Ulvemerking

SKUTT MED PIL: Alfahannen i Slettåsflokken ble i begynnelsen av januar skutt med en bedøvelsespil, avfyrt av en veterinær fra et helikopter.

Foto: SNO

Professor: – Ulvemerkinga var ulovlig

Miljøministeren stansa i vinter ulvejakta fordi han ville ha en avklaring av lovverket. Det burde han også ha gjort før han satte i gang vinterens omfattende ulvemerking, mener jussprofessor.

Alfahannen værer fare. Han langer ut over ei altfor åpen slette, mens den faretruende lyden av et helikopter tar raskt innpå.

En veterinær med et gevær lener seg ut av farkosten og skyter ei pil med bedøvelsesmiddel, som sitter perfekt i ryggen på lederulven i Slettåsflokken.

Kun fire dager tidligere, den tiende januar, har Miljøminister Vidar Helgesen bestilt ulvemerkinga av Miljødirektoratet. Statsråden har det travelt, kun tre dager etter bestillinga er helikoptere i lufta.

Jeg mener at ulvemerkingen skjedde i strid med dyrevelferdsloven.

Det sier professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, Ole Kristian Fauchald.

Prinsipiell stans av ulvejakt

Spørsmålet er om Helgesen har hatt det for travelt, i motsetning til da han stansa ulvejakta i fjor vinter.

Rovviltnemda ville da ha lisensjakt på fire ulveflokker i Hedmark. Den 20.desember satte Miljøministeren foten ned og sa nei. Han ville ha en grundig juridisk vurdering, til tross for at Stortingets vedtatte bestandsmål var overoppfylt.

Det starta et rabalder uten like, men Helgesen sto i stormen med sin prinsipielle holdning om at loven ikke kan brytes, og fikk støtte fra Statsminister Erna Solberg.

Et vinternedkjølt pressekorps hører tiltakende helikopterlyd over furuleggene et per kilometer sørøst for Slettås. Statens Naturoppsyn, SNO, har med fangst.

Alfahannen i Slettåsflokken blir merket

ALFA: Lederhannen i Slettåsflokken ble merka fordi regjeringa vil vite hvor på meteren han og flokken holder til.

Foto: Tom Haakenstad / NRK

– Avklart eller uavklart?

Men er det lovlig fangst? Regjeringa har for første gang satt i gang forvaltningsmerking. I forarbeidene til dyrevelferdsloven i 2008, heter det at spørsmålet om forvaltningsmerking må avklares i forskrift, men det har aldri blitt gjort.

Ole Kristian Fauchald

PROFESSOR: Ole Kristian Fauchald mener regjeringa hadde det for travelt med å merke ulv. Hans vurdering er at de brøt Dyrevelferdsloven.

Foto: Lill Haugen/Norsk Friluftsliv

I forarbeidene til dyrevelferdsloven står det at dette er et uavklart tema. Disse forarbeidene er åtte-ni år gamle. Der står det at man må avklare dette fordi merking griper inn i dyrenes ve og vel. Man kan ikke bare si at det er en forvaltningsmerking, og dermed lovlig. Man må lage et regelverk som sikrer at forvaltningsmerking skjer på forsvarlig måte, ressonerer professor Fauchald.

Ulvemerkinga starta altså kun tre dager etter at Miljødepartementet bestilte den. De ba om godkjennelse fra Landbruksdepartementet. I bestillingsbrevet står det ingenting om lovgrunnlaget for merkinga, men det ble juridisk avklart, sier statssekretær i Miljødepartementet, Lars Andreas Lunde.

– Vi var i kontakt med Landbruks og matdepartementet, som forvalter dette regelverket, slik at vi er på trygg juridisk grunn når vi kaller dette forvaltningsmerking, sier Lunde.

Streng lovgivning for å beskytte dyr

SNO merker ulv med radiosender

MERKINGA: SNO merka ulvene med radiosender rundt halsen.

