Hopp til innhold

Her er Nordlands-vinnerne i Nasjonal transportplan

Etterslepet på nordlandsveiene er på svimlende åtte milliarder kroner. Pengene som regjeringen vil bevilge til veinettet i nord setter i gang en rekke prosjekter, men samtidig sender de regninga over deg i form av bompenger.

Trailervelt på E6 på Saltfjellet, i nærheten av Lønsdal.

SMAL E6: Europavei 6 er svært smal flere steder i Nordland, som her ved Lønsdal. Mye av pengene som Nordland får gjennom Nasjonal Transportplan får til utvidelse av E6.

Foto: Frank Nygaard / NRK

I dag legger regjeringen fram Nasjonal transportplan. På veisiden vil regjeringen sette i gang utbygging av E6 gjennom Helgeland fram til Saltfjellet.

Utbyggingen er anslått å koste i alt vel 3,8 milliarder kroner, hvor av om lag en fjerdedel skal betales med bompenger.

Av andre veiprosjekt skal E6 med Hålogalandsbrua og E6 nord og sør for Kråkmofjellet fullføres.

Regjeringen vil også sette av penger til flere rassikringsprosjekter på E10, og bygging av ny riksvei 85 fra Tjeldsund til Langvassbukt.

Bypakke Bodø er også tatt med i planene. Utbyggingen er anslått å koste om lag 1,84 milliarder kroner, og skal delvis finansieres med bompenger.

Jernbane:

 • Ofotbanen, oppstart krysningsspor og kapasitetsøkning.
 • Nordlandsbanen, fullføre fjernstyring av tog fra Mosjøen til Bodø.
 • Mer kostnadseffektiv drift av banen og økt krysningskapasitet.
 • Utredning av elektrifisering av Nordlandsbanen startes opp.
Ofotbanen

Ofotbanen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Nordlandsbanen stengt pga flom, her venter persontog på Majavatn

Nordlandsbanen.

Foto: Kurt Tranås
Nordlandsbanen: Arbeidet med å gjøre Nordlandsbanen fjernstyrt skal fullføres fra Mosjøen til Bodø. Dette vil føre til lavere driftskostnader, større effektivitet og økt kryssingskapasitet.

Jernbaneverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede konsekvensene av å elektrifisere de gjenværende strekningene med dieseldrevne tog, blant annet Nordlandsbanen.

Ofotbanen: I alt vel 1,6 milliarder kroner i statlige midler er satt av til flere investeringstiltak på Ofotbanen i perioden 2014–2023. Av dette beløpet gjelder nær 1,1 milliard kroner årene 2014–2017. I tillegg til malmtransporten er banen også viktig for godstransporten mellom Sør-Norge og Nord-Norge, via Sverige.

Det er dessuten daglig to persontog hver veg mellom Narvik og Kiruna/Stockholm. Investeringene omfatter særlig tiltak som gir økt kapasitet for godstogene. Utbygging av nye og forlengede kryssingsspor gjør det mulig for at flere og lengre tog kan møtes på den enkeltsporede banen.

Tiltakene vil bidra til økt punktlighet for både person- og godstogene. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbaneverket nå framforhandlet et utkast til finansieringsavtale med malmselskapet LKAB når det gjelder finansiering av blant annet forlengning av kryssingssporene Bjørnfjell og Rombak på norsk side. Regjeringen vil ta endelig stilling til avtalen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013.

Lufttransport:

 • Forlengelse av Stokka lufthavn Sandnessjøen til 1199 meter.
 • Forlengelse av Skagen lufthavn Stokmarknes til 1199 meter.
 • Langsiktig løsning for Bodø lufthavn.
 • Stor flyplass på Helgeland

Bodø lufthavn: For Bodø lufthavn skal det i planperioden startes opp en prosess for å få på plass en langsiktig løsning for sivil luftfart i Bodø.

Sandnessjøen lufthavn, Stokka: Ved Sandnessjøen lufthavn, Stokka, planlegger Avinor en forlengning til 1 199 meter. Prosjektet vil etter planen gjennomføres i 2014.

Her ser vi Widerøe flyet som går inn for landing på Skagen i et aldeles flott vær med litt godværss

Widerøe går inn for landing på Skagen.

Foto: Grete Johansen

Stokmarknes lufthavn, Skagen: Ved Stokmarknes lufthavn, Skagen, planlegger Avinor en forlengelse av rullebanen til 1 199 meter. Prosjektet vil etter planen gjennomføres i 2014.

Veiprosjekter:

 • E6 Helgeland Nord (Korgfjellet-Bolna).
 • E6 Helgeland Sør (Nord-Trøndelag grense-Korgfjellet).
 • E6 Brattås-Lien (eget frittstående prosjekt).
 • E6 over Kråkmofjellet (omlegging).
 • E6 tunnel i Ulvsvågskaret.
 • E6 forbi Ballangen.
 • E6/E10 Hålogalandsbrua og rassikring Trældal-Leirvik.
 • E10 skredsikring Solbjørnneset-Hamnøy.
 • RV80 tunnel Hunstadmoen-Thallekrysset.
 • RV77 Tunnel gjennom Tjernfjellet/E6 Sørelva-Borkamo (kombinasjonsprosjekt).
 • E10/RV85 Tjeldsund-Gullesfjord-Langvassbukt.

