Hopp til innhold
Replikk

Bedre tjenester til psykisk syke

Samarbeidet mellom NAV og helsevesenet dobler sjansene for psykisk syke til å komme i arbeid.

NAV i Tøsnberg

Det er helsevesenets jobb å behandle sykdom, men NAV skal være eksperter på å få folk i jobb, skriver kronikkforfatteren.

Foto: petter melsom / nrk

I en kronikk den 9. april skriver Erik Falkum, Professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo at NAV ikke kan nok, eller gjør nok for å få personer med alvorlige psykiske lidelser i jobb.

Selv om det er riktig at personer med alvorlige psykiske lidelser trenger bedre støtte fra hjelpeapparatet for å komme i jobb, blir det feil å legge skylden på jobbspesialisten i NAV.

I andre land er det hovedsakelig helsetjenesten som tilbyr, IPS (Individual Placement and Support), mens det i Norge er NAV og helsetjenesten som sammen tilbyr dette. Helsetjenesten stiller med behandlere, mens NAV stiller med jobbspesialister i et felles team.

Personen som skal hjelpes skal få hjelpen så lenge vedkommende trenger det.

Flere forsøk og studier de senere år har vist at sjansen for å lykkes øker når NAV og helsetjenesten jobber sammen. Er målet jobb, må jobb være et felles mål også i hjelpeapparatet uavhengig av hva slags diagnose vedkommende har. Ved å få individuell arbeidsrettet oppfølging samtidig med behandling øker nemlig sjansen for at man klarer å bli lenge i jobb.

I et IPS team må man jobbe sammen for å lykkes. Hvis det er jobb som mangler, er det jobbspesialisten som har hovedansvaret. Er det behov for behandling, er det mer naturlig at en fra