Nav-sjefen: Burde ha varslet tidligere

– Vi forsto ikke alvoret, sier Nav-sjef Sigrun Vågeng om da etaten fikk de første kjennelsene mot seg i Trygderetten, som viste at Nav tolket loven feil.

Kontrollkomiteen holder åpen høring om trygdeskandalen

BEKLAGER: Nav-sjef Sigrun Vågeng erkjenner at Nav varslet andre instanser for sent.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Sigrun Vågeng har siden september 2015 vært Nav-direktør.

Når hun nå møter til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, er foreløpig fasit det avsagt 75 uriktige dommer i trygdeskandalen.

– EØS-saken har rammet folk vi er satt til å hjelpe Det er en alvorlig sak, sier Vågeng og beklager at Nav urettmessig har krevd penger tilbake fra folk.

Enda mer alvorlig er det at flere av dem er blitt fengslet uten at det er lovhjemmel for det, legger Nav-sjefen til.

– Jeg gir vår uforbeholdne unnskyldning.

Ifølge Vågeng er det om lag 2400 personer som er berørt av trygdeskandalen. Hun opplyser at det hittil er fattet 272 nye vedtak i saker hvor det tidligere er gjort urettmessig vedtak om tilbakebetaling:

 • I 174 av sakene er vedtakene om tilbakebetaling helt omgjort
 • 66 vedtak er delvis omgjort
 • I 32 saker er vedtakene opprettholdt

Brukte ett år på å varsle departementet

Trygderettens leder Trine Fernsjø fortalte Kontrollkomiteen i går at Trygderetten flere ganger fra juni 2017 ga Nav klar beskjed om at etatens lovforståelse var feil.

Likevel gikk det et drøyt år før Nav varslet Arbeidsdepartementet, senhøsten 2018.

Hvorfor, vil saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) vite.

– Det var behov for å få avklart dette. Den første kjennelsen fra Trygderetten som gikk mot vår innstilling, kom i juni 2017. Det var én kjennelse. Etter det fikk vi fem kjennelser hvor vi fikk medhold. Så brukte vi året frem til 2018 til å se hvilke svar Trygderetten ga oss fremover, sier Vågeng.

Hun peker på at Trygderettens leder, under høringen i går, sa at de ikke hadde en konsistent, endelig fortolkning av EØS-regelverket i perioden frem til 2018, og at de heller ikke var helt sikre etter det.

Trygderettens leder presiserte imidlertid i går at i de sakene hvor Nav fikk medhold etter sommeren 2017, var ikke forholdet mellom EØS-retten og norsk lovgivning behandlet.

Hvem har trygdeskandalen rammet og hvilke feil er gjort? NRKs Astrid Randen forklarer.

Hvem har trygdeskandalen rammet og hvilke feil er gjort? NRKs Astrid Randen forklarer.

Vågeng: Burde ha kontaktet riksadvokaten året før

Da tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch stilte i høringen i går, gjorde han det klart at han mener påtalemyndigheten burde ha vært varslet allerede sommeren 2017, da den første kjennelsen som gikk mot Nav i dette sakskomplekset, forelå.

– Hadde vi fått noen varsler der, ville vi ha gått tungt inn i dette allerede i 2017. Jeg er ganske overrasket, jeg legger ikke skjul på det, sa Busch.

Han pekte samtidig på at 33 av de 75 som er blitt feilaktig dømt, er dømt etter 2017.

Riksadvokaten ble ikke varslet av Nav før i oktober 2019.

Vågeng erkjenner at riksadvokaten ble varslet for sent.

– Da den første kjennelsen kom i juni, var det første gang på mange, mange år at vi fikk en kjennelse mot oss. Vi hadde behov for å diskutere dette internt, for å se hva som kom etter det, sier Vågeng.

