Hopp til innhold

Øyfjellet-rettssaken: Mener denne videoen beviser at vindkraften ikke ødelegger for reinen

Reindriften mener Norges største vindkraftverk gjør det umulig å flytte rein gjennom området. Men i Helgeland tingrett fikk man se video som viste det motsatte.

Videoen viser hvordan rein i 2022 blir flyttet gjennom vindkraftanlegget ved hjelp av helikopter til vinterbeite.

Loga sámegillii.

Skjønnssaken mellom vindkraftverket Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er i gang i Helgeland tingrett.

Det er vindkraften som har tatt reineierne til retten for å få fastsatt hvilken kompensasjon reindriften har krav på som følge av ulempene vindkraftverket har ført til.

Reinbeitedistriktet mener på sin side at skjønnssaken ikke burde fremmes. De er uenig i at konsesjonen til kraftverket er gyldig.

Ett av distriktets hovedargumenter er at én av flyttleiene, som brukes til å flytte rein fra fjellet og ned mot kysten for å beite på vinteren, går rett gjennom vindkraftverket.

I et prosesskriv fra reinbeitedistriktets advokat Pål Gude Gudesen fra 2021 skriver han:

– Konsesjonsvedtaket bygger på feil faktum når myndighetene har lagt til grunn «at flytting gjennom planområdet er mulig og flyttleien ikke sperres».

Et nærmere kart som viser flyttleien som går gjennom vindkraftanlegget.

Det gråskraverte området ut mot kysten omtales som beiteområde 5. Dette er ett av flere beiteområder som reindriften bruker om vinteren. Én av flyttleiene dit går rett gjennom vindkraftanlegget, som er innenfor de lilla strekene.

Under innledningen til Øyfjellet Winds advokater fikk retten se video av reinflytting rett gjennom vindkraftverket.

Videoene er fra flytting i 2022 og i 2024, og viser at reinen gjetes med både helikopter og snøskuter rett forbi de 150 meter høye vindturbinene.

Videoen viser hvordan rein i 2024 blir flyttet gjennom vindkraftanlegget ved hjelp av helikopter til vinterbeite

Video: Foto: Øyfjellet Wind

Motbeviser påstanden

Advokat Aksel Sebastian Tannum, som representerer vindkraften, mener videoene motbeviser påstandene fra reindriften.

– Det videoene viser er at det er flyttet rein over både i 2022 og i 2024. Det motbeviser påstanden om at denne flyttleien er stengt.

Tannum sier at i 2022 ble reinen flyttet uten at vindkraftverket ble varslet i forkant.

– Og da var ingenting lagt til rette på forhånd.

ØYFJELLET-VINDPARK-110122-SA

Nå står den neste kampen mellom reindriften og Norges største vindkraftanlegg

I 2024 var dialogen mellom vindkraften og reindriften bedre, sier Tannum.

– Det gjorde at man kunne stanse turbiner og så videre, og fikk en forflytting da også.

Tannum mener det er flere muligheter å komme til det aktuelle vinterbeitet, også utenfor vindkraftverket.

– Men det er også mulig å flytte gjennom.

– Men er ikke flyttleien påvirket av vindkraftverket?

– Den kan nok være noe påvirket og at man trenger noe merarbeid, mergjeting og den type ting. Det er det skjønnsretten skal utmåle erstatning for.

Protester utenfor retten i Øyfjell-saken

Reineierne ville utsette rettssak – dommeren var ikke enig

Brutal behandling

Advokat for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Pål Gude Gudesen, mener videoen viser at reinen tvinges inn i et flyttemønster som er i strid med reindriftens ønsker.

– Videoen viser rein som utsettes for et enormt press og en ganske brutal behandling. Dette er jo en måte å drive på som på ingen måte kan fortsette, sier Gudesen til NRK.

Pål Gude Gudesen, advokat for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Advokat Pål Gude Gudesen representerer Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Han mener videoen viser rein som blir utsatt for et kraftig press som følge av vindkraftanlegget.

Foto: Håkon Mudenia / NRK

Gudesen mener at om reindriften blir tvunget til å fortsette å drive på denne måten, så er områdene rundt vindturbinene ubrukelige.

– Utbygger påstår at videoene viser at flyttleien ikke er stengt og kan brukes?

– Forskjellen på standpunktene i saken er nok at utbygger kun ser på dette som et spørsmål om å komme fra A til B. Reindriften er naturligvis mer opptatt av hva som skjer på veien fra A til B.

En rekke tilhørere er på plass i rettssalen under Øyjell-saken.

En rekke tilhørere var på plass i Helgeland tingrett for å følge saken mellom vindkraften og reindriften.

Foto: Marius Guttormsen / NRK

Advokaten forteller videre at reindriften føler seg presset til å drive reindrift på denne måten på grunn av inngrep.

– Denne måten å utøve press på reinsdyrene, det er totalt uforsvarlig. Særlig sett i lys av kravene til å kunne utøve sin kultur, sier advokaten.

«Beiteområde 5»

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er resultatet av en sammenslåing av flere tidligere distrikter i 1998.

Det gjør at distriktet er relativt stort i areal, og strekker seg gjennom flere kommuner.

Oversiktskart over reinbeitedistriktet, med flyttleier og beiteområder inntegnet.

I hovedsak benytter Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt seg av vinterbeitene lengst sørvest, men har de seneste årene også brukt beiteområdet helt i nordvest.

Det største vinterbeiteområdet i reinbeitedistriktet ligger helt i sørvest.

Vindkraften mener dette sørligste beiteområdet har vært mest i bruk, og at området som ligger helt nordvest – hvor flyttleien går gjennom vindkraftverket -kun har blitt brukt i senere år.

Under reindriftens innledning onsdag vil det komme frem hvordan Jillen-Njaarke selv ser på bruken av beiteområdet.