Dette får de store vegprosjektene i Nordland

Prosjekt ( i millioner 2013-kroner)

Statlige midler

Annen finasiering

Sum

2014-2017

2018-2023

E6 Helgeland

2 810

1 020

3 830

1 350

1 460

Helgeland Nord

1030

310

1340

900

130

Helgeland sør

800

410

1210

300

500

Brattås Lien

980

300

1280

150

839

Rv. 80 Løding - Vikan

40

 

40

40

 

Rv. 80 Løding - Vikan, refusjon

50

 

50

50

 

Rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset

410

1 430

1 840

410

 

E6 Sørelva - Borkamo og rv 77 Tjernfjellet

 

 

 

 

 

E6 Sørelva - Borkamo

450

150

600

450

 

Rv 77 Tjernfjellet

400

 

400

400

 

E6 Hålogalandsbrua (ekskl rassikring)

1 730

80

1810

1600

130

E6 Kråkmofjellet

 

 

 

 

 

Kråkmofjellet nord

200

 

200

200

 

Kråkmofjellet sør

180

 

180

50

 

E6 Omlegging forbi Ballangen sentrum

60

 

60

60

 

E6 Ulvsvågskaret

540

 

540

540

 

E10/rv 85 Tjeldsundbotn - Gullesfjordbotn - Langvassbukt (start)

1650

1050

2700

1020

 

E6 Helgeland: Regjeringen prioriterer utbedring av E6 fra Grong i Nord-Trøndelag og videre gjennom Helgeland i Nordland fram til Saltfjellet. I første fireårsperiode prioriteres statlige midler til utbygging og utbedring av E6 på Helgeland til veg med sammenhengende god og enhetlig standard. Arbeidene forutsettes videreført i siste seksårsperiode. Utbyggingspakken E6 Helgeland er utviklet i samarbeid med de fire kommunene Grane, Vefsn, Hemnes og Rana og omfatter nær 200 kilometer av den i alt 260 kilometer lange E6-strekningen Nordland grense – Bolna på Saltfjellet, i Rana kommune.

Utbyggingen har tre delprosjekter:

 • E6 Helgeland nord: E6 Korgfjellet – Bolna
 • E6 Helgeland sør: E6 Nord-Trøndelag grense – Korgfjellet, med unntak av E6 Brattås – Lien
 • E6 Brattås–Lien: Bygging av E6 i ny trasé vest for tettstedene Trofors og Grane over en strekning på 15 kilometer og ombygging av lokalt vegnett

Disse tre delprosjektene utgjør til sammen nær 200 kilometer veg som skal bygges om til 8,5 meter bred tofelts veg. Av dette er 50 kilometer bygging av ny veg, mens det resterende er utbedring av eksisterende veg.

10 vogntog ble stående fast på Helgeland

FLASKEHALS: E6 på Helgeland har i flere år vært en flaskehals. Her står flere vogntog fast i vintertrafikken.

Foto: Børge Masterdalshei

Utbyggingen av disse tre delprosjektene er anslått å koste i alt vel 3,8 milliarder kroner. I foreløpig finansieringsopplegg er det for perioden 2014–2023 lagt til grunn om lag 2,8 milliarder kroner i statlige midler, mens resten forutsettes finansiert ved hjelp av bompenger. Fra Nordland fylkeskommune og tre av de fire berørte kommunene foreligger det tilslutning til delvis bompengefinansiering av E6 Helgeland.

For Helgeland sør og Helgeland nord legges det opp til å gjennomføre utbyggingen med en ny kontraktsform, etter en totalentreprisemodell der entreprenør også er ansvarlig for drifts- og vedlikeholdsfasen og for deler av prosjekteringsfasen.

Det er aktuelt å legge fram bompengesaken for delstrekningen Helgeland nord for Stortinget i 2013.

Andre E6 prosjekter: Den igangsatte utbyggingen av E6 Hålogalandsbrua over Rombakken, med tilstøtende veg, skal fullføres i 2016. Prosjektet omfatter også skredsikring av E10 mellom Trældal og Leirvik, som blir ferdig i 2014.

Omlegging av E6 nord for Kråkmofjellet, som starter opp i 2013, vil også bli fullført i første fireårsperiode. I samme periode er det prioritert å starte utbyggingen av E6 sør for Kråkmofjellet, med sikte på fullføring i siste seksårsperiode.
Utbygging av E6 forbi Ballangen prioriteres i første fireårsperiode. Her legges vegen utenom sentrum.

Bygging av ny tunnel på E6 i Ulvsvågskaret er prioritert i siste seksårsperiode.

E10

E10 og riksveg 85: Den igangsatte utbyggingen av skredsikringsprosjektet E10 Solbjørnneset–Hamnøy fullføres i 2014/2015.

