Ti forsøksdyr brukes hvert minutt

I 2003 vedtok norske myndigheter å redusere antallet forsøksdyr til et minimum. Siden den gang har antallet mer enn tidoblet seg, til over 5,5 millioner dyr årlig, viser tall fra Forsøksdyrutvalget.

Laks

I fjor ble over 5,5 millioner fisk brukt til dyreforsøk. Størsteparten av disse var laks (som på illustrasjonsbildet). I tillegg ble 52 295 pattedyr brukt, og 4933 fugler, viser tall fra det offentlige Forsøksdyrutvalget.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Egentlig burde disse tallene ha gått ned, så dette er en politisk fallitterklæring, som bør vekke bekymring, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

I 2000 var antallet forsøksdyr fem hundre og tretti tusen dyr, ifølge tall fra Landbruksdepartementet. Tretten år senere er tallet over fem og en halv million forsøksdyr, viser årsrapporten fra det offentlige forvaltningsorganet Forsøksdyrutvalget, som ble klar denne uka.

Dette til tross for at Landbruksdepartementet i stortingsmelding 12 om dyrevelferd i 2003, klart og tydelig satt som mål at antall forsøksdyr skulle reduseres til et «minimum».

Den enorme veksten de siste åra skyldes i hovedsak økt bruk av fisk som forsøksdyr i fiskenæringa, men også at definisjonen på forsøksdyr har blitt utvidet.

  • Se oversikt over hvilke dyrearter som brukes som forskningsdyr, nederst i artikkelen.
Live Kleveland, juist Dyrevernalliansen

Ifølge Live Kleveland er det langt flere forsøksdyr som lider enn de som er rapportert inn som utsatt for 'smertefulle' forsøk.

Ifølge Forsøksdyrutvalget skyldes økningen at flere forsker enn tidligere, men også at noen av forsøkene innebærer utprøving av nye legemidler på et svært stort antall fisk i hvert forsøk.

182.134 dyr utsatt for smertefulle forsøk

– De fleste forsøksdyra brukes i fiskeoppdrettsindustrien for å finne vaksiner mot fiskesydommer. En forsvinnende liten del av forsøksdyrene brukes til det folk flest kanskje tror, nemlig til å finne nye medisiner til mennesker, sier Kleveland.

I tillegg brukes en del forsøksdyr til grunnforskning, som har som mål å innhente generell kunnskap.

Dyr brukt i dyreforsøk i Norge 2013

Dyr brukt i dyreforsøk i 2013

Antall

Totalt

5 521 991

Fisk

5 458 434

Pattedyr

52 295

Fugler

4933

I fjor ble 182.134 dyr utsatt for det som kategoriseres som smertefulle forsøk, hvor man bevisst utfører forsøk som påfører dyret vedvarende eller betydelige smerter. Begrepet ”smerte” omfatter både fysisk er psykisk smerte, angst og stress.

Landbruksdepartementet ønsker at antall landdyr og akvatiske dyr som brukes til forskning skal reduseres til det minimum som er nødvendig for å gjennomføre forsøk på en vitenskapelig forsvarlig måte.

Stortingsmelding 12 om dyrehold og dyrevelferd

Hovedandelen av dyreforsøkene dreier seg om forsøk på fisk, og av smerteforsøkene dreide de fleste av forsøkene seg som å teste vaksiner til fisk i oppdrettsnæringa.

– Retningslinjene for dyreforsøk er ganske strenge. I hvilken grad kan dere med visshet si at forsøksdyra faktisk lider på grunn av disse forsøkene eller om de har det greit?

– De aller fleste forsøksdyra lider på en eller annen måte på grunn av forskningen, fordi de blir tatt ut av sitt naturlige miljø. Et forskningsmiljø må være sterilt og restriktivt for at forsøkene skal bli sammenliknbare, mener Kleveland.

Hun sier det er et velkjent problem at en del forsøksdyr utvikler atferdsforstyrrelser på grunn av stress og angst.

– I tillegg er helt vanlige prosedyrer, som ikke nødvendigvis er en del av selve forsøket, smertefulle i seg selv. For eksempel gjøres blodprøvetaking av en liten mus med kanyler som er laget for mennesker, og er dermed mye større enn det som passer til dyret, sier Kleveland.

– Dårlig kontroll

I Norge er det Forsøksdyrutvalgets oppgave sørge for at nødvendig bruk av forsøksdyr skjer på en dyrevernmessig forsvarlig måte.

Alle forsøksdyravdelinger og prosjekter skal være godkjent av Forsøksdyrutvalget, men de ulike avdelingene som driver med dyreforsøk får godkjenning for noen år til at en ansvarsperson ved avdelingen selv kan bestemme om det kan brukes dyr til ulike forsøk eller ikke.

