Dyrlege får sterk kritikk etter hundefødsel

Han skar opp en hund to ganger ekstra for å lete etter valper. Nå risikerer dyrlegen fra Nordland å miste retten til å praktisere, noe som skjer svært sjelden i Norge.

På de ti siste årene har tre dyrleger mistet autorisasjonen etter grove lovbrudd. Nå står en dyrlege i Nordland i fare for å miste retten til å praktisere.

En rapport fra Det veterinærmedisinske rettsråd konkluderer med at dyrlegen har påført en hund unødvendige lidelser i forbindelse med et keisersnitt i fjor høst.

Dette er alvorlig.

Asle-Håvard Miklegard / Mattilsynets regionkontor i Nordland

– Dette er en sak vi ser alvorlig på, sier seniorrådgiver Asle-Håvard Miklegard ved Mattilsynets regionkontor i Nordland til NRK.

Rettsrådet har i sin konklusjon slått fast at den aktuelle veterinæren ved sin behandling og oppfølging av en hund ikke har handlet forsvarlig etter dyrehelsepersonellovens krav til forsvarlig virksomhet. Rådet sier også at det er et grovt brudd på forsvarlighetsnormen.

Dette er alvorlig, særlig siden den aktuelle veterinæren også tidligere har fått en formell advarsel fra oss, legger Miklegard til.

NRK.no har ennå ikke lyktes å få en kommentar fra dyrlegen det gjelder.

Grove pliktbrudd i tjenesten

Det var i forbindelse med en klage fra hundeeieren at Mattilsynet i Nordland ba Det veterinærmedisinske rettsråd vurdere om veterinæren har gitt forsvarlig fødselshjelp til en hund.

Rettsrådet konkluderer med at dyrlegen har begått grove pliktbrudd i forbindelse med en fødsel, og nå vil hovedkontoret til Mattilsynet vurdere om dyrlegen skal miste retten til å praktisere.

– Regionkontoret har anledning til å gi en advarsel, mens i de groveste tilfellene, og ved gjentatte lovbrudd, kan det være aktuelt å tilbakekalle autorisasjonen, og det er det i så fall hovedkontoret som gjør, forklarer Asle-Håvard Miklegard ved Mattilsynet.

Vanskelige døgn med fødsel

Det var en søndag i august 2013 at dyrlegen ble oppsøkt på klinikk i forbindelse med en fødsel hos en kinesisk nakenhund. Tispa hadde født to valper, men fødselen hadde stoppet opp.

Det oppstod da en diskusjon mellom hundeeier og veterinæren, der man ble enig om sende hunden hjem. Det veterinærmedisinske rettsråd mener at et keisersnitt på dette tidspunktet ville sannsynligvis gitt et annerledes utfall i saken.

Rådet tar ikke stilling til om økonomiske forhold hos eier har hatt betydning for beslutningen om å ikke gjennomføre keisersnitt på søndag.

«Det er imidlertid kritikkverdig at veterinæren på dette tidspunktet ikke igangsatte annen behandling for å forsøke å få fødselen i gang igjen», skriver rådet.

Fikk ikke ut alle valpene

Neste dag utførte dyrlegen keisersnitt hjemme hos hundeeieren, etter dennes ønske, og det ble funnet én død, og to levende, men svake, valper, som ble tatt ut.

Etter å ha lukket operasjonssåret, ble veterinæren usikker på om det lå flere valper igjen, og måtte åpne livmora på nytt. Han fant da en død valp som ble tatt ut.

To dager senere oppstod det ny usikkerhet om det lå en valp igjen, og åpnet hunden, men uten å finne en valp. «Det beskrives fra eier at hunden ikke var anestesert (bedøvet, red.anm.) nok og måtte holdes med makt for at inngrepet skulle bli gjennomført», står det i rapporten.

Hard kritikk

Veterinærmedisinsk rettsråd mener det er sterkt kritikkverdig at dyrlegen ikke klarte å fastslå om det var flere valper igjen.

De slår fast at han har utvist grov uforsvarlighet etter dyrehelsepersonellovens paragraf 23, og at han har påført hunden unødvendig lidelse.

Veterinæren får også kritikk for mangelfull journalføring, da han ikke har ført journal i samsvar med kravene.

«Rettsrådet finner det videre sterkt kritikkverdig at veterinæren, til tross for tidligere pålegg fra tilsynsmyndigheten, opprettholder en journalpraksis som ikke er i samsvar med regelverket. Journalføringsplikten er helt grunnleggende for en som driver dyrehelsehjelp.»

– Trist sak

President i, Den norske veterinærforening Marie Modal, er kjent med at denne saken nå er til behandling hos Mattilsynet.

– Det er selvfølgelig leit når en veterinærs praksis blir bedømt til å være ikke tilfredsstillende, sier Modal til NRK.no, men understreker at veterinærforeningen ikke har noen forvaltningsmessig rolle i forhold til utøvelsen av yrket.

Det skjer fra tid til annen at dyrleger får advarsler for ulike forhold, men det er sjelden at noen. mister retten til å praktisere

Den angjeldende veterinæren har fra før fått advarsel på grunn av brudd på plikten til å etterkomme veterinærmyndighetenes krav om utlevering av journal, samt brudd på plikten til å yte nødhjelp.

– Saken er ikke avsluttet

Nå skal altså Mattilsynets hovedkontor vurdere om dyrlegen skal miste retten til å praktisere.

Tap av autorisasjon er ett av de virkemidlene som hovedkontoret kan fatte vedtak om.

Asle-Håvard Miklegard / Mattilsynets regionkontor i Nordland

– I og med at rettsrådet også har konkludert med at dette var et grovt brudd på kravet om forsvarlighet, og at den aktuelle veterinæren også tidligere har fått en formell advarsel fra Mattilsynet for brudd på dyrehelsepersonelloven, har vi vurdert at vi sender saken over til hovedkontoret, sånn at de får vurdere om det er grunnlag for mer alvorlige sanksjoner.

Tap av autorisasjon er ett av de virkemidlene som hovedkontoret kan fatte vedtak om. Men, jeg vil presisere at denne saken ikke er avsluttet fra Mattilsynets side. Hovedkontoret skal vurdere dette, sier Asle-Håvard Miklegard ved regionkontoret i Nordland.

Tre har mistet autorisasjon

Siden Mattilsynet ble opprettet i 2004, er det tre dyrleger som har mistet autorisasjonen, opplyser seniorrådgiver Eivind Enoksen ved Mattilsynets hovedkontor til NRK.no.

Når tilsynet har vurdert saken, og eventuelt hentet inn flere opplysninger, er det to mulige utfall.

– Dersom vi blir enige i regionkontorets vurdering, kommer vi til å sende et varsel til veterinæren om at vi vurderer å frata ham autorisasjonen. Dersom vi mener at ikke foreligger grunnlag for det, vil saken bli returnert til regionkontoret, sier Enoksen.

Den aktuelle veterinæren er part i saken, og får vanlig uttalelsesrett i prosessen. Om det til slutt fattes vedtak om å frata ham autorisasjonen, kan han påklage dette.

– Da blir det Landbruks- og matdepartementet som tar en endelig avgjørelse, sier Eivind Enoksen til NRK.no.