Hopp til innhold

Store forskjeller mellom nord og sør: Mener værfenomen taler for flere havvindanlegg i Nord-Norge

Norges geografi kan løse en av havvindkraftens aller største problemer: Hva gjør man når det ikke blåser?

Unitech Zefyros i testområdet vest for Karmøy

En fersk rapport fra Sintef anbefaler havvindturbiner utenfor kysten i Nord-Norge. Her vises en vindturbin til havs utenfor Karmøy.

Foto: Anders Bakken Hekland

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Sjefforsker John Olav Tande og kollegaene i Sintef kaller det et lykketreff fra værgudenes side.

Lykketreffet de snakker om, kan spare Norge for en av havvindkraftens store utfordringer: Mangelen på strømproduksjon når det er vindstille.

En analyse fra Sintef viser at Norge kan løse dette problemet dersom vi sprer havvindparkene utover de rette områdene.

– Litt forenklet er det to værområder i Norge. Det går et skille omkring Stad, i hvert fall når det gjelder vinden offshore. Veldig ofte er det én type vær sør for Stad og en annen nord for Stad, sier John Olav Tande til NRK.

Med andre ord så blåser det nesten alltid enten i sør eller i nord. Det er sjeldent vindstille på samme tid begge steder.

Sintef-forsker John Olav Tande foran en modell av en vindturbin.
Foto: Thor Nielsen / Thor Nielsen

Vil skille seg fra Nordsjø-produksjon

Som forskerne i Sintef skriver:

«Havvindparker i Sør-Norge vil generere kraft som med stor sannsynlighet vil falle sammen med kraften fra andre vindparker i Nord-Europa (Storbritannia, Danmark, Tyskland, osv.). Vindparker i Nord-Norge vil derimot gi en kraftproduksjon som ikke er korrelert med vindkraft fra Sør-Norge og Nord-Europa.»

Les også: Fiskere sier nei til havvindsatsingen: – Vet veldig lite om konsekvensene

Torsk i kar.
Torsk i kar.

Studien baserer seg på timebaserte vinddata over 29 år fra samtlige 15 områder som NVE tidligere har pekt på som aktuelle for havvindutbygging.

Områdene strekker seg fra Nordsjøen til Vest-Finnmark.

Tande mener det lureste ville vært å spre utbyggingen geografisk.

– Ja, definitivt. Hvis man har havvindanlegg på flere steder får man jevnere effekt enn hvis man konsentrerer anleggene innenfor et mindre geografisk område, fortsetter Tande.

Les også: Aasland: Vil gi havvind-satsingen så lite statsstøtte som mulig

Olje- og energiminister Terje Aasland
Olje- og energiminister Terje Aasland

Statnett peker på åtte områder

Havvindutbygging langs norskekysten er i startfasen, og næringen er ventet å skyte fart de neste tiårene.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har erklært at havvindeventyret nå er i gang for alvor – og at det innen 2040 skal tildeles arealer med potensial for 30 GW havvindproduksjon.

Det er nesten like mye som Norge i dag produserer i vannkraft (rundt 38 GW).

Så langt er Utsira nord (1500 MW) og Sørlige Nordsjø II (3000 MW) åpnet for utbygging.

Et kart over Norge hvor de 15 områdene som NVE vurderte for havvind i 2012 inntegnet som prikker og firkanter langs kysten.

Tilbake i 2012 konsekvensutredet NVE 15 områder langs kysten som tidligere var identifisert som aktuelle for utbygging. Gule og blå felt markerer hvor det grunt vann, mens de røde feltene viser områder hvor vannet er dypt. Dette for å skille mellom bunnfaste og flytende havvindkonsepter.

Foto: Skjermdump NVE-rapport

Men det skal ikke stoppe der, langt ifra.

I 2025 skal det lyses ut nye områder for utbygging av havvind.

I den forbindelse har regjeringen har gitt NVE i oppdrag vurdere nye områder som kan åpnes.

Og det er i dette arbeidet at NVE har bedt Statnett om en egen rapport. Denne har sett på hvor det kan være gunstig å bygge ut havvind ut ifra hvor det er behov og muligheter i dagens eksisterende strømnett.

Av åtte områder som Statnett foreslår, ligger kun ett i Nordland og ett i Finnmark.

Høyre: Vil ha flere felter i nord

Denne innsikten mener stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) fra Bodø taler for at det må bygges ut omtrent like mye havvind i Nord-Norge som i Sør-Norge.

– Jeg mener det bør være tilnærmet like mye i nord som i sør på grunn av vindforholdene, men også fordi man kan få et bra nett med utveksling sørover og til Sverige. Da kan man få havvind inn i kraftsystemet hele tiden.

Bård Ludvig Thorheim

Bård Ludvig Thorheim (H) representerer Nordland på Stortinget.

