Statsråden svarer politimesteren: – Politiet er en budsjettvinner

Politimester Kaare Songstad frykter å måtte kutte inntil 140 årsverk. Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) svarer at Vest politidistrikt har «historisk gode forutsetninger» for å levere gode polititjenester.

Per-Willy Trudvang Amundsen (Frp)

MENER POLITIET HAR NOK PENGER: – Jeg vil ikke spekulere i hans motivasjon. Men jeg har forståelse for at han reiser bekymringer på vegne av sitt politidistrikt, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) om politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I et brev til Politidirektoratet varsler politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, at han kan måtte kutte opptil 140 årsverk i 2017 dersom han ikke får økte bevilgninger.

Årsaken er økt behov for investeringer i materiell, utgifter i forbindelse med nærpolitireformen, utgifter til sykkel-VM på rundt 30 millioner kroner og utgifter til ny politistasjon på Flesland.

«De prioriteringer som må gjøres i 2017 kan, om de blir allment kjent, svekke både politidistriktets omdømme og tillit i befolkningen», skriver Songstad.

– Vi er for få folk i dag, og en slik reduksjon vil være kritisk. Eller: Mer enn kritisk, sier Kjetil Rekdal, leder i Politiets Fellesforbund Vest, som mener Justisdepartementet må bevilge mer penger til politiet.

Amundsen: – Godt grunnlag for gode polititjenester

Det sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NRK at de gjør.

– Hvordan reagerer du på det Kaare Songstad skriver til Politidirektoratet?

– Det er altså sånn at under denne regjeringen har driftsbudsjettet til politiet blitt styrket med to og en halv milliard. Vi har ansatt 1644 flere siden regjeringen tiltrådte. Og det er altså vår forventning at politidistriktene vil få et økt handlingsrom i sine driftsbudsjettet i år. Det ligger inne ekstra midler – nærmere 300 millioner – og det gir også et godt grunnlag for å gjennomføre nærpolitireformen og levere gode polititjenester.

– Så er det slik at det også i 2017 vil være behov for stram styring av prioriteringer i politiet. Men det er altså hver enkelt politimester sitt ansvar å sørge for at ressursene fordeles og benyttes sånn at man prioriterer saker for nødvendig oppfølging innenfor de rammene man er tildelt, sier Amundsen.

Kaare Songstad

SLÅR ALARM: Politimesteren i Vest politidistrikt, Kaare Songstad.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Tror ikke kuttbehovet blir så stort som Songstad skisserer

Politiets Fellesforbund frykter flere saker med mindre alvorlige lovbrudd må legges bort, og at responstiden økes i Vest politidistrikt. Amundsen peker på at tildelingsbrevene til distriktene ikke ennå er ferdigstemplet, men gjentar at budsjettet for politiet totalt sett økes i 2017.

– Politiet er en budsjettvinner, og det kommer de også til å være i år.

– Hva tenker du om henvendelsen fra Songstad og ordlyden i brevet til POD?

– Jeg forstår selvfølgelig at man reiser bekymring på vegne av sitt politidistrikt, og det tar vi selvfølgelig på alvor. Men, som sagt, det ligger betydelige midler i årets budsjett. Det vil også komme Vest politidistrikt til del, og jeg forventer at man innenfor de rammene kan levere gode polititjenester, sier Amundsen.

– I lys av at Vest politidistrikt har nedprioritert grov narkotikakriminalitet av kapasitetshensyn, hva tenker du om at Songstad sier at de nå i verste fall kan bli over 100 årsverk færre?

– Vest politidistrikt har nok ikke oversikt over hvor mye midler man faktisk får til disposisjon i løpet av inneværende år. Og jeg forventer jo ikke at man har det behovet for nedtrekk når fasiten blir skrevet. Tvert imot så er det altså en økning av ressurser til politiet, og det vil også komme Vest politidistrikt til del, sier Amundsen.

– Kjersti Toppe (Sp) spør hvordan du kan forsvare et kutt på inntil 140 årsverk, og om du vil sørge for fullfinansiering av sykkel-VM og den nye politistasjonen på Flesland. Hva vil du svare til det?

– Alle de forholdene er absolutt ting som vi tar med oss i arbeidet, og som jeg forstår at man problematiserer. Hun skal selvsagt få svar på sitt spørsmål. Men det overordnede bildet er at regjeringen har sørget for, med godt samarbeid med samarbeidspartiene i Stortinget, å gi politiet historisk høye bevilgninger, sier justisministeren.

Vil se nærmere på sykkel-VM-kostnadene

Amundsen sier Vest politidistrikt «vil komme bedre ut i 2017, i likhet med de andre politidistriktene i landet».

– Vil Songstad få mer penger enn det han skisserer i brevet til POD?

– Jeg tenker det er litt prematurt å legge til grunn noen konklusjoner for de endelige tildelingene som kommer Vest politidistrikt til del. Disse fordelingene er i prosess nå, og jeg mener at også Vest politidistrikt med de tildelingene som skjer i år vil ha godt grunnlag for å levere gode polititjenester.

– Synes du det er riktig at Vest politidistrikt alene må bære kostnadene for ressursbruken under sykkel-VM?

– Jeg har forståelse for at man problematiserer det forholdet. Og det er en av de tingene jeg kommer til å se nærmere på.

– Så det kan bli aktuelt å gi en ekstrabevilgning til sykkel-VM?

– Det har jeg ikke sagt. Jeg sier det at jeg har forståelse for at man reiser problemstillingen, og det er grunnlag for meg å se nærmere på det.

