Hopp til innhold
Kronikk

NRK kan bli enda bedre

NRK er en viktig bidragsyter til det samlede norske mediemangfoldet. Det er likevel rom for forbedring.

Radiohuset på NRK Marienlyst

Konkurransen i mediemarkedet er positiv for tilbudet til publikum og det samlede mediemangfoldet i Norge, skriver medietilsynet. Det foreslår derfor ingen begrensninger i NRKs digitale handlingsrom i nyhets- og aktualitetsmarkedet.

Foto: NRK

Medietilsynet har nettopp levert en utredning til kulturminister Anette Trettebergstuen om NRKs bidrag til mediemangfoldet. NRK får solid ståkarakter, men Medietilsynet har likevel noen forslag til hvordan allmennkringkasteren kan bidra enda bedre til mediemangfoldet.

Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdepartementet vurdert hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet og hvilke konkurransemessige virkninger NRK har på kommersielle aktører, særlig i det digitale nyhets- og aktualitetsmarkedet.

Gjennom analyser av trafikkdata, innhold og øvrige innsiktsarbeid, har Medietilsynet konkludert med at NRK er en viktig bidragsyter til det samlede norske mediemangfoldet. NRK har bred dekning og et variert tilbud av samfunnsviktig stoff med demokratisk betydning, som brukes av en svært høy andel av den norske befolkningen.

Et stort globalt tilbud gjør tilgangen til norsk kulturjournalistikk, kulturdebatt og den undersøkende kulturjournalistikken enda viktigere.

Selv om konkurransepresset overfor kommersielle aktører i det nasjonale markedet har økt siden forrige analyse i 2018, vurderer Medietilsynet at dette har virket skjerpende, men ikke negativt, på de kommersielle aktørene. Dermed er konkurransen positiv for tilbudet til publikum og det samlede mediemangfoldet i Norge.

Medietilsynet foreslår derfor ingen begrensninger i NRKs digitale handlingsrom i nyhets- og aktualitetsmarkedet.

NRK bør få et særlig ansvar for å dekke det regionale forvaltningsnivået

Likevel har Medietilsynet gitt Kulturdepartementet noen råd om hvordan kravene til NRK kan justeres for at tilbudet til publikum kan forbedres ytterligere.

Det er viktig å sikre mangfold blant dem som produserer innholdet.

For det første bør NRK få et tydeligere ansvar for å dekke det regionale forvaltningsnivået. NRK skal ikke konkurrere med de lokale mediene, men det er indikasjoner på at det regionale nivået er underdekket. Med en ny regionreform, der flere kommuner og interkommunalt samarbeid legges til fylkesnivåets forvaltningsansvar, er det uheldig dersom dette samtidig blir en journalistisk blindsone.

Medietilsynet mener derfor at det bør inntas et nytt krav i NRK-plakaten som gir NRK et særlig ansvar for å dekke det regionale forvaltningsnivået.

Krav om 40 prosent norsk musikk bør gjelde flere radiokanaler

NRK har allerede krav til en viss andel (40 prosent) norsk musikk i noen av sine radiokanaler. Medietilsynet mener det er riktig å utvide kravet til å gjelde flere kanaler; NRK P1+, NRK P13, NRK mP3, NRK Nyheter, NRK Sport, NRK Super og NRK Folkemusikk.

NRK oppfordres også til økt bruk av jazzmusikk og klassisk musikk skrevet av norske komponister. Vi ser at de kommersielle nasjonale radiokanalene har fått mindre norsk musikk når de ikke lenger er allmennkringkastere, og mener at NRK derfor bør ta et enda sterkere ansvar på dette området.

På lik linje med at NRK har et særskilt ansvar for å formidle norsk språk og kultur, bør også NRK Sápmi ha krav til å formidle et bredt samiskspråklig kulturtilbud. Medietilsynet foreslår at et slikt krav tas inn i vedtektene.

NRK oppfordres også til økt bruk av jazzmusikk og klassisk musikk skrevet av norske komponister.

Medietilsynet understreker i rapporten at NRKs kulturdekning er et viktig bidrag til innholdsmangfoldet, ettersom dette er innhold som de kommersielle aktørene formidler mindre av. Et stort globalt tilbud gjør tilgangen til norsk kulturjournalistikk, kulturdebatt og den undersøkende kulturjournalistikken enda viktigere.

NRKs arbeid med å synliggjøre kulturinnholdet er derfor en stadig en viktig del av oppdraget, og NRK bør styrke arbeidet med å synliggjøre kulturinnholdet på alle sine plattformer.

NRKs kulturdekning er et viktig bidrag til innholdsmangfoldet.

Mangfoldige redaksjoner er viktig

Som et ledd i å forebygge journalistiske blindsoner, er det viktig å sikre mangfold blant dem som produserer innholdet. NRK har lenge markert seg positivt i mangfoldsarbeidet.

Etter Medietilsynets vurdering kan det likevel være formålstjenlig at det også inntas et overordnet krav i NRK-plakaten som formaliserer NRKs plikt til å arbeide aktivt for å fremme kjønnsbalanse og minoriteters representasjon i egen organisasjon, særlig blant redaksjonelle medarbeidere.

NRK har et særskilt ansvar for å synliggjøre nasjonale minoriteter og formidle kunnskap om mangfoldet i det norske samfunnet, blant annet ved å ha egne program for nasjonale og språklige minoriteter.

NRKs generelle innholdsstrategi og arbeid for å fremme mangfold både i rekruttering og innhold, bidrar på en god måte til å synliggjøre og informere om at Norge er et samfunn med et mangfold av identiteter.

NRK må styrke tilbudet til nasjonale minoriteter dersom kravet skal fungere som et virkemiddel for representasjon og synliggjøring for disse gruppene.

NRK er alene om å ha et uttrykt oppdrag om å formidle kunnskap om ulike minoritetsgrupper og å ha egne programmer for nasjonale og språklige minoriteter. Medietilsynet mener NRK må styrke tilbudet til nasjonale minoriteter dersom kravet skal fungere som et virkemiddel for representasjon og synliggjøring for disse gruppene fremover.

NRK har igangsatt tiltak der bestemte regionredaksjoner har fått et særskilt ansvar for å speile de enkelte minoritetskulturene mer systematisk i innholdstilbudet, og Medietilsynet forutsetter at dette fører til at tilbudet styrkes fremover.