Vurderer legevaktordning

Alta kommune vurderer dagens legevaktordning som forsvarlig. Likevel besluttet hovedutvalget for helse og sosial at rådmannen skal opprette en arbeidsgruppe, som skal utrede om det er behov for en tilstedevakt ved den kommunale legevakta. Arbeidsgruppens anbefalinger skal legges fram for politisk behandling innen utgangen av året.