Hadia Tajik

– HANDLINGSROMMET ER UTRADERT: – Høyre og Fremskrittspartiet gjennomgående økt øremerkingene i politibudsjettet, slik at det lokale handlingsrommet nå mer eller mindre er utradert, sier Hadia Tajik.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Ap: – Dypt kritiske

Politimester Kaare Songstad sier økte bevilgninger de siste årene har kommet mye som øremerkede midler, men at det mangler penger til det generelt høye aktivitetsnivået politidistriktet er forventet å holde.

Leder i Stortingets justiskomite, Hadia Tajik (Ap), mener veksten i politibudsjettet har vært forholdsvis liten, i og med at politiet står foran en omfattende reform.

«Vi har i behandlingen av statsbudsjettet for 2017 foreslått å gi politiet mer penger, men har blitt stemt ned på Stortinget. På toppen av det hele har Høyre og Fremskrittspartiet gjennomgående økt øremerkingene i politibudsjettet, slik at det lokale handlingsrommet nå mer eller mindre er utradert. Det er Arbeiderpartiet dypt kritiske til», skriver Tajik i en e-post til BT.

– Jeg har alltid forståelse for at man i større grad ønsker frie midler enn øremerkede midler. Men igjen så uttaler Songstad seg altså på grunnlag av historiske tall, altså for 2016, 2015 og tidligere år, og det er altså tildelingene for 2017 man må ta utgangspunkt i når man skal legge til grunn polititjenestenivået i vest for 2017. Jeg mener man har historisk gode forutsetninger for å levere gode polititjenester også i vest, sier Amundsen.

– Hva tror du er årsaken til at Songstad skriver det han skriver?

– Jeg vil ikke spekulere i hans motivasjon. Men jeg har forståelse for at han reiser bekymringer på vegne av sitt politidistrikt.

– Deler du noen av Songstads bekymringer?

– Jeg tenker at det er hans jobb å legge frem sine bekymringer. Og så er det vår, og først og fremst Politidirektoratet sin, oppgave å vurdere dem. Men, som sagt: Vi har aldri i norsk historie levert et bedre ressursgrunnlag for norsk politi enn det som skjer under denne regjeringen. Politiet har vært budsjettvinner siden regjeringen tiltrådte. Det er man også i 2017. Man har ansatt historisk mange nye ansatte i politiet – 1644 personer på dette tidspunktet – og flere vil bli ansatt gjennom 2017, sier Amundsen.

Ingar Bøen

FØLER SEG HØRT: – Vår oppfatning er at POD har lyttet til oss, sier Ingar Bøen, politimester i Møre og Romsdal.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing

Politidirektoratet (POD) la torsdag ettermiddag ut en pressemelding om saken.

Her skriver de at alle politiets særorgan er bedt om å redegjøre for hva budsjettkutt på to prosent vil medføre for dem. Det gjør de for å se hvilke konsekvenser et slikt kutt vil gi rundt om i Politi-Norge.

– Selv om vi i budsjettprosessen ba om at det skulle utredes for potensielle kutt, er det er ikke dermed slik at det faktisk skal kuttes to prosent. Per nå ligger det derimot an til en styrking av driftsbudsjettet i politidistriktene, sier Frede Hermansen, avdelingsdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i POD.

Politimester i Øst: – Alt tyder på et bedre 2017

NRK har vært i kontakt med ni av landets tolv politimestre og spurt om de har lignende bekymringer som Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

Samtlige forteller uoppfordret om en «god dialog med Politidirektoratet», og de fleste er også forsiktige om å uttale seg om forventningene til 2017 for deres distrikt, all den tid de endelige budsjettene ikke er ventet å være klare før i slutten av februar.

– Vi har god dialog med Politidirektoratet, men det er ikke naturlig for meg å kommentere den interne budsjettdialogen med POD. Vi har ikke fått budsjettet for 2017, så det er vanskelig å si noe om konsekvensene nå, sier Gøril Våland, fungerende politimester i Sør-Vest politidistrikt.

Politimester i Øst, Jon Steven Hasseldal, forteller om et krevende 2016, der det ble nedbemanning blant annet som følge av etterslep fra 2015-forbruket på Lime-saken.

– Så langt tyder alt på at det blir bedre for oss enn det var i 2016. Vi kan ikke si mer før vi ser det endelige budsjettet, men legger til grunn at bemanningen vil øke hos oss i 2017, sier Hasseldal.

– Da vi ikke har fått tildelt budsjett enda, er det ikke mulig å kommentere hvilke konsekvenser budsjettet vil få for løsning av samfunnsoppdraget vårt i 2017, sier politimester Johan Brekke i Innlandet.

Ber om 35 nye stillinger i Finnmark

Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark, er tydelig på at hun trenger flere politifolk i løpet av året.

– Vi har meldt inn et behov for 35 nye stillinger i Finnmark for å kunne møte de krav som stilles i forbindelse med nærpolitireformen, sier hun.

– Vi har en god dialog med Politidirektoratet, men så langt har vi ikke fått budsjettet for Troms for 2017, og dermed er det ikke mulig å si noe om konsekvenser nå, sier politimester Ole B. Sæverud i Troms.

– Vi har for driftsåret 2017 hatt en god styringsdialog med Politidirektoratet, der vi har fått redegjort for våre utfordringer, ønsker for fremtiden og hvordan vi vil prioritere. Vår oppfatning er at POD har lyttet til oss, sier Ingar Bøen, politimester i Møre og Romsdal.

Han sier også at han opplever diskusjonene i politimestrenes nasjonale ledergruppe rundt 2017-budsjettet som gode.

– Møre og Romsdal politidistrikt har ikke følt behov for å sende tilsvarende brev til POD som det Vest politidistrikt har gjort, sier Bøen.