Foto: Per Magnussen / NRK

Mediefolka, noen av dem altfor lettkledde, får opp temperaturen når helikopteret lander. To ulver blir båret ut og lagt ned på tykke duker på en snørik bakke i skogen. Veterinærer og andre fagfolk står på kne rundt dyra, mens media blir stadig mer nærgående i sin sult etter de beste bildene.

Fagfolkene jobber raskt og effektivt ; sprøyter stikkes inn i de bedøvede dyra, pulsen blir målt og merkeklavene som skal sjekke hvor ulvene ferdes, festes rundt halsen.

I utgangspunktet er dyrevelferdsloven så streng at blodprøvetaking, sprøytestikk og bedøvelse kun er forbeholdt husdyr, ikke ville dyr. Dyreforsøk på grunn av forsknings- og undervisningsformål er eneste unntak fra hovedregelen, men det må godkjennes av Mattilsynet.

– Å definere det som en forvaltningsmerking innebærer at man kommer utenom de regler som gjelder merking for forskningsformål eller utdanningsformål. Da hadde det vært søknadspliktig. Problemet er at da gjelder regelen i dyrevelferdslovens paragraf 9, som sier at medisinske inngrep ovenfor dyr bare skal gjøres ut fra hensyn til dyrets velferd, og det er det ikke snakk om her, sier jussprofessor Fauchald.

Regjeringas representant gjentar budskapet om at dette er klarert, som svar på kritikken.

– Landbruksdepartementet har avklart at dette ikke kommer inn under lovgivningen om dyreforsøk, men er en forvaltningsmerking som ikke krever en tillatelse fra Mattilsynet, sier statssekretær Lunde.

Mattilsynet ikke vurdert ulvemerkinga

Lars Andreas Lunde

LOVLIG: Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) forsikrer om at ulvemerkinga er godt nok juridisk vurdert.

Foto: Erlend Kjernli

Mattilsynet har altså ikke vært med på å vurdere eller bestemme den omfattende ulvemerkinga.

– Det er riktig. Det er ingen som har spurt oss om dette er i henhold til dyrevelferdsloven. Vi har fått en føring fra Landbruks- og matdepartementet om at de vurderer dette for å være i orden i forhold til Dyrevelferdsloven. Her er det noen andre som har brukt skjønn og det må vi bare foholde oss til, sier seniorrådgiver i Mattilsynet i Hedmark og Oppland, Johan Teige.

Seniorrådgiveren bekrefter at saken er unik.

– Hittil har vi oppfattet at det for å drive merking av viltlevende dyr kreves en tillatelse etter forsøksdyr-regelverket, men i denne sammenhengen er det vurdert at det ikke er nødvendig. Vi har fått melding om dette fra Miljødirektoratet, sier Teige.

Juridisk avklart?

Ulv radiomerkes

15 ulver fra Slettås- og Osdalsflokken ble radiomerka på ordre fra Miljøminister Vidar Helgesen.

Foto: Per Magnussen / NRK

NRK har bedt Miljødepartementet om innsyn i hvilke juridiske vurderinger som ble gjort før merkinga ble satt i gang. Etter tre purringer fikk vi denne skriftlige, ikke altfor omfattende, korrespondansen mellom Landbruksdepartementet og Miljødepartementet.

«»Viser til telefonsamtale. Det er vår vurdering at merking av ulv der formålet er å ivareta forvaltningsmessige formål faller utenfor virkeområdet til forskrift om forsøk med dyr. Slik merking krever derfor ikke forhåndsgodkjenning etter denne forskriften (). Merking av dyr er regulert i dyrevelferdsloven § 10«».

Jussprofessor Ole Kristian Fauchald er etter å ha sett brevet enda sikrere i sin sak: Regjeringa har begått ett lovbrudd.

