– Viktig at folk vet hva som skjer

Styret i Sykehuset Innlandet er jevnt over enige i at deres mandat løper på tvers av fylkesgrensen. Men det ble ikke lagt skjul på at bedre informasjon kan hindre unødvendig støy.

Styremøte, Sykehuset Innlandet

Styret i Sykehuset Innlandet diskuterte den tredje høringsrunden under dagens styremøte.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

– Jeg ser ingen endret holdning til ideen om et hovedsjukehus, situasjonen er tilnærmet lik som tidligere, sa sykehusdirektør Morten Lang-Ree til styret under dagens styremøtet i Sykehuset Innlandet..

Lang-Ree ønsket en ny runde om det desentraliserte sykehustilbudet, etter at den tredje høringsrunden, som resulterte i 97 høringsuttalelser, ble avsluttet nylig.

Tredje høringsrunde

Styret i Sykehuset Innlandet vil ha et storsykehus ved Mjøsbrua, og en nedleggelse av sykehusene i Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum, samt at sykehusene Tynset og Kongsvinger består. Det har ført til sterke reaksjoner fra flere sider av fylkesgrensa.

I Oppland roper blant annet politikere og Sykehusaksjonen varsko om at fylket risikerer å bli sittende uten et eneste sykehus, mens Hedmark i ytterste konsekvens kan få tre; et nytt storsykehus, Tynset og Kongsvinger.

Etter et styrevedtak i april i år, ble delplanene sendt ut på høring, til alle aktuelle høringsinstanser. Mange av høringsinstansene frykter en ubalanse mellom sykehustilbudene i Hedmark og Oppland, hvis Tynset og Kongsvinger består.

Et poeng som ble gjentatt flere ganger i løpet av diskusjonen, var hvilken rolle styret har i denne saken. Mandatet går kjenner ingen grenser, det er Innlandet som er arbeidsområdet, påpekte flere. Styreleder Bente Holm Mejdell sa innledningsvis at det er ønskelig med et innlandsperspektiv på det desentraliserte, somatiske tilbudet.

– Må ha med omgivelsene

– Vi har en forpliktelse til å stå for målsetninga vår. Klarer vi ikke dette, frykter jeg at vi kan bli en koloni, et protektorat, under Oslo, og det kan jeg ikke se at noen har noe å tjene på. Innlandet er rammen, og et mjøssykehus sentrum og så må delplanene knyttes til dette, sa Stange-ordfører Nils A. Røhne.

Ordførerkollegaen på den andre siden av Mjøsa, Hans Seierstad i Østre Toten, støttet dette. Han understreket også at styrets legitimitet i saken er essensiell.

– Vi må forholde oss til mandatet vi har, men samtidig er det viktig at vi har med oss omgivelsene, dersom vi ønsker en endring vi tror er til det beste for Innlandet. Det er helt nødvendig å klargjøre tilbudet utenom et storsykehus, for å få aksept for endringene som gjøres. Jeg er ganske sikker på at om vi ikke klarer å legge fram en balansert plan som gjør at vi får forståelse for dette, venter det en krevende politisk prosess framover.

Styrelederen medgikk at det det er et viktig poeng at kommunikasjonen utad kan bli bedre, for å sikre at folk forstår hva som foregår og har rene fakta på bordet.

– Historisk enighet

– Vår oppgave er ikke å ivareta fylkesgrenser, den er større enn det. Geografi er et dårlig utgangspunkt når man skal organisere spesialisthelsetjeneste. Vi skal desentralisere det vi kan, og sentralisere det vi må. Jeg mener vi i større grad bør tenke at vi utreder pasienter lokalt og deretter behandler sentralt, sa ansattrepresentant Ove Talsnes.

Åtte ordførere i Fjellregionen har levert et opprop vedrørende rapporten «Spesialisthelsetjensten i Fjellregionen», hvor et større samarbeid mellom sykehuset på Tynset og St. Olavs Hospital i Trondheim er utredet. De ønsker at denne rapporten snarest får styrets tilslutning, slik at det videre arbeidet med et samarbeid kan komme i gang. Dette får støtte fra Talnes.

– Det er en historisk enighet i Fjellregionen, når det gjelder samarbeidet med St. Olavs. Det er også en prosess på gang i Kongsvinger, tunge krefter ønsker en utredning til Ahus. Vi bør legge mye energi i prosessen og avklare usikkerheten i forhold til framtidig eierskap.

Det ble ikke fattet noe vedtak i saken torsdag, det står på programmet ved neste styremøte i starten av oktober. Men Lang-Ree skisserer tre hovedpoeng som skal følges opp framover:

  • Styret er enige om at det bør foretas en gjennomgang av hvilket foretak Kongsvinger sjukehus skal høre innunder, i forhold til en mulig tilknytning til Ahus. Lang-Ree tar saken med videre til Helse Sør-Øst.
  • Styret ønsker også en gjennomgang av situasjonen utenfor et nytt storsykehus, det vil si tilbudet ute i distriktet. Her ble ordet likeverd brukt som et viktig prinsipp i arbeidet.
  • Styret ønsker også at Lang-Ree til neste styremøte i oktober forbereder å legge fram rapporten «Spesialisthelsetjensten i Fjellregionen», som omhandler et mulig samarbeid mellom Tynset og St. Olavs Hospital i Trondheim.
Morten Lang-Ree

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet Morten Lang-Ree.

Foto: Silje Josten Lien / NRK