Hopp til innhold

– Det styggaste vi kan gjere mot eit menneske, er å gi det opp

Matkøane i landet veks, og folk krev endring no. Korleis skal politikarane få bukt med fattigdommen? Dette svarer våre folkevalde.

Matkø i Drammen.

Hundrevis av menneske troppa opp ved Filadelfiakyrkja i Drammen måndag kveld for å hente posar med mat.

Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK

Sjølvsagt skal det vere mogleg å leve verdige liv for dei som av ulike årsaker ikkje kan jobbe.

Det seier 1. nestleiar i Høgre, Henrik Asheim, om matkøproblematikken.

Då NRK bad lesarane om å komme med forslag til korleis matkøane bør kuttast, kokte det i kommentarfeltet.

Viss vi tillèt oss ei grovkorna oppsummering: Medan matkøane veks, søkk tilliten til våre folkevalde.

  • Er du samd med politikarane? Si di meining nedst i saka.

Kritikk mot Erna Solbergs regjering og ideologi

Éin av dei som engasjerte seg var Elisabeth Thoresen, leiar av AAP-aksjonen, ein ideell organisasjon som «har som kortsiktig mål å sikre de som blir sjuke og uføre ein avbrotsfri inntektssikring frå folketrygda inntil de er endeleg avklart mot arbeid eller uføretrygd».

– Eg kjenner det rasar inni meg!

Elisabeth Thoresen

Elisabeth Thoresen seier vi har ei regjering som driv omsorgssvikt overfor befolkninga.

Foto: Anders Haualand / NRK

Thoresen hevdar dagens velferdspolitikk er bygd rundt ein ideologi etter åtte år med Erna Solberg (H):

«Det skal lønne seg å arbeide. Derfor må vi også straffe dei som ikkje er i arbeid med plikt og økonomiske sanksjonar når det er nødvendig», torna Thoresen.

Les også Folk om voksende matkøer: – Kjenner det raser inni meg!

Matkø, Frelsesarmeen, Drammen

Skal hjelpe dei som har minst

Høgres Henrik Asheim svarer på kritikken.

Henrik Asheim på Politisk kvarter

1. nestleiar i Høgre Henrik Asheim seier ingen skal tape pengar på å bli ein del av eit arbeidsfellesskap.

Foto: Christian Breidlid

Thoresen tek feil om både Høgres ideologi og politikk. Det absolutt styggaste vi kan gjere mot eit menneske er å gi det opp og si at samfunnet ikkje har behov for deg.

Asheim gjer merksam på at når regjeringa legg fram budsjettet sitt, så vil Høgre setje i gang med å lage sitt alternativ.

Er det rett at dei med millionformuar får like mykje i straumstøtte som lågtlønte eller uføre?

Hausten 2021 fekk Høgre og SV gjennomslag for å auke bustøtta og sosialhjelpa med grunngiving i dei auka straumprisane, svarer Asheim.

Han legg til at dei også tok til orde for å gi meir i støtte til dei med størst behov og foreslo mellom anna ekstra pengar i støtte til arbeidsledige, permitterte og mottakarar av arbeidsavklaringspengar.

Matkøer i Drammen.

Filadelfiakyrkja i Drammen gjer klart for ny matutdeling.

Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK
Matkøer i Drammen.

Hundrevis av bereposar blir sett fram.

Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK
Matkøer i Drammen.

Over 1.000 tonn mat er delt ut så langt i år.

Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK
frelsesarmeen matkø

Matkøane i landet har vakse betrakteleg.

Vi foreslo også å gjere straumstøtta meir treffsikker gjennom å gi meir i støtte til dei som trong det mest. Men regjeringa valde likevel ei anna ordning, noterer Asheim.

For oss var det viktigaste at det kom på plass ei ordning i krisetid enn at ho vart sjåande ut akkurat slik som vi ønskte oss.

Må kutte i rekningsbunken til folk

Stortingsrepresentant for Raudt, Kristján Mímir Kristjánsson, synest det er hjarteskjerande å lese om matkøane.