– Min konklusjon er at merkingen har skjedd i strid med dyrevelferdsloven § 9 første og annet ledd. Dyrevelferdsloven § 9 og 10 henger sammen. Forbudet mot operative inngrep i § 9, med unntak for «forsvarlig merking av dyr i dyrehold», innebærer at merkingen er et ulovlig operativt inngrep.

– Får stå for hans regning

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

TAUS: Miljøminister Helgesen uttaler seg ikke om ulvemerkinga han sjøl tok initiativ til.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

NRK har gjentatte ganger den siste måneden forsøkt å få Miljøminister Vidar Helgesen til å kommentere denne saken, men det gjør han ikke. Vi har bedt om en begrunnelse på hvorfor, og har presisert at saken omhandler hans vedtak og politikk, og at han får direkte kritikk.

– Statsråden er ikke tilgjengelig for intervju, er den korte meldingen vi får fra departementets kommunikasjonsavdeling.

Men statssekretæren står på at regjeringas ulvemerke-vurdering holder juridisk mål, og at jussprofessoren tar feil.

– Det får stå for hans regning. Det er Landbruksdepartementet som forvalter denne loven, og de mener at det juridiske er på plass, så det trengs ikke noen ytterligere avklaring, sier Lunde.

Det er en konklusjon jussprofessor Fauchald er særdeles uenig i.

– Jeg synes dette vitner om ad-hoc administrasjon. Man foretar merkingen for å vise at man gjør noe raskt og effektivt i forhold til de problemstillingene som nå er satt på spissen. Jeg vil si at her har man forsømt seg. Forvaltninga burde ha lagd en forskrift om forvaltningsmerking på ville dyr, for det trenger man i Norge i dag, ikke bare av hensyn til ulv, men også andre dyr man vil holde oversikt over.

– Så her kunne Miljøministeren og departementet tatt seg like god tid som når man stansa ulvejakta, og brukt tida til å få en juridisk avklaring?

– Ja, men det har de ikke hatt tid til, for de ønsket å vise handlekraft. Og det er klart at man lager ikke en slik forskrift på en uke eller to, dette må man bruke tid på å avklare.

Hva med dyrevelferden?

Og det å vise handlekraft har vært ett tema, innrømmer statssekretær Vold

– Vurderingen tok jo ganske rask tid, for det var en veldig viktig politisk sak, og det var viktig å få raskt på plass.

– Ulvemerkinga foregikk i nesten tre måneder. Hvor sikre er dere på at merkinga foregikk i henhold til Dyrevelferdsloven?

Vi mener dette er godt innenfor dyrehensyn, vi har ingen grunn til å tro at dette er dyreetisk problematisk, konkluderer Lunde.

Professor Fauchald mener Regjeringa enkelt kunne unngått spørsmål rundt lovligheten av ulvemerkinga.

Hovedpoenget mitt er at merking av ville dyr for forvaltningsformål skulle vært avklart med forskrift, og at forvaltningen her har forsømt seg fordi slik merking forblir ulovlig når den involverer et operativt inngrep.

Presset statsråd

Sist onsdag ble det det klart at SP stiller mistillitsforslag mot Vidar Helgesen på grunn av ulvejaktsaken.

Tirsdag skal lovarbeidet som Helgesen satte i gang tas opp i Stortinget. Alt tyder på at parlamentarikerne mener at Helgesens lovarbeid er bortkasats, og konkluderer med at dagens Naturmangfoldslov åpner for lisensjakt på ulv innafor ulvesona.

Ulvemerkinga i Østerdalen ble for øvrig avslutta første april. Da hadde den pågått i nesten tre måneder. Alle ulvene i Slettås- og Odalsflokken, til sammen 15 dyr, ble utsatt for det som i følge Dyrevelferdsloven er kirurgiske inngrep.

– SNO og Miljødirektoratet kom fram til at det på grunn av dyrevernmesige årsaker ikke var tilrådelig å fortsette merkinga av hensyn til eventuelt drektige tisper, som var nær valpetidspunktet, forteller SNO - direktør Pål Prestrud til NRK.