– Ingen grunn til å avlyse anti-mobbearbeidet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen varsler at kampen mot mobbing ikke er vunnet selv om betydelig færre elever rapporterer om mobbing enn året før. Også forskerne mener det er vanskelig å si om nedgangen er reell.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener at vi aldri kan ha noen annen ambisjon enn at alle skal slippe å bli mobbet.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I dag ble tallene klare etter at 400 000 norske elever har svart på Elevundersøkelsen 2013. Andelen elever som rapporterte om mobbing i 2013 er betydelig lavere enn i 2012.

– Omfanget av mobbing i skolen har vært stabilt på nasjonalt nivå i perioden 2007 til 2012. Fra 2012 til 2013 er nedgangen signifikant, melder Utdanningsdirektoratet.

Samtidig oppgir nesten 90 prosent av elevene at de trives godt på skolen. Mobbetallene er imidlertid usikre på grunn av endringer i undersøkelsen.

– Tidligere elevundersøkelser tyder på at andelen som blir mobbet har vært ganske stabil. Det er ingen grunn til å avlyse anti-mobbearbeidet, snarere tvert imot, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

Antar at mobbingen går ned

Høsten 2013 svarer 4,2 prosent av elevene at de blir mobbet to-tre ganger i måneden eller oftere. Våren 2012 svarte 6,8 prosent det samme.

– Men årets undersøkelse har gjennomgått endringer som gjør en direkte sammenligning vanskelig. Nedgangen i mobbing skyldes trolig flere forhold, og det er vanskelig å si om nedgangen er reell, heter det i et sammendrag.

Kjersti Flåten

– Til sammen tolker vi dette positivt, sier Kjersti Flåten, divisjonsdirektør for analyse og vurdering i Utdanningsdirektoratet.

Foto: Jannecke Sanne / Utdanningsdirektoratet

– Kan man da si noe som helst om endringer fra tidligere år, Kjersti Flåten i Utdanningsdirektoratet?

Om vi sammenholder Elevundersøkelsen fra i fjor, som viser en liten nedgang i andelen som blir mobbet, årets undersøkelse og andre undersøkelser om læringsmiljø, mener vi å anta at det har vært en nedgang i mobbingen.

– Til sammen tolker vi dette positivt, men med det klare forbeholdet at deler av dette kan skyldes endringer i undersøkelsen, sier Flåten, som er direktør i divisjonen for analyse og vurdering i Utdanningsdirektoratet. Det er de som har bestilt undersøkelsen. I den første av to rapporter ser NTNU nærmere på spørsmålene om mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen.

Skolen hjelper ikke til

Elevundersøkelsen er nettbasert og obligatorisk for alle elever i 7. og 10. trinn på grunnskolen, og 1. trinn på videregående. Øvrige elever fra 5. trinn til ut videregående kan delta frivillig.

Elevene svarer at skolene i liten grad kjenner til krenkelsene de blir utsatt for. Dessuten opplever mange å ikke få hjelp fra skolen når de blir krenket.

– Når vi spør elevene om de for eksempel har vært utsatt for utestengning eller erting, spør vi også om dette har blitt tatt tak i. Der ser vi at det er en del å gå på, sier Flåten.

– Noen ting blir ikke oppdaget i det hele tatt. Andre ganger har skolen kjennskap til det som har skjedd, men elevene opplever likevel at det ikke blir tatt tak i. Sånn bør det ikke være. Nesten 20 prosent svarte at skolen ikke gjorde noe som hjalp dem hvis de ble holdt utenfor, forteller Flåten.

– Uakseptabelt

Kunnskapsministeren tolererer ikke at elever ikke får hjelp av skolen når de blir mobbet.

– Dette er den dystre nyheten i en ellers veldig positiv undersøkelse. Det er en del elever som sier at når de melder fra om mobbeproblemer, blir det ikke tatt tak i. Det er ikke akseptabelt, sier Torbjørn Røe Isaksen.

De fleste elevene oppgir at det er medelever som krenker, og krenkelsene foregår oftest ute.

Flere nasjonale tiltak mot mobbing har prosjektfinansiering som går ut i 2014. Røe Isaksen sier at regjeringen avventer en vurdering av arbeidet fra det såkalte Djupedal-utvalget før de tar stilling til om tiltakene skal fornyes, og om nye tiltak eventuelt skal settes inn.

– Det viktigste arbeidet mot mobbing gjøres ikke av regjeringen. Det gjøres på skolene, påpeker Røe Isaksen.

Mobbeøkning på ungdomsskolen

I den siste Elevundersøkelsen er det ingen kjønnsforskjeller når det gjelder hvem som oppgir å bli mobbet mest.

Mobbing

4,2 prosent av skoleelevene oppgir at de blir mobbet to-tre ganger i måneden eller oftere. Illustrasjonsfoto.

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

– Det skal legges til at kjønnsforskjellene var heller ikke store i tidligere elevundersøkelser, men nå er det ingen forskjell, står det i rapporten. Det er imidlertid en klar kjønnsforskjell i ulike typer krenkelser som begås.

Tidligere forskning har vist at mobbing reduseres med alder og at gutter mobbes mer enn jenter. Det kommer også fram i Elevundersøkelsen fram til 2012, men i den nyeste undersøkelsen ser analytikerne en endring på ungdomstrinnet.

– For 9.- og 10. trinn ser vi for det første at andelen som opplever seg mobbet øker, samtidig som det er litt flere jenter enn gutter som oppgir at de er mobbet på disse to trinnene. Dette skiller seg fra tidligere år hvor mobbeandelen hos gutter har ligget høyere enn for jenter på alle trinn, heter det i rapporten.

De fleste trives

Over halvparten av elevene opplever at det er god arbeidsro i timene. Det er en bedring i forhold til undersøkelsen som ble gjort i 2012.

Kjersti Flåten i Utdanningsdirektoratet trekker fram at det store flertallet av elevene oppgir at de kjenner til læringsmålene i nesten alle eller mange av fagene.

I tillegg oppgir nesten 90 prosent at de trives godt eller svært godt på skolen. Det er tall også kunnskapsministeren trives med.

– Det er et godt utgangspunkt for også å jobbe med økt læring på skolen. Det er selvfølgelig ikke slik at elevene lærer mindre av å trives, og heller ikke sånn at de trives mindre av å lære mer, sier Røe Isaksen.

SISTE NYTT

Siste meldinger