Hopp til innhold

Kommunen har krevd feiegebyr i 20 år – usikker på om det er lov

Kontrollutvalget i Bodø er ikke sikre på at kommunen har hatt lovhjemmel for å kreve inn feiegebyr.

Feier på taket

Har du hatt besøk av feieren i det siste? Er du sikker på at din kommune har lov til å ta seg betalt?

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Fra tid til annen kommer feieren på besøk.

Noen kommuner velger å ta betalt, andre ikke.

I Bodø må innbyggerne betale feiegebyr om de har et ildsted i hjemmet eller i fritidsboligen, men nå har kontrollutvalget stilt spørsmål om kommunen har lov til å kreve flere millioner kroner i gebyr fra innbyggerne for feiing.

Espen Rokkan

Leder i kontrollutvalget, Espen Rokkan setter spørsmålstegn ved lovligheten i at Bodø kommune krever inn gebyr fra innbyggerne for feietjenester.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Bodø kommune har krevd inn feiegebyr siden 2002, har de lov til det?

– Det lurer egentlig vi også litt på, svarer leder i kontrollutvalget, Espen Rokkan.

Rokkan sier at de nå jobber med å finne ut om Bodø kommune oppfyller det lovmessige kravet til å ta seg betalt for feietjenester.

Brann- og eksplosjonsvernloven fastslår at «kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.»

– Det er igjen grunnlaget for å kreve inn disse gebyrene. Det er kanskje ikke så klart som det burde være, sier Rokkan.

Les også: Brøt arbeidsmiljøloven etter omstridt Facebook-innlegg

Aune varslet kommunen, men ble ikke hørt.
Aune varslet kommunen, men ble ikke hørt.

– Må ha hjemmel i en forskrift

Ifølge Statsforvalteren må en kommune ha en forskrift å vise til for å kunne kreve inn gebyret.

Ja, vi mener et slikt gebyr må ha hjemmel i en forskrift, sier underdirektør Tor Sande i juridisk seksjon hos Statsforvalteren i Nordland.

I Bodø kommune eksisterer ikke denne forskriften foreløpig. Bodø kommune har imidlertid et såkalt gebyrregulativ som er synlig for publikum på nettsidene til kommunen.

Kommunen har argumentert overfor kontrollutvalget om at det er eksempler andre steder på at gebyrregulativet har vært tilstrekkelig til å fylle lovkravet.

Likevel er ikke Sande sikker på om et regulativ er godt nok eller ikke.

De skriver i en e-post til NRK:

«Det kan imidlertid ikke utelukkes at et gebyrregulativ vedtatt av kommunen i enkelte tilfeller og etter en konkret vurdering kan regnes som en forskrift.»

Dette må i så fall utarbeides etter en rekke krav gitt i lov og ha en uttrykkelig hevnisning til hjemmelsgrunnlaget.

– Må fastsettes i lokal forskrift

Tilsynelatende kan det se ut som at det ikke henvises til loven som gir adgang for å kreve gebyr for feiing i kommunens oversikt over gebyr ut mot innbyggerne.

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en e-post til NRK at en forskrift skal gi en uttrykkelig henvisning til hjemmelen, i dette tilfellet Brann- og eksplosjonsvernloven.

– Videre må en forskrift høres, samt offentliggjøres på egnet måte. Tittelen må inneholde betegnelsen «forskrift», samt dato for vedtaket, skriver Justisdepartementet i e-posten til NRK.

I likhet med Statsforvalteren, skriver Justisdepartementet videre at et regulativ i enkelte tilfeller kan regnes som forskrift. Dette må gjøres etter en konkret vurdering som beror på en vurdering av regulativets form og innhold. Da må den også inneholde formkravene i forvaltningsloven.

Den 13. oktober fremmet kommunedirektøren en sak til formannskapet med forslag om en ny forskrift.

I slutten av måneden ble saken sendt ut på høring, målet er at forskriften skal tre i kraft 1. januar 2023.

Flere kommuner med utilstrekkelig forskrift

Men det er ikke bare Bodø kommune som har vært inne i tilsvarende saker.

Tidligere i år ba Sørfold kommune Statsforvalteren i Nordland om en juridisk vurdering av innkreving av feieavgift i kommunen.

Her svarte Statsforvalteren at:

«dersom det er gjennomført feiing og tilsyn med fyringsanlegg uten at slik forskrift er vedtatt, må det generelle utgangspunktet være at tilsynsoppgaven ikke kan faktureres. Dersom det likevel er krevd gebyr, må utgangspunktet være at gebyret skal krediteres eller tilbakebetales.»

I etterkant av å ha mottatt presiseringen fra Statsforvalteren, har kommunen tatt grep.

Kommunen har erkjent at et gebyrregulativet ikke er tilstrekkelig. Vi hjemler dette nå dette i forskrift, sier ordfører Gisle Erik Hansen (Sp).

Venter ytterligere redegjørelse fra Bodø kommune

Utfallet av saken er ennå ikke avgjort. Kontrollutvalget skal behandle saken i neste møte i januar 2023.

– Et av de viktigste prinsippene er det vi kaller legalitetsprinsippet. Kommunen kan ikke pålegge innbyggerne belastning uten å ha en klar hjemmel for det. Å følge opp dette er noe vi ser på som alvorlig i seg selv, sier Espen Rokkan.

Om kontrollutvalget lander på at kommunen ikke har hjemmel for innkreving av gebyr for feiing, kan det bety at kommunen må betale tilbake.

– Jeg legger til grunn at om det skulle vise seg at man har gjort noe man ikke hadde grunnlag til, vil man trekke den konklusjonen og at man fra kommunens side vil ta initiativ til å gjøre opp for seg.

NRK har vært i kontakt med Bodø kommune. De sier at de ikke ønsker å kommentere saken fordi den er under behandling i kontrollutvalget. Saken skal opp til videre behandling i januar.