Mimir Kristjansson

Stortingsrepresentant for Raudt og medlem av arbeids- og sosialkomiteen, Mímir Kristjánsson meiner mange politikarar fornektar problemet.

Foto: Rødt

– Dette viser berre kva krise dette har vorte for velferdsstaten vår. Dei lågaste ytingane må opp. Det andre er å kutte i rekningsbunken til folk.

Er desse løysingane utopiske, er det så enkelt?

– Regjeringa kan auke trygdene for dei som har minst med eit pennestrøk. Det kostar sjølvsagt pengar. Då må ein våge å prioritere dei som har minst, og ikkje bruke milliardar på alt mogleg som er kjekt å ha, svarer Kristjánsson.

– Sjuke folk skal ikkje jobbe.

Mímir Kristjánsson Stortingsrepresentant for Raudt

Trur du ikkje dei andre partia også ønskjer å fjerne fattigdom på same måte?

Nei, det trur eg ikkje. Når vi foreslår eit stort trygdeløft på Stortinget, blir det stemt ned. Andre parti trur trygdene må haldast nede for å motivere folk til å jobbe. Men sjuke folk skal ikkje jobbe.

Kristjánsson seier prisane på mat, straum, drivstoff og bustad er «ute av kontroll», men at dette ikkje er feilen til regjeringa.

Men dei har heller ikkje klart å finne løysingar på det.

Han seier politikarane verkar tiltakslause og han trur stortingsrepresentantane ikkje tek inn over seg den alvorlege situasjonen.

Vi er ikkje vant til å ha så mykje og så alvorleg fattigdom i Noreg. Vi må trykkje på den store raude knappen og bruke dei store pengane på den største oppgåva, nemleg å sørgje for at alle i Noreg har mat å setje på bordet.

– Gi folk meir pengar

Stortingsrepresentant for SV og leiar i arbeids- og sosialkomiteen, Freddy André Øvstegård seier den mest effektive måten å få ned fattigdommen, er å gi folk meir pengar.

SVs stortingskandidat i 2021, Freddy André Øvstegård.

Stortingsrepresentant for SV, Freddy André Øvstegård.

Foto: Javad M.Parsa / NRK

Det er ikkje vanskelegare enn det.

På spørsmål om dagens straumstøtte er rettferdig, der uføre og millionærar får like mykje, svarer Øvstegård:

SV har lenge dytta på for meir rettferdige straumstøtteordningar og styring av straumprisen, så vi ikkje får den typen utslag. Det er klart at dagens situasjon er urettferdig.

– Oppsøk Nav

Stortingsrepresentant for Ap, Tuva Moflag har også engasjert seg.

Tuva Moflag

Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Ap og andre nestleiar i arbeids- og sosialkomiteen.

Foto: William Jobling / NRK

Regjeringa har styrkt både dei universelle velferdsordningane, i tillegg til målretta tiltak for dei som slit mest.

Ho seier at Ap har styrkt matsentralane og løyvd meir pengar til Nav for å redusere matkøane.

Om folk ikkje har råd til mat og andre nødvendige ting, er den klare oppmodinga vår: Oppsøk det lokale Nav-kontoret.

Moflag påpeikar at regjeringa har laga ein ny rettleiar for sosialstønad som skal «ta høgd for den krevjande økonomiske situasjonen mange opplever no».

Er det rett at dei med millionformuar får like mykje i straumstøtte som lågtlønte og uføre?

Vi er tilhengjarar av universelle tenester og fellesordningar. Vi meiner dette er ein føresetnad for høg oppslutning om velferdsstaten, og tillit til at skattepengane kjem alle til gode. Dei som har dei sterkaste skuldrene skal bere den tyngste børa, men velferdsstaten skal vere for alle.

Les også Slik skal hun gjenreise Ap: Advarer mot stakkarsliggjøring

DSC00588

Kva synest du om forslaget til politikarane for å kutte matkøane og nedkjempe fattigdommen?