I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til å starte utbyggingen av E10/riksveg 85 på strekningen Tjeldsund–Gullesfjordbotn–i Langvassbukt i Nordland og Troms. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Regjeringen legger vekt på at prosjektet vil bedre vilkårene for næringsliv og regional utvikling gjennom blant annet redusert reisetid fra Lofoten/Vesterålen til Lødingen, Evenes flyplass, Narvik og Harstad. Utbyggingen vil også fjerne flaskehalser for tungtransporten. Prosjektet vurderes som kandidat for den nye ordningen med Prioriterte prosjekt.

Skredsikring av flere delstrekninger på E10 i Vest-Lofoten er også prioritert i siste seksårsperiode.

Riksveg 80

Riksveg 80 i Bodø: Utbyggingen er anslått å koste om lag 1,84 milliarder kroner, og skal delvis finansieres med bompenger.

– For å komme videre med bypakke Bodø må bompengefinansieringen vedtas endelig i nasjonal transportplan, sier samferdselsråd for Nordland, Tove Mette Bjørkmo i Arbeiderpartiet.

Arbeidet med bypakken startet i 2010, og er forventet å være ferdig før 2020.

Regjeringen prioriterer utbygging av riksveg 80 Hunstadmoen–Thallekrysset i Bodø. Prosjektet er en del av Bypakke Bodø som er utarbeidet i samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Prosjektet har en samlet lengde på 4,8 kilometer og omfatter blant annet en 2,8 kilometer lang toløps tunnel mellom Hunstadmoen ogt Bodøelv, som vil fjerne køproblemene på dagens veg.

Samferdselsråden markerte trafikkofrenes dag

Tove Mette Bjørkmo sier flere av veiprosjektene er avhengig av bompengefinansiering.

Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

Strekningen Bodøelv–Thallekrysset og Bodøelv–City nord (riksvegarm mot flyplassen) bygges om til firefelts veg med rundkjøringer. Bygging av gang- og sykkelveger inngår også i prosjektet, som gir bedre trafikksikkerhet, bedre miljø for beboerne og økt framkommelighet for kollektivtrafikken. Utbyggingen er anslått å koste om lag 1,84 milliarder kroner. Av dette forutsettes 410 millioner kroner i statlige midler i perioden 2014-2017, mens resten forutsettes finansiert ved bompenger.

Sjøtransport:

En av de største investeringene i denne sektoren er at Andøy havn får 510 millioner kroner til ny fiskerihavn.

– Dette er den største havneinvesteringen i NTP. Den totale bevilgningen er på 2,7 milliarder. Dette er et historisk løft, ikke bare for Andøy, men for hele regionen, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) til NRK.no.

 • Innseiling Bodø, fjerning av grunner og merking av leden.
 • Innseiling Rana, nytt navigasjonsmerke og dybdeutvidelse Toraneskaia.
 • Stabbsundet i Meløy, navigasjonsinstallasjoner og dybdeutbedring.
 • Innseiling Sandnessjøen, dybdeutbedring.
 • Alstahaugfjorden Tjøtta-Alstahaug, merking og dybdeutbedring.
 • Åmøy, Rødøy/Meløy, merking og dybdeutbedring.
 • Grøtøyleden Steigen), utvidelse, merking og dybdeutbedring.
 • Raftsundet, merking og dybdeutbedring.
 • Risøyrenna, dybdeutbedring og manøvreringsutbedring Risøyhamn.
 • Innseiling Østre Svolvær, fjerning av grunne.
 • Landegode sørøst og nordøst, merking.
 • Bognes-Lødingen (fergestrekningen), merking og dybdeutbedring.
 • Tjeldsundet. Utdyping av hovedled.

Regjeringens strategi for å få mer gods over på kjøl: Som en del av Nasjonal transportplan setter regjeringen av 3 milliarder kroner til en tiltakspakke for å styrke nærskipsfarten. Hvor mye av disse pengene som vil havne i Nordland er usikkert:

 • Utforme tiltak som stimulerer til økt bruk av nærskipsfart.
 • Utforme en tilskuddsordning for statlig støtte til investeringer i utpekte havner.
 • Utforme en tilskuddsordning for havnesamarbeid og godskonsentrasjon.
 • Styrke forskning og utredning om godstransport på sjø og kombinerte transportløsninger.

– Dette vil være god samferdselspolitikk, god miljøpolitikk og god næringspolitikk. Mer gods må fraktes sjøveien om vi skal nå de politiske målene om bedre fremkommelighet, økt sikkerhet og mindre miljøskadelige utslipp fra transportsektoren. Den endelig strategien vil bli presentert tidlig i høst, slik at utformingen av tiltakene blir sett i sammenheng med losutvalgets rapport som kommer på forsommeren, heter det i en pressemelding fra Fiskeri og Kystdepartementet.

Tiltakspakken er et resultat av et samarbeid med aktørene for å utforme en bredt forankret nærskipsfartsstrategi. Gjennom denne prosessen har det blitt klart at det er behov for å styrke innsatsen for å overføre gods fra veg til sjø.

Regjeringen setter av 19,4 mrd. kr til sjøtransport i planperioden. Dette er 55 % over bevilgningen i 2013-budsjettet. Sjøtransportens andel av den totale rammen for Nasjonal transportplan har med dette økt.