Hopp til innhold

Nav-sjefen: Burde ha varslet tidligere

– Vi forsto ikke alvoret, sier Nav-sjef Sigrun Vågeng om da etaten fikk de første kjennelsene mot seg i Trygderetten, som viste at Nav tolket loven feil.

Kontrollkomiteen holder åpen høring om trygdeskandalen

BEKLAGER: Nav-sjef Sigrun Vågeng erkjenner at Nav varslet andre instanser for sent.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Sigrun Vågeng har siden september 2015 vært Nav-direktør.

Når hun nå møter til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, er foreløpig fasit det avsagt 75 uriktige dommer i trygdeskandalen.

– EØS-saken har rammet folk vi er satt til å hjelpe Det er en alvorlig sak, sier Vågeng og beklager at Nav urettmessig har krevd penger tilbake fra folk.

Enda mer alvorlig er det at flere av dem er blitt fengslet uten at det er lovhjemmel for det, legger Nav-sjefen til.

– Jeg gir vår uforbeholdne unnskyldning.

Ifølge Vågeng er det om lag 2400 personer som er berørt av trygdeskandalen. Hun opplyser at det hittil er fattet 272 nye vedtak i saker hvor det tidligere er gjort urettmessig vedtak om tilbakebetaling:

  • I 174 av sakene er vedtakene om tilbakebetaling helt omgjort
  • 66 vedtak er delvis omgjort
  • I 32 saker er vedtakene opprettholdt

Brukte ett år på å varsle departementet

Trygderettens leder Trine Fernsjø fortalte Kontrollkomiteen i går at Trygderetten flere ganger fra juni 2017 ga Nav klar beskjed om at etatens lovforståelse var feil.

Likevel gikk det et drøyt år før Nav varslet Arbeidsdepartementet, senhøsten 2018.

Hvorfor, vil saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) vite.

– Det var behov for å få avklart dette. Den første kjennelsen fra Trygderetten som gikk mot vår innstilling, kom i juni 2017. Det var én kjennelse. Etter det fikk vi fem kjennelser hvor vi fikk medhold. Så brukte vi året frem til 2018 til å se hvilke svar Trygderetten ga oss fremover, sier Vågeng.

Hun peker på at Trygderettens leder, under høringen i går, sa at de ikke hadde en konsistent, endelig fortolkning av EØS-regelverket i perioden frem til 2018, og at de heller ikke var helt sikre etter det.

Trygderettens leder presiserte imidlertid i går at i de sakene hvor Nav fikk medhold etter sommeren 2017, var ikke forholdet mellom EØS-retten og norsk lovgivning behandlet.

Hvem har trygdeskandalen rammet og hvilke feil er gjort? NRKs Astrid Randen forklarer.

Hvem har trygdeskandalen rammet og hvilke feil er gjort? NRKs Astrid Randen forklarer.

Vågeng: Burde ha kontaktet riksadvokaten året før

Da tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch stilte i høringen i går, gjorde han det klart at han mener påtalemyndigheten burde ha vært varslet allerede sommeren 2017, da den første kjennelsen som gikk mot Nav i dette sakskomplekset, forelå.

– Hadde vi fått noen varsler der, ville vi ha gått tungt inn i dette allerede i 2017. Jeg er ganske overrasket, jeg legger ikke skjul på det, sa Busch.

Han pekte samtidig på at 33 av de 75 som er blitt feilaktig dømt, er dømt etter 2017.

Riksadvokaten ble ikke varslet av Nav før i oktober 2019.

Vågeng erkjenner at riksadvokaten ble varslet for sent.

– Da den første kjennelsen kom i juni, var det første gang på mange, mange år at vi fikk en kjennelse mot oss. Vi hadde behov for å diskutere dette internt, for å se hva som kom etter det, sier Vågeng.

– Men jeg har sagt at vi varslet riksadvokaten for sent om det som kom fram fra Trygderetten. Jeg anser ikke da den første kjennelsen kom som et naturlig tidspunkt, men våren 2018, da flere kjennelser kom, burde vi kontaktet riksadvokaten.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kva er trygdeskandalen?

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er trygdeskandalen?

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kva er trygdeskandalen?

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kva er trygdeskandalen?

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva er trygdeskandalen?

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

Dette er trygde­skandalen

– Vi forsto ikke alvoret

– Jeg tror den enkle forklaringen, og den bitre sannhet, er at vi var i god tro. Så da Trygderetten begynte å komme med sine avvikende kjennelser i forhold til hva de hadde gjort de fem siste årene, var vi i god tro.

– I denne saken må jeg si igjen: Vi så det ikke. Dette er ikke symptomatisk for hvordan vi behandler saker i Nav, men vi var ikke oppmerksomme på at vi kunne ha gjort noe feil. Det hadde ikke vært oppe til diskusjon. Vi forsto ikke alvoret med en gang, sier Vågeng.

Feil praksis av EUs trygdeforordning

Ei oversikt over brev og møter mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Nav i forbindelse med trygdeskandalen.

AKTUELT NÅ