Klager norsk ulvemerking inn for ESA

Dyrevernalliansen hevder regjeringen brøt både norsk lov og internasjonale avtaler da de i vinter hastebestemte at minst to ulveflokker i Hedmark skulle radiomerkes.

SNO merker ulv med radiosender

RADIOMERKES: En bedøvet ulv fra Slettåsflokken i Hedmark blir her påsatt halsbånd med radiosender og tatt blodprøve under vinterens merking.

Foto: Per Magnussen / NRK

Til sammen 15 ulver ble i januar bedøvet og påsatt halsbånd med radiosender etter ordre fra Klima- og miljødepartementet. Departementet definerte det som skjedde som såkalt «forvaltningsmerking», der formålet var å dokumentere hvor ulvene beveget seg med tanke på skader de eventuelt kunne påføre husdyr og tamrein.

I tillegg ønsket man å dokumentere om ulv fra Slettåsreviret har utviklet en spesielt nærgående atferd mot mennesker.

Anton Krag

Daglig leder Anton Krag i Dyrevernalliansen har mener radiomerking av ulv i Hedmark var ulovlig.

Foto: Hauge/Dyrevernalliansen

– Vi mener at regjeringen har tatt en snarvei for å redde sitt eget skinn og definert ulvemerkingen som «forvaltningsmerking», et begrep som ikke finnes verken juridisk eller vitenskapelig definert, sier daglig leder Anton Krag i Dyrevernalliansen til NRK.

Klagebrev

Nå har organisasjonen sendt et fire siders langt klageskriv til Efta Surveillance Authority (ESA) i Brussel som fører tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd.

– Vi mener at ulvemerkingen som foregikk tidligere år er i strid med dyrevelferdsloven siden den ikke ble ansett som et dyreforsøk av regjeringen, og ikke ble søkt om til de rett myndighetene som skal godkjenne dyreforsøk, sier han.

Ulv bæres ut fra helikopter

BRUKTE HELIKOPTER: Statens naturoppsyn lov til å bruke helikopter for mer effektivt å kunne spore, forfølge og bedøve ulvene som skulle radiomerkes i Hedmark.

Foto: Per Magnussen / NRK

Også professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, Ole Kristian Fauchald, har tidligere uttalt til NRK at han mener ulvemerkinga var ulovlig og stiller spørsmål ved begrepet «forvaltningsmerking».

– I forarbeidene til dyrevelferdsloven står det at dette er et uavklart tema. Disse forarbeidene er åtte-ni år gamle. Der står det at man må avklare dette fordi merking griper inn i dyrenes ve og vel. Man kan ikke bare si at det er en forvaltningsmerking, og dermed lovlig. Man må lage et regelverk som sikrer at forvaltningsmerking skjer på forsvarlig måte, resonnerer professor Fauchald.

– Vi er på trygg juridisk grunn

– Vi mener vi er på trygg juridisk grunn. Radiomerkingen var i overensstemmelse med det norske regelverket, og det var også Landbruks- og matdepartementets vurdering, og det er de som er ansvarlig for det norske regelverket på dette området, sier statssekretær i Miljødepartementet Lars Andreas Lunde.

Han sier at merking av ulv der formålet er å ivareta forvaltningsmessige forhold faller utenom forskriften om forsøk med dyr, og derfor ikke trenger forhåndsgodkjenning av Mattilsynet.

Lars Andreas Lunde

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet mener de var på trygg juridisk grunn når de vedtok radiomerking av ulv.

Foto: Erlend Kjernli

Hvor står det?

– Det følger etter det vi forstår av dyrevelferdsloven. men den er det Landbruks- og matdepartementet som har ansvar for. Deres vurdering, som vi bygger på, var at det ikke var behov for å innhente godkjenning fra Mattilsynet i denne saken.

Dersom Dyrevernalliansen får medhold på sin klage til ESA, vil de kreve at all fremtidig merking av ulv blir ansett som dyreforsøk og at radiosenderne blir tatt av de ulvene som ble merket i vinter.