Røde Kors har registrert 253 tvangsekteskap i perioden 2008 til 2011. 52 av disse omhandlet tvangsekteskap av barn.

Terskelen for å be om hjelp er høy og antallet kan i realiteten være større, understreker Røde Kors.

– Hvert enkelt tvangsekteskap er et grovt overgrep, sier Monica Berge-Tukh, leder for Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Hun forteller at den yngste som ble registrert i perioden var en 13 år gammel jente.

– Ofte fullbyrdes også barneekteskapene med samleie. Det innebærer i praksis at foreldrene legger til rette for seksuelle overgrep mot eget barn, sier Berge-Tukh.

Hovedrekken av tvangsekteskapene er inngått i utlandet – et fåtall ber om bistand fra utlandet.

– De aller fleste tar kontakt før de skal tvangsgiftes i utlandet, men et fåtall ber om bistand fra utlandet, sier Berge-Tukh.

Gutter utsettes også for tvangsekteskap, men de har en høyere terskel for å be om hjelp.

Røde Kors

– Tvangsforlovelser et økende problem

Røde Kors-telefonen også mottatt over 500 henvendelser hvor barn og voksne søker veiledning og hjelp for et forestående tvangsekteskap.

– For eksempel ser vi at flere barn enn tidligere blir tvangsforlovet som en følge av at foreldrene forsøker å omgå norske lover. En slik forlovelse er like moralsk og religiøst forpliktende som selve ekteskapet, sier Berge-Tukh.

Monica Berge-Tukh - Leder for Røde Kors-telefonen Monica Berge-Tukh. - Foto: SALTBONES, Olav A./Røde Kors / SALTBONES, Olav A./Røde Kors

Leder for Røde Kors-telefonen Monica Berge-Tukh.

Foto: SALTBONES, Olav A./Røde Kors / SALTBONES, Olav A./Røde Kors

Barn og unge som utsettes for tvangsforlovelse og tvangsekteskap kommer ofte fra familier som praktiserer en sterk æreskode.

Disse barna blir utsatt for omfattende sosial kontroll, samt psykisk og fysisk vold for at de skal innordne seg i familien, sier Berge-Tukh.

Det offentlige ser ikke risikotegnene

– Det offentlige ikke er godt nok kjent med synlige risikotegn ved mulig tvangsekteskap i barne- og ungdomsårene som blant annet ekstrem kontroll, frihetsberøvelse, tvangsforlovelse og at de blir etterlatt i foreldrenes opprinnelsesland. Dette fører dessverre til at viktige forebyggende instanser som barnevern og politi kobles inn for sent, sier Berge-Tukh.

Gutter utsettes også for tvangsekteskap, men de har en høyere terskel for å be om hjelp, ifølge Røde Kors.

– Mange av guttene strever med å forvalte at de både er offer og overgripere; på den ene siden presses de selv inn i ekteskap de ikke ønsker og på den andre siden kontrollerer de sine søstre og bidrar til at søstrene må inngå et ufrivillig ekteskap, Berge-Tukh.

Ønsker større fokus på foreldrene

Med handlingsplanen mot tvangsekteskap for perioden 2008–2011 iverksatte regjeringen omfattende tiltak for å forebygge tvangsekteskap. Røde Kors har ikke registrert noen markant nedgang i antall henvendelser, til tross for økt offentlige innsats.

Regjeringen har iverksatt mange tiltak for å hjelpe unge i en situasjon preget av sterk kontroll, psykisk og fysisk vold og press om å inngå ekteskap, men få tiltak retter seg mot å endre foreldrenes holdninger.

– Det er ikke barnas ansvar å forhindre og forebygge tvangsekteskap i egne miljøer. Og vi forsøker så langt vi kan å gå i dialog med både barna og deres foreldre. Men det er viktig å understreke at vi alltid prioriterer barnas beste, sier Berge-Tukh.

Røde Kors ber derfor barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet se nærmere på konkrete tiltak rettet mot foreldregenerasjonen.

– Gjennom vårt foreldrearbeid har vi erfart at foreldrene både ønsker og trenger informasjon om hvordan de skal håndtere foreldrerollen i en norsk kontekst. De unge er sjelden i en posisjon hvor de kan gjøre annet enn å be det offentlige hjelpeapparatet om hjelp. For å forebygge tvangsekteskap må det også iverksettes tiltak mot foreldregenerasjonene, og kanskje til og med besteforeldregenerasjonen, sier Berge-Tukh.