Hopp til innhold

Blodig vår i reinflokkene – vil skyte 13 gauper og 16 jerver i Nordland

Ingen andre rovdyr tar så mange sau og tamrein som jerv og gaupe. Nå vil Fylkesmannen og rovviltnemnda i Nordland skyte 13 gauper og 16 jerver. – Et altfor høyt tall, raser Naturvernforbundet.

Gaupe på langedrag

Gaupebestanden i Norge er for første gang på åtte år over målet som Stortinget har satt.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Antallet innmeldte sauetap til rovdyr har gått ned 21 prosent i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Tapstallene fram til 1. august er de laveste som er registrert siden registreringene begynte i 2002.

Men det er et unntak. I vår fortalte Ragnhild Sparrok Larsen i Byrkije reinbeitedistrikt i Børgefjell at reineierne hver dag finner døde reinkalver og voksne dyr. Fylkesmannen bekreftet en tredobling i antall døde dyr som er funnet i området i år mot samme periode i fjor.

Leder i rovviltnemnda i Nordland, Berit Hundåla mener det er riktig å skyte 13 gauper og 16 jerver når de ser på det høye antallet drepte beitedyr hittil i år.

– I enkelte deler av fylket har vi store tap av rein og sau på grunn av gaupe. Vi ser også at bestanden av gaupe er så stor i Nordland, at vi er sikre på at den tåler å jaktes på.

Berit Hundåla, ordfører Vefsn

Rovviltnemnda i Nordland ber Miljødirektoratet om tillatelse til å felle 13 gauper i Nordland i vinter. – Gaupebestanden er såpass stor nå at den tåler jakt, sier Berit Hundåla fra rovviltnemnda i Nordland.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Fylkesmannen og rovviltnemnda i Nordland anbefaler nå at direktoratet gir tillatelse til å felle 13 gauper i Nordland i 2021.

I forslaget ber de om at det tas ut to gauper i Narvik og to i kommunene Hamarøy og Steigen. I de øvrige områdene foreslås det å ta ut en gaupe per område.

– Det er mest behov for å felle gaupe nord i fylket. Der er det desidert størst tap av sau på beite i sommer og rein på beite i vår.

I tillegg er det kjent at rovviltnemnda har vedtatt en fellingskvote for jerv i år og til neste år på 16 jerv.

Gaupe på jakt etter lam

TAR BEITEDYR: Årsaken til gaupebestanden beskattes, er at rovdyret forårsaker store skader på sau og lam.

Foto: Jostein Hunstad

Forventer å bli hørt

Kvotejakt på gaupe varer 1. februar til 31. mars, og er ifølge Miljødirektoratet det viktigste verktøyet for å regulere bestanden av gaupe. Det er myndighetene som bestemmer hvor mange dyr som kan felles hvert år.

I Nordland har det ikke vært kvotejakt på gaupe siden 2017. Men i år forventer Berit Hundåla at Miljødirektoratet følger deres anbefaling.

– Vi i rovviltnemnda er nærmest kunnskapen om behovene her. Og når bestanden er såpass stor, med 11 registrerte familiegrupper, bør de høre på oss. Ifølge beregningsnøkkelen som brukes har vi har rundt 70 gauper i Nordland, sier hun.

– Dårlig naturforvaltning

Naturvernforbundet er sterkt uenig med rovviltnemnda i Nordland.

Fagleder Arnodd Håpnes vil tvert imot be direktoratet om å senke kvoten.

– Bestanden av gaupe har vært langt under målet nasjonalt og regionalt i mange år. Å foreslå en veldig høy kvote med en gang bestanden når målet mener vi er helt feil og dårlig naturforvaltning.

Arnodd Håpnes

Fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Foto: Naturvernforbundet

Han mener også at kvoten for uttak av jerv er satt for høyt i Nordland.

– Det må primært settes inn jakt i områdene der reintapet har vært størst. Blant annet i Børgefjell og deler av Salten i Nordland.

– Det bør ikke skytes over hele Nordland sånn som det legges opp til her. Man må heller holde igjen kvotene og sikre at bestandene får en langsiktig levedyktighet, sier Håpnes.

Naturvernforbundet mener Nordland er blant de første til å komme med sine anbefalinger til myndighetene. Håpnes vil følge nøye med på hva de andre regionene anbefaler i tiden fremover.

– Hvis dette blir prosedyren til de andre rovviltnemndene, blir det skyhøye kvoter på både jerv og gaupe over hele landet. Hvis alle skal gjøre det på samme måte, vil det igjen bli kritisk for bestandene.

Over bestandsmålet

Ifølge Rovdata er gaupebestanden i Norge over det nasjonale bestandsmålet i 2020.

– Etter sju år under bestandsmålet er gaupebestanden igjen over målet som Stortinget har bestemt. 66,5 familiegrupper er en oppgang på 21 prosent fra i fjor, sier leder i Rovdata, Jonas Kindberg.

Ifølge en rapport fra Rovdata har det særlig vært en økning i antall familiegrupper i de nordligste rovviltregionene.

I Nordland har det vært en oppgang fra 5,5 til 11 familiegrupper, mens det i Troms og Finnmark har økt fra 5 til 11 familiegrupper.

Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper er fordelt på sju av landets åtte rovviltregioner. Fem av sju forvaltningsregioner var i år på eller over bestandsmålet før jakta startet.

Her er ståa for gauper i Norge i 2020

Rovviltregioner i Norge

Bestandsmål

Tall på ynglinger 2019

Jaktkvote (hunndyr i parantes)

Region 1: Vestland, Rogaland og tidligere Vest-Agder

0

0

Region 2: Vestfold og Telemark, tidlegare Buskerud og tidlegare Aust-Agder

12

15

20 (6)

Region 3 (tidlegare Oppland)

5

7

9 (3)

Region 4 (Oslo, tidlegare Akershus og tidlegare Østfold)

6

1

0

Region 5 (tidlegare Hedmark)

10

6

Region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag)

12

15,5

25 (9)

Region 7 (Nordland)

10

5,5

0

Region 8 (Troms og Finnmark)

10

5

0

Totalt for Norge

65

55

54