Hopp til innhold
Info fra NRK

NRK styrker satsingen på sørsamisk

NRK styrker sin satsing på sørsamisk gjennom nyansettelser, eget talentprogram, podkast og BlimE-sangen kommer nå også i sørsamisk versjon.

F v Inga Maret Solberg Åhren, Mirja Flodin og Solveig Fossum Nordberg.

Bilde: Et eget talentprogram er et av tiltakene for å finne nye medarbeidere som behersker de samiske språkene. I år har hele tre sørsamisk bakgrunn - f v Inga Maret Solberg Åhren, Mirja Flodin og Solveig Fossum Nordberg./Jïjtse talenteprogramme lea akte dejstie råajvarimmijste orre meatanbarkijh gaavnedh mah dejtie saemien gïelide haalvoeh. Daan jaepien abpe golme dejstie åarjelsaemien gïelemaadtoem utnieh – g.b. Inga Maret Solberg Åhren, Mirja Flodin jïh Solveig Fossum Nordberg. (Guvvie: Privaate/NRK)

Foto: Privat/NRK

Lohkh åarjelsaemien gïelesne

Det er en stolt direktør Johan Ailo Kalstad ved NRK Sápmi som forteller om den sørsamiske satsingen. Sørsamisk er et av Europas mest truede språk som bare rundt 500 i Norge snakker.

- Å bidra til å styrke det sørsamiske språket er en viktig oppgave for NRK. Nå tar vi flere grep for å styrke vårt tilbud på sørsamisk, sier Kalstad.

Podkast-tilbud på sørsamisk

To journalister som behersker sørsamisk er nylig ansatt. Disse kommer fra et eget talentprogram NRK Sápmi har satt i gang for å rekruttere journalister for alle de tre samiske språkene hvor NRK har et tilbud.

- Det er få som snakker sørsamisk og det er derfor en utfordring å finne journalister som kan språket. Vi er svært glade for at vi i år har flere ansatte og hele tre som behersker sørsamisk på talentprogrammet, sier Kalstad videre.

Han forteller også at de jobber med et eget podkasttilbud på sørsamisk og at den populære BlimE-sangen nå kommer også i sørsamisk versjon. Fra før finnes den både på norsk og nordsamisk og denne sangen er en viktig faktor i NRK Supers vennskapskampanje BliMe.

Åpent folkemøte

Torsdag 25. august inviterer NRK Sápmi til åpent folkemøte i Snåsa i Trøndelag. Der vil samtidig samisk programråd ha rådsmøte.

Både folkemøtet og rådsmøtet vil finne sted i det nyåpnede Saemien Sijte – det sørsamiske museum- og kultursenteret.

-På Snåsa håper vi å kunne vise at vi tar vårt ansvar for sørsamisk kultur og språk på alvor og gjør handling ut av ord. I tillegg håper jeg at vi kan tenne et engasjement hos publikum og at de møter opp for å sin mening om hva vi bør satse på videre, sier direktør Johan Ailo Kalstad ved NRK Sápmi.

Rådsmøtet i samisk programråd strømmes og kan følges her på nrk.no hvor du også finner mer informasjon om møtet.

NRK åarjelsaemien gïelebarkoem nænnoste

NRK Sápmi sov barkoem åarjelsaemien gïeline nænnoste orre barkijigujmie, jïjtse talenteprogrammine, podkastine jïh BlimE-laavloeminie mij daelie aaj åarjelsaemien versjovnesne båata.

Akte garmeres direktööre Johan Aili Kalstad NRK Sápmisne mij don åarjelsaemien barkoen bïjre soptseste. Åarjelsaemien lea akte dejstie jeenjemes håvhtadamme gïelijste Europesne maam ajve ovrehte 500 almetjh Nöörjesne soptsestieh.

- Viehkiehtidh åarjelsaemien gïelem nænnoestidh lea vihkeles laavenjasse NRK:se. Daelie jienebi råajvarimmiejgujmie aelkebe juktie mijjen faalenassem åarjelsaemien gïelesne nænnoestidh, Kalstad jeahta.

Göökte journalisth mah åarjelsaemien haalvoeh leah aadtjen barkoem åådtjeme. Dah jïjtse talenteprogrammeste båetieh mejnie NRK Sápmi lea nïerhkeme dejnie aajkojne journalisth dåårrehtidh gaajhkide golme saemien gïelide gusnie NRK faalenassem åtna.

- Ij leah dan jeenjesh mah åarjelsaemien soptsestieh jïh dan åvteste lea stoerre haesteme journalisth gaavnedh mah gïelem maehtieh. Mijjieh joekoen geerjene mijjieh daan jaepien jienebh barkijh utnebe, jïh abpe golme noerh talenteprogrammesne mah åarjelsaemien haalvoeh, Kalstad jåarhka.

Dïhte aaj soptseste dah jïjtse podkast-faalenassine åarjelsaemien gïelesne barkeminie, jïh dïhte vietseles BlimE-laavlome aaj åarjelsaemien versjovnesne båata. Aarebistie dïhte dovne nöörjen jïh noerhtesaemien gïelesne, jïh daate laavlome lea vihkeles faktovre NRK Superen vïenevoetekampanjesne BliMe.

Duarstan, mïetsken 25.b. NRK Sápmi ræhpas almetjetjåanghkose böörede Snåasesne Trööndelagesne. Seamma tïjjen saemien programmeraerie aaj sæjhta raerietjåanghkoem desnie utnedh.

Dovne almetjetjåanghkoe jïh raerietjåanghkoe sijhtieh årrodh dennie aadtjen rïhpestamme Saemien Sijtesne – åarjelsaemien museume jïh kultuvrejarnge.

- Snåasesne mijjen håhkoe lea maehtedh vuesiehtidh mijjieh mijjen dïedtem åarjelsaemien kultuvren jïh gïelen åvteste itjmieslaakan vaeltebe, jïh ibie ajve soptsesth men aaj maam joem darjobe. Lissine gegkestem mijjieh maehtebe eadtjohkevoetem goltelæjjaj gaskem gåaskodh, jïh dah båetieh sijjen mïelem jiehtieh mejnie mijjieh byörebe barkedh åvtese, direktööre Johan Ailo Kalstad NRK Sápmisne jeahta.

Raerietjåanghkoe saemien programmeraeresne straajmesåvva jïh gåarede dam fulkedh daesnie nrk.no. Vielie bïevnesh daesnie nrk.no/info.