiske vurderinger av forholdet mellom folketrygdloven og EØS-regelverket, og kommet fram til at vi har praktisert regelverket feil når det gjaldt eksport av disse ytelsene. Vår nåværende tolkning av regelverket i EØS-saken har støtte blant annet av kjennelser fra Trygderetten, sier Bjørn Lien, fungerende ytelsesdirektør i Nav, til NRK.

Han forteller at de er kjent med vurderingene til Utgård, men at de ikke endrer Navs tolkning av regelverket i denne saken.

Granskingsleder: – Vi merker oss Utgårds synspunkter

Utvalgslederen for granskingen av trygdesaken, Finn Arnesen, ville ikke stille til intervju angående Utgårds synspunkter.

– Det er enighet i utvalget om at vi uttaler oss om de aktuelle spørsmålene når vi kommer med vår utredning. Og før du spør; nei, jeg kan ikke si akkurat når det blir. Utover dette har vi merket oss Utgårds synspunkter, slik vi har merket oss andres synspunkter på de aktuelle rettsspørsmålene, skriver Arnesen i en sms.

Riksadvokatembetet skriver i en sms til NRK at det «er nødvendig med noe tid for å gjennomgå og vurdere Utgårds betenkning. Vi kan ikke nå angi noe tidspunkt for når setteriksadvokaten eventuelt kan uttale seg.»

Nåværende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skriver følgende i en e-post:

– Det er ikke uvanlig at det kommer en faglig debatt i kjølvannet av saker som får stor oppmerksomhet, men vi har nå satt ned et granskingsutvalg og vil avvente deres konklusjoner.

AKTUELT NÅ