Hopp til innhold

Slike syn gjør reindriftsnæringen skeptisk til Nord-Norgebanen

I løpet av de siste årene er rundt 3000 dyr blitt drept av toget på Nordlandsbanen. Nå frykter reindriftsnæringen at en ny jernbanestrekning mellom Fauske og Tromsø skal ramme en allerede utsatt næring hardt.

59 rein meid ned av godstog ved Eiterstraum, på kommunegrensa mellom Vefsn og Grane

FRYKTER DETTE: Et blodig togspor kan også bli realiteten på Nord-Norgebanen. Jernbanesporene vil gå gjennom mange områder hvor det er reindrift. Her fra Nordlandsbanen etter en togpåkjørsel på Helgeland i april i år.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Sametinget varsler motstand mot den 370 kilometer lange Nord-Norgebanen mellom Fauske og Tromsø. Årsaken er at jernbanetraseen vil gå rett gjennom flere reinbeitedistrikt.

– En ny jernbanestrekning kommer på toppen av andre arealinngrep reindriftsnæringa står i. Som vindkraftverk, mineralutvinning og veibygging. Bit for bit spises mulighetene opp for kunne drive med reindrift, sier sametingsråd Silje Karine Muotka til NRK.

Silje Karine Muotka

– Storsamfunnet må kompensere hvis man er villig til å ødelegge for samisk kultur, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Hun er klar over at utspillet vil bli oppfattet som en bremsekloss på en utvikling befolkningen i Nord-Norge har kjempet for i flere tiår.

– Det er en utakknemlig rolle å være motstander av en ønsket nyvinning. Men vi må si fra om at jernbane innbærer enorme konsekvenser for de samiske interessene.

Reindriftsnæringa er allerede sterkt påvirket av togtrafikk. Den 729 kilometer lange Nordlandsbanen kjører gjennom flere vinterbeiteområder for tamrein, både på Saltfjellet, Helgeland og i Trøndelag.

Døden på skinnene

12 rein drept på Saltfjellet

TOGDREPT REIN: Her fra Nordlandsbanen på Saltfjellet.

Foto: Privat

Det er når reinflokkene flytter fra barmarksbeite til vinterbeite, og tilbake igjen, at de fleste påkjørsler skjer. De siste fem årene er rundt 3000 dyr blitt drept av toget på Nordlandsbanen.

– På Nordlandsbanen har vi sett at samfunnet må ut med store ekstrakostnader fpr å unngå dyretragedier. Gjerdene som nå bygges, burde vært bygd for lenge siden.

Vil koste 120 milliarder

En ny jernbanelinje mellom Fauske og Tromsø vil koste svimlende 120 milliarder kroner, og vil aldri kunne bli samfunnsøkonomisk lønnsom.

Men turisme, fiskeeksport og muligheten for å kunne frakte gods mellom sør og nord på jernbane istedenfor vogntog, gjør at Jernbanedirektoratet er blitt bedt om å regne ut hva en slik utbygging vil koste.

Jernbanedirektoratet har tatt høyde for at Nord-Norgebanen ikke bare vil koste i kroner og øre.

– Banen vil gå gjennom en del områder der det er store utfordringer knyttet til samisk kultur og reindrift, sier Hanne Juul, som er seniorrådgiver i Jernbanedirektoratet.

Hanne Juul

Seniorrådgiver i Jernbanedirektoratet, Hanne Juul.

Foto: Bent Vidar Lindsetmo / NRK

Halvparten av banen i tunnel

Også miljø, friluftsliv og kultur vil bli påvirket. Et tiltak for å redusere potensialet for konflikt er å legge deler av jernbanestrekningen i tunnel.

Ifølge kartet som foreligger er nær halvparten av Nord-Norgebanen tunnelsterkninger.

Sametingsråd Silje Karine Muotka er ikke helt overbevist om at tunneler er nok til at Nord-Norgebanen vil komme i konflikt med reindriftsnæringen.

Reinen trekker over store områder gjennom året, og forbindelser mellom områdene i innlandet og kysten er viktig å ikke bryte med infrastruktur.

– All infrastruktur vil ha enorme konsekvennser for de samiske interessene. Vi bruker ikke bare arealene til reindrift. Dette er lanskap som også er viktig for vår kulturarv.

Ut på høring

Slik kan den nye Nord-Norgebanen bli

Her er de ulike jernbanetraseene Jernbanedirektoratet ser for seg. De har også utredet et sidespor mellom Bjerkvik og Harstad.

Foto: Jernbanedirektoratet

Rapporten som nå foreligger vil ligge ute til høring fram til 1.oktober. Deretter vil høringsinnspillene bli gjennomgått og endelig rapport skal sendes Samferdselsdepartementet mot slutten av november.

Sametingsråden reagerer på at jernbaneplanleggerne i direktoratet ikke har involvert de samiske interessene i planene som nå foreligger.

– Det er tidlig i prosessen, og det er ikke gjort noen formelle vedtak her. Men det er beklagelig at de velger å hoppe over de samiske interessene. Norge har forplikter seg å ivareta urtfoksinteresser, sier Muotka.

Med en prislapp på 120 milliarder kroner vil det bli dyrt å bygge jernbane fra Fauske til Tromsø.

– Det er store kostnader. Det må storsamfunnet være i stand til å kompensere hvis man er villig til å ødelegge for samisk kultur.

Frp: – Må tas på alvor

Stortingspolitiker Dagfinn Olsen fra Frp sitter på samferdsselskomiteen. Han sier at skal Nord-Norgebanen bygges må man både løse konflikter og finne en rimelig pris.

– Vi kjenner problematikken rundt dyrepåkjørslene på Nordlandsbanen. Med det friskt i minne, må man ta dette på alvor. Dersom vi ender opp med å måtte gjerde inn hele Nord-Norgebanen har vi et problem.

Samtidig er Olsen klar på at dersom vi skal investere så mye penger i Nord-Norge må man være sikker på at jernbanen blir brukt.

– Nordlendinger er veldig glade i å fly. Vi ønsker å komme oss raskt fram.

Regjeringspartiene vil utrede Nordnorgebanen

Dette bildet fra 2017 viser hvordan Nord-Norgebanen i teorien kan se ut.

Illustrasjon: Morten Skandfer / Tromsø Venstre