– Men jeg har sagt at vi varslet riksadvokaten for sent om det som kom fram fra Trygderetten. Jeg anser ikke da den første kjennelsen kom som et naturlig tidspunkt, men våren 2018, da flere kjennelser kom, burde vi kontaktet riksadvokaten.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

– Vi forsto ikke alvoret

– Jeg tror den enkle forklaringen, og den bitre sannhet, er at vi var i god tro. Så da Trygderetten begynte å komme med sine avvikende kjennelser i forhold til hva de hadde gjort de fem siste årene, var vi i god tro.

– I denne saken må jeg si igjen: Vi så det ikke. Dette er ikke symptomatisk for hvordan vi behandler saker i Nav, men vi var ikke oppmerksomme på at vi kunne ha gjort noe feil. Det hadde ikke vært oppe til diskusjon. Vi forsto ikke alvoret med en gang, sier Vågeng.

Feil praksis av EUs trygdeforordning

Ei oversikt over brev og møter mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Nav i forbindelse med trygdeskandalen.

 • 27. november 2018
  Blir orientert

  Nav gir Arbeids- og sosialdepartementet ei foreløpig orientering om brevet Trygderetten sende 19. november om feil praktisering av EUs trygdeforordning.

 • 18. desember 2018
  Saker sett på vent

  Alle klagesaker om fleire korte opphald i EØS-området blir sette på vent medan ein prøver å forstå regelverket.

 • 20. desember 2018
  Brev frå Nav

  Departementet blir formelt orientert om at Trygderetten vurderer å sende spørsmål om korleis Nav praktiserer artikkel 21 i EUs trygdeforordning til EFTA-domstolen.

 • 18. januar 2019
  Møte mellom Nav og departementet

  Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om saka i eit møte.

 • 24. januar 2019
  Brevveksling mellom Nav og departementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei ber direktoratet gjer greie for praksisen til etaten og vurdere om forståinga av artikkel 21 er i tråd med forordninga. Same dag sender Nav eit brev til departementet der dei skriv at dei vil gjere endringar i korleis dei tolkar artikkel 21 i framtida.

 • 22. februar 2019
  Uformell kontakt

  Arbeids- og sosialdepartementet sender ein e-post til Nav for å orientere om at det kjem eit brev i mars.

 • 25. februar 2019
  Set saker på vent

  Den delen av Nav som jobbar med å avdekke og anmelde trygdesvindel seier at dei set saker med nordmenn som har vore på korte opphald i EØS-området på vent.

 • 5. mars 2019
  Departementet sender brev

  Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei gir tilslutning til den nye praksisen som går ut på at ein ikkje skal stanse eller avslå støtte når nordmenn er midlertidig i eit anna EØS-land.

 • 14. mars 2019
  Ny praksis

  Dei tilsette i Nav får beskjed om den nye praksisen, og blir bedne om å setje saker der støtte blir kravd tilbake på vent.

 • 23. april 2019
  Siste politimelding

  Nav sender den siste politimeldinga om trygdesvindel basert på gammal praksis til påtalemakta. Denne blei kjent for Arbeids- og sosialdepartementet først 25. oktober 2019.

 • 21. juni 2019
  Brev frå Nav

  Nav sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet om korleis dei har endra praksis for ulike typar støtte.

 • 30. august 2019
  E-post frå Nav

  Nav sender ein e-post til Arbeids- og sosialdepartementet der dei orienterer om at feiltolkinga kan omfatte fleire saker enn det ein har trudd tidlegare. I den interne gjennomgangen i Nav kjem det fram at artikkel 21 heller ikkje har vore vurdert ved lengre midlertidige opphald i andre EØS-land.

 • 2. september 2019
  Nav ber om møte

  I ein e-post frå Nav skriv dei at dei treng eit møte med Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet får for første gong vite at folk kan ha sona i fengsel på grunn av feil praksis av regelverket.

 • 13. september 2019
  Møte mellom Nav og departementet

  Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om status i saka. Men dei var framleis usikker på om lova var brukt feil, og seier dei vil be påtalemakta om pågåande saker lbir sett på vent.

