Hopp til innhold
Info fra NRK

Dette er årets samiske talenter

Tredje kull er klare for et år med læring for å bli gode journalister og historiefortellere gjennom NRKs samiske talent- og rekrutteringsprogram.

Tredje kull i NRK Sápmis talent- og rekrutteringsprogram. Øfv. Solveig Nordberg, Mirja Flodin, Ailo Thomassen, Inga Máret Solberg Åhren, Biret Inger Eira og Ida Emilie Lindseth

Solveig Nordberg, Mirja Flodin, Ailo Thomassen, Inga Máret Solberg Åhren, Biret Inger Mathisdatter Eira og Ida Emilie Lindseth utgjør tredje kull i satsingen.

Foto: Privat / NRK

Loga sámegillii

­

Seks nye talenter er klare for et år i NRK. Fra august til juni vil kandidatene utvikle seg og bli bedre kjent med både mediebransjen og de samiske språkene.

I tillegg til språklig mangfold er det et bredt spekter av tidligere erfaringer, noen har jobbet i media tidligere, mens det for noen blir et nytt møte.

– Jeg visste ikke hva jeg ville gjøre etter videregående. Da jeg så annonsen til NRK, virket det veldig spennende. Jeg gleder meg til å prøve noe nytt og se hvordan man jobber i mediebransjen, forteller Solveig Fossum Nordberg fra Snåsa.

Tredje kull i NRK Sápmis talent- og rekrutteringsprogram. Øfv. Solveig Nordberg, Mirja Flodin, Ailo Thomassen, Inga Máret Solberg Åhren, Biret Inger Eira og Ida Emilie Lindseth
Foto: Privat / NRK

Samisk mangfold

Årets kandidater har en bred samisk bakgrunn. Kandidatene er alle mellom 18 og 22 år, og til sammen representerer de både geografisk bredde og språklig mangfold.

– Det å få muligheten til å jobbe i Sápmis største mediehus blir utrolig spennende. Jeg gleder meg til å samarbeide og lære fra dyktige og erfarne NRK-kolleger, ikke minst å jobbe med utvikling av samisk medietilbud for spesielt barn og unge, sier Ida Emilie Lindseth.

Hun er oppvokst i Lillestrøm, med samiske foreldre, og har spesielt de fem siste årene jobbet hardt for å lære seg og snakke nordsamisk.

I likhet med i fjor kommer kandidatene på tvers av landegrenser. Mirja Flodin er fra svensk side, mens Ailo Thomassen har tilhørighet både til svensk og norsk side av grensen.

– Jeg søkte talentprogrammet fordi jeg synes at det å skrive og journalistikk er veldig interessant. Jeg er veldig glad for denne muligheten og ser frem til å få prøve meg på ulike saker og utvikle meg mer, og samtidig få bidra til å utvikle det sørsamiske medietilbudet, forteller Mirja Flodin.

Mirja kommer fra Vilhelmina i Sverige og har allerede vist seg som en dyktig skribent. Hun vant Lilla Augustpriset i 2021 som er en pris for unge forfattere i Sverige.

Ailo Thomassen, også kjent som DJ Ailo, har tilknytning både til Umeå i Sverige og Hamarøy i Nordland.

– Jeg søkte til talentprogrammet for å komme nærmere det samiske og utvikle mine språkkunnskaper. Jeg elsker å jobbe kreativt, og vil skape samisk innhold samtidig som jeg utvikler mine kunnskaper.

Ansvarlig for programmet, Mona Solbakk, er veldig fornøyd med at de har fått med deltakere med forskjellig samisk språkbakgrunn.

– Vi ønsker å bli bedre på lule- og sørsamisk, og har ambisjoner om å øke tilbudet vårt på de språkene. Derfor er vi helt avhengig av å gode sør- og lulesamiskspråklige journalister innen alle sjangre, fra innhold for barn og unge til underholdning og nyheter. NRK Sápmi skal være relevant og viktig for alle samer, og det klarer vi ikke uten gode, samiskspråklige historiefortellere og innholdsskapere, sier Solbakk.

Mona Solbakk

Mona Solbakk

Foto: NRK

Praksis fra nord til sør

– Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med NRK, både hvordan man jobber her og hvordan tilbudene er, sier Inga Maret Solberg Åhren.

I løpet av året vil kandidatene bli utplassert i NRKs redakasjoner fra Karasjok i nord til Oslo i sør. Praksisoppholdene vil gi god kjennskap til NRK og la kandidatene utvikle egne ferdigheter. De vil lære å lage innhold for nett, radio/lyd, video/TV og sosiale medier – spesielt for yngre målgrupper. Talentene vil ha varierte oppgaver der de lærer av erfarne NRK-kollegaer.

– Jeg har allerede jobbet i samiske medier i noen år og trives godt med det. Jeg har lyst til å utvikle meg som mediemedarbeider og derfor er jeg glad for å ha kommet inn i talentprogrammet. Nå gleder jeg meg til høsten som en seksåring til første skoledag, ny kunnskap, nye erfaringer og utfordringer, sier Biret Inger Mathisdatter Eira.

Solbakk forteller at programmet virker.

– Etter to år kan vi se at talentprogrammet fungerer. Av fjorårets kull har tre fått tilbud om fast ansattelse i NRK, avslutter Solbakk.

­

Dá leat NRK ođđa sámi taleanttat

Goalmmát taleantajoavku lea dál válljejuvvon. Sii besset čavčča rájes oahpahallat ja ovdánit journalistan ja muitaleaddjin NRK sámi taleantaprográmma bokte.

Guhtta ođđa taleantta leat gárvásat jahkásaš bargui ja oahpahallamii NRKs. Borgemánus geassemánnui besset kandidáhtat ovdánahttit iežaset ja oahpásmuvvat mediasurggiin.

Lassin gielalaš viidodahkii leat nuorain girjás vásáhusat ja duogážat. Muhtimat leat bargan mediain ovdal ja earáide lea ođđa vásáhus:

- Mun in diehtán maid galgen maŋŋá joatkkaskuvlla. Go oidnen NRK almmuhusa, de orui nu gelddolaš. Mun illudan geahččalit mediasuorggis bargat, muitala Solveig Fossum Norberg geas lea mearrasámi duogáš, muhto lea bajásšaddan Snoasas ja hállá máttasámegiela.

Tredje kull i NRK Sápmis talent- og rekrutteringsprogram. Øfv. Solveig Nordberg, Mirja Flodin, Ailo Thomassen, Inga Máret Solberg Åhren, Biret Inger Eira og Ida Emilie Lindseth
Foto: Privat / NRK

Girjás joavku

Dán jagáš taleanttain leat girjás duogážat. Sii leat gaskal 18 ja 22 jagi, ja joavkun lea sis geográfalaš viidodat ja gielalaš valljivuohta.

– Vejolašvuohta beassat bargat Sámi stuorámus mediaviesus lea issoras gelddolaš. Mun nu illudan ovttasbargat ja oahppat čeahpes ja hárjánan NRK-bargiin. Ja erenoamáš gelddolaš livčče bargat ovdánahttit sámi mediafálaldaga mánáide ja nuoraide, lohká Ida Emilie Lindseth.

Son lea bajásšaddan Lillestrømas, ja lea erenoamážit daid maŋemuš vihtta jagi bargan garrasit oahppat ja hállat davvisámegiela.

Seamma láhkai go diibmá de leat dán ge vuoro taleanttat sihke norgga ja ruoŧabeale sámis eret. Mirja Flodin lea Vualtjeres eret ruoŧabeale, ja Ailo Thomassenis lea gullevašvuohta sihke ruoŧa- ja norggabeallái.

– Mun ohcen taleantaprográmmii go beroštan erenoamážit čállimis ja journalistihkas. Lean hui movttet go oaččun dán vejolašvuođa, ja illudan geahččaladdat ja bargat máŋggalágan áššiiguin ja ovdánahttit iežan. Ja seammás šaddá gelddolaš váikkuhit máttasámi mediafálaldaga ovdáneami ge.

Mirja lea Vualtjeres eret Ruoŧas ja lea jo čájehuvvon leat čeahpes čálli. Son vuittii diimmá Lilla Augustpriset mii geigejuvvo nuorra girječálliide Ruoŧas.

Ailo Thomassen lea ges dovddus sámi nuoraid gaskkas DJ Ailo namas, sus lea gullevašvuohta sihke Ubmái ruoŧabeale ja Hápmirii Norggabeale.

– Mun ohcen taleantaprográmmii vai beasašin lagabuidda Sámi ja ovdánahttit iežan giela. Mun ráhkistan hutkáivuođain bargat, ja háliidan ráhkadit sámi sisdoalu seammás go ieš oahpan.

Taleantaprográmma ovddasvástideaddji, Mona Solbakk, lea hui duhtavaš dán jagáš taleanttaiguin ja erenoamážit go joavkkus lea girjás ja máŋggabealat sámi giella ja kultuvra duogážat.

– Min áigmuš lea buoridit ja lasihit fálaldaga julev- ja máttasámegielaide. Danin lea dehálaš midjiide ahte mis leat čeahpes julev- ja máttasámegielat journalisttat geat máhttet ráhkadit sihke ođđasiid ja guoimmuheaddji sisdoalu mánáide, nuoraide ja ollesolbmuide, lohká Solbakk.

– NRK Sápmi galgá leat relevánta ja dehálaš buot sápmelaččaide, ja dan eat nákce čeahpes, sámegielhálli muitaleddjiide ja sisdoallobuvttadeddjiid haga.

Mona Solbakk

Mona Solbakk

Foto: NRK

Barget sihke davvin ja máddin

– Mun illudan sákka oahpásmuvvat NRK:in, sihke mo barget doppe ja mo fálaldagat leat, lohká Inga Máret Solberg Åhren gii hállá sihke davvi- ja máttasámegiela.

Taleanta áigodagas barget kandidáhtat NRK doaimmahusain iešguđet báikkiin, Kárášjogas gitta Osloi. Bargohárjehallamis oahpásmuvvet bures NRK:in ja kandidáhtat seammás besset ovdánahttit iežaset máhtu ja čehppodaga.

– Mun lean moadde jagi jo bargan sámi medias ja loavttán dan suorggis. Mus lea miella ovdánit mediabargin ja danne lei nu somá beassat taleantaprográmmii. Dál illudan čakčii dego 6-jahkásaš vuosttaš skuvlabeaivái, ođđa ohppui, vásáhusaide ja ođđa hástalusaide, lohká Biret Inger Mathisdatter Eira.

Solbakk muitala ahte prográmma doaibmá bures.

– Guovtti jagis oaidnit ahte taleantaprográmma doaibmá. Máŋggas daiguin leat jogo barggus NRKs dahje ožžon fálaldaga sihke fásta ja sadjásaš virggiide, lohká Solbakk.