Foto: Pål Hansen / NRK

Nylig sendte han et skriftlig spørsmål på Stortinget til olje- og energiminister Aasland.

Thorheim mener NVE må se på flere områder i Nord-Norge enn det Statnett har foreslått.

– Statnett peker på to områder, på Helgelandskysten og utenfor Hammerfest. Men begge steder er det utfordringer med fiskeri, der man må finne en løsning.

Han frykter at Norge kan gå glipp av en jevn havvindproduksjon dersom nordnorske prosjekter blir skjøvet ut i tid.

– Her risikerer man å gå glipp av muligheten for at havvind kan gi strøm på tider hvor det er vindstille i Nordsjøen.

Ministeren: Skal ha havvind i nord

Aasland deltok tidligere i mars på Nordland Arbeiderpartis årsmøte i Bodø.

Der var veldig mange opptatt av nettopp kraft og havvind.

– Det er en ting som har gått igjen her i Nordland og det er tilgang på kraft. Tilstrekkelig tilgang på rimelig energi er en viktig forutsetning for å lykkes med alle de fantastiske mulighetene man har i Nordland, sier Aasland til NRK.

Terje Aasland på Nordland APs årsmøte

Olje- og energiminister Terje Aasland deltok på Nordland Arbeiderpartis årsmøte i Bodø. Der lovet han at det skal bygges ut havvind i Nord-Norge for å møte kraftbehovet som vil melde seg i landsdelen.

Foto: Marius Guttormsen / NRK

Han er klar på at også det skal bygges ut havvind i Nord-Norge, men at det foreløpig er litt for tidlig å si noe om nå det kan skje.

Først skal NVE snevre inn aktuelle områder ytterligere.

– De områdene med mest konflikt blir fjernet, og så sitter man igjen med områder som mest sannsynlig kan bygges ut med lav eller ingen konflikt. Denne studien kommer i slutten av april og da skal regjeringen lage en plan for hvordan vi skal gjennomføre dette. Vi skal koble på Nord-Norge også i havvindsatsingen.

Les også: Moderne vindturbiner til havs

Mange små vindturbiner montert sammen skal produsere mer strøm på mindre plass enn turbinene vi er mer vant til å se, ifølge selskapet Wind Catching Systems AS.
Mange små vindturbiner montert sammen skal produsere mer strøm på mindre plass enn turbinene vi er mer vant til å se, ifølge selskapet Wind Catching Systems AS.

– Hva er et realistisk tidsperspektiv før man kan få havvindturbiner i Nordland?

– Det er litt tidlig å si. Men når vi får studien vil vi presentere hvordan vi vil gå videre med havvind i Norge. Vi ønsker å koble på havvindprosjekter i nord så tidlig som mulig. Man trenger mer strøm, og da må vi legge til rette for det.

Vil utrede sjøkabel

Men dersom en havvindutbygging i nord skal få full effekt, bør strømnettet mellom nord og sør bedres.

– Ser man det i et lengre perspektiv vil det være en fordel å ha et sterkere overføringsnett mellom nord og sør, sier Tande i Sintef.

– Det er viktig å få bygd ut tilstrekkelig nettkapasitet, slik at man kan operere Norge som ett land og at man ikke får store prisforskjeller mellom nord og sør.

Fiberkabel Svalbard

Tande i Sintef mener man burde utrede en sjøkabel for å styrke overføringsnettet mellom Nord- og Sør-Norge. En slik kan legges i tilknytning til vindkraftutbygging langs norskekysten, mener forskeren.

Foto: Jannicke Mikkelsen / NRK

Men en utbygging av nye strømlinjer på land er langt fra uproblematisk. Derfor kan en idé være å legge denne til havs i tilknytning til havvindutbygging.

– Det vil være vanskelig å få bygd ut flere store kraftlinjer på land. Et alternativ er å bygge ut strømnettet til havs. Jeg mener man bør studere de mulighetene.

Selv om det per i dag koster mer å bygge ut vindkraft til havs enn på land, mener Tande at totalregnestykket likevel blir positivt.

– Naturen på land har også en verdi som man bør ta med i et slikt regnestykke.

Roan vindkraftverk, Haraheia

Utbygging av vindkraft og kraftkabler på land er langt fra ukontroversielt. Her fra vindkraftanlegget på Roan på Fosen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Bare i EU vil det investeres nærmere 1000 milliarder euro i havvind frem mot 2050, sier han.

– En utbygging av havvind vil i tillegg til å gi store mengder ren energi også bidra til å styrke norsk leverandørindustri. Det er store muligheter for industrien til å eksportere varer og tjenester.

PS: Både Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti har begge vedtatt å styrke satsingen på havvind på årsmøtene til partiene i helgen.

Les også: Havvindgiganter etablerer seg i Kristiansand: – Dette er første brikke

Havvind
Havvind