 • 16. september 2019
  Siste rettssak

  Den siste saka som er basert den gamle tolkinga av lova går for retten.

 • 17. - 19. september 2019
  Brev til politiet

  Nav sender brev til alle politidistrikta der dei ber om at saker som er melde, men der det ikkje er teke ut tiltale, blir sette på vent.

 • 26. september 2019
  Kontakt med Riksadvokaten

  Nav har ein uformell kontakt med Riksadvokatembetet om saka. Riksadvokaten får det formelle varselet om feilen i oktober.

 • 18. - 25. oktober 2019
  Møter mellom Nav og departementet

  Mellom 18. og 25. oktober har Nav og Arbeids- og sosialdepartementet tre møter for å få ei avklaring på korleis lovverket skal tolkast. På det siste møtet deltek Nav-direktør Sigrid Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • 27. oktober 2019
  Brev frå Nav

  I eit brev Nav har sendt til Arbeids- og sosialdepartementet konkluderer dei med at tidelegare lovtolking av forordninga ikkje har vore rett, uavhengig av lengda på opphaldet.

 • 28. oktober 2019
  Brev frå Trygderetten

  Trygderetten sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei gjer greie for sakene dei har behandla etter at forordninga blei sett i kraft i 2012.

 • 29. oktober 2019
  Brev frå departementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender brev til Nav der dei orienterer om korleis dei skal følge opp saka for å rette opp i dei feila som er gjort.

 • 4. november 2019
  Brev frå ESA

  ESA sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei ber om ei utgreiing av tolkinga av artikkel 21 i EUs trygdeforordning, og korleis denne er praktisert.

 • 5. november 2019
  Stortinget blir orientert

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie orienterer Stortinget om trygdeskandalen. Ho varslar også ei ekstern gransking av det som har skjedd.

 • 8. november 2019
  Granskingsutval

  Professor i Europa-rett ved UiO, Finn Arnesen, skal lede et granskingsutval på sju personar som skal finne ut korleis reglene kunne bli tolka feil.

 • 19. november 2019
  Visste om straffesaker

  I et brev frå arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer det frem at Nav allerede i februar var klar over at trygdeskandalen omfatta straffesaker.

 • 25. november
  Raudt fremmer mistillit

  Raudt-leder Bjørnar Moxnes gjør det klart at partiet fremmer mistillitsforslag mot Anniken Hauglie. Når Stortinget stemmer over forslaget 27. november, er det berre Moxnes som stemmer for.

 • 28. november 2019
  Ber alle statsrådar gjennomgå

  Statsminister Erna Solberg ber alle statsrådane i regjeringa om å gå gjennom sine departement og underliggande etatar for å sjekke om de har tolka EØS-regelverket galt.

 • 4. desember 2019
  Ytelsesdirektør i Nav går av

  Kjersti Monland går av som ytelsesdirektør etter trygdeskandalen. Bjørn Lien, daverande direktør for Nav Innlandet, overtek etter Monland.

 • 5. desember 2019
  Brev hamna i skuff

  I eit brev som blei sendt frå Nav til Arbeids- og sosialdepartementet i juni 2018, men som først blei oversendt Stortinget nå, drøftar Nav forholdet mellom norsk lov og EUs trygdeforordning artikkel 21. Nav ber om ei tilbakemelding på sin tolking og praksis, men brevet blir i staden liggjande i ein skuff. – Eg beklagar overfor dei som er råka, seier Anniken Hauglie.

 • 17. desember 2019
  Opprettar ny nemnd

  Statsminister Erna Solberg seier på si halvårlege pressekonferanse at regjeringa opprettar ei ny nemnd som skal behandle eventuelle klager på erstatningskrav som spring ut av saka.

 • 6. januar 2020
  Minst 78 personar feilaktig dømde

  Ei ny oversikt frå Setteriksadvokaten viser at 78 personar truleg er feilaktig dømde i trygdeskandalen. Samstundes opplyser han at talet kan vere høgare.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger