Mindre vedfyring gir bedre luft

Folk bruker mindre ved nå enn før, viser nye tall. Det gir bedre luftkvalitet i Norge.

Mo i Rana

Her i Mo i Rana har svevestøv lenge vært et velkjent problem.

Foto: Lars Petter Kalkenberg

Luftforurensning er i dag skyld i 450.000 dødsfall i Europa. Nå viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at luftkvaliteten kan være på bedringens vei i Norge.

I 2013 ble det sluppet ut 38.400 tonn svevestøv i Norge, noe som er en nedgang på 14 prosent fra året før, skriver SSB på sine nettsider.

Halvparten av svevestøvet kommer fra vedfyring. Mindre bruk av ved trekkes derfor fram som en av de viktigste årsakene til at utslipp av svevestøv har gått ned. Totalt gikk vedforbruket i boliger og fritidsboliger ned med 20 prosent fra 2012 til 2013.

Mer miljøvennlige ovner

Seksjonssjef Siri Sorteberg i Statens Forurensningstilsyn.

Seksjonsleder Siri Sorteberg hos Miljødirektoratet.

Foto: John Petter Reinertsen

– 2013 var et mildere år enn 2012, og vi opplevde derfor en reduksjon i vedforbruk, utdyper seksjonsleder Siri Sorteberg hos Miljødirektoratet.

En stadig større andel av veden brennes dessuten i vedovner som har ny og mer miljøvennlig teknologi. Dette betyr at utslippene reduseres mer enn nedgangen i vedforbruk skulle tilsi alene, fortsetter hun.

– For at denne positive trenden skal fortsette, er det viktig å øke andelen ovner med miljøvennlig teknologi. Vi må også øke forståelsen blant folk, slik at flere blir opplyst om at riktig fyring vil bidra til lavere utslipp av svevestøv.

– Sesongavhengig

Seniorforsker Dag Tønnesen hos Norsk institutt for luftforskning forteller at utslipp av svevestøv fra et år til det neste er veldig sesongavhengig, og at problemene fremdeles er store i enkelte byer.

– En vår med mye nedbør vil for eksempel være gunstig, fordi da vil svevestøvet havne i sluken fremfor i luften, forteller han.

Foruten bruk av ved peker Tønnesen på flere andre forhold som er viktige for å redusere svevestøv i Norge.

– Miljøtiltak i industrien, bedre renhold i byene og redusert piggdekkbruk på veinettet, er blant de viktigste tiltakene, avslutter han.

Utslipp til luft av tungmetaller, svevestøv, PAH-4 og dioksin

Prosentvis endring

2013

2012 - 2013

1990 - 2013

Bly (kg)

5 507

-1,3

-97,1

Kadmium (kg)

475

-7,9

-68,5

Kvikksølv (kg)

392

-1,5

-73,4

Arsen (kg)

1 360

1,9

-61,0

Krom (kg)

2 973

14,7

-76,7

Kobber (kg)

28 479

-2,0

-11,1

Svevestøv - PM10 (tonn)

38 403

-13,8

-24,0

PAH-4 (kg)

8 378

9,6

-77,1

Dioksin (g)

21

0,2

-82,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tallene omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.