– Et stort problem er at dyreforsøkene ikke blir godt nok kontrollert. Medlemmene i Forsøksdyrutvalget får ikke nok ressurser til å gjennomføre inspeksjoner og tilsyn, samtidig som forskerne som skal gjennomføre dyreforsøk ikke får god nok opplæring, sier Kleveland.

Forsøksdyrutvalget bekrefter overfor NRK at de kun har begrenset mulighet til å bedrive kontroll av forsøksdyrlaboratoriene i dag.

Utvalget er besluttet nedlagt, men fordi Norge er forsinket i planene om å innføre et nytt, pålagt EU-direktiv, har ordningen fortsatt inntil videre. Utvalgets medlemmer utfører arbeidet på frivillig basis, i tillegg til andre jobber.

– Regjeringa burde gjøre langt mer for å begrense dyreforsøkene og bidra til at forsøkene er mindre belastende for dyra enn de er i dag. Grunnen til at det er slik i dag, er at det er manglende politisk vilje til å ta innover seg de alvorlige dyrevelferdsproblemene som finnes, mener Kleveland.

Dyrevernerne oppfordrer myndighetene til å innføre en avgift per dyr, slik at næringen unngår å bruke flere dyr enn nødvendig. De mener det også burde opprettes et fond for alternativer til dyreforsøk, slik at forskere som jobber med dette kan få finansiert sin forskning.

– Skal ikke påføre dyrene særlige belastninger

– Tallet på dyr i forsøk kan i utgangspunktet virke høyt. 5,46 millioner av de 5,52 millioner forsøksdyrene i 2013 var fisk. Ca 90 % av fisken ble brukt i utprøving av legemidler, skriver Gunnar Hagen, ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet i en e-post til NRK.

– Dette er forsøk som skjer under normale produksjonsforhold, og som ikke skal påføre dyrene særlige belastninger, legger han til.

Han sier regelverket for bruk av forsøksdyr er strengt.

– Blant annet må forsøkene ha en klar samfunnsmessig eller vitenskapelig begrunnelse. Det stilles særlig strenge krav for forsøk som kan påføre dyret smerte. Tillatelse til dyreforsøk kan kun gis hvis ikke kunnskapen kan nås på annen måte, skriver Hagen.

Han avviser at regelverket er utdatert, slik Dyrevernalliansen mener:

– Men det arbeides med et nytt regelverk for forsøksdyr basert på EUs nyeste regelverk på området. Gjennomføringstidspunktet er ikke helt klart på grunn av formaliteter knyttet til EØS-avtalen, men vi antar at det vil bli gjennomført i løpet av vinteren, skriver Hagen.

Antall forsøksdyr brukt i Norge, fordelt på art og forskningsområde

Art

Biologi, veterinær- og humanmedisin

Produkter og utstyr til bruk i human- og veterinærmedisin

Sykdomsdiagnostikk

Testing knyttet til toksikologi (gift) og sikkerhet

Undervisning og trening

Annet

Totalt

Totalt

2.624.884

2.760.332

7648

15.549

1085

112.493

5.521.991

Mus

34.454

3710

118

409

541

579

39.811

Rotte

9347

87

0

31

166

125

9756

Marsvin

36

422

0

0

0

0

458

Gullhamster

0

0

0

0

0

0

0

Andre gnagere

673

0

0

0

0

0

673

Kanin

7

19

0

0

30

0

56

Hund

7

0

0

0

0

0

7

Katt

0

0

0

0

0

0

0

Mink og rev

15

0

0

0

0

32

47

Hest og andre hovdyr

9

0

6

0

0

0

15

Gris

459

117

0

1

248

0

825

Storfe

12

0

0

0

0

0

12

Småfe

80

43

0

0

0

0

123

Rein

0

8

0

0

0

21

29

Andre klauvdyr

272

0

0

0

0

0

272

Andre pattedyr

176

0

0

17

0

18

211

Høns

304

274

0

0

0

483

1061

Vaktel

0

0

0

0

0

0

0

Andre fugler

3775

0

0

0

0

97

3872

Krypdyr

0

0

0

0

0

0

0

Amfibier

256

0

0

0

0

0

256

Laks

1.916.881

2.750.528

5760

8031

40

108.125

4.789.365

Andre laksefisk

14.731

1300

0

160

0

350

16.541

Torsk

624.991

0

0

0

60

2184

627.235

Andre marinefisk

8931

3824

1764

5206

0

180

19.905

Sebrafisk

1191

0

0

360

0

0

1551

Andre ferskvannsfisk

2837

0

0

1000

0

0

3837

Tifotkreps

5440

0

0

334

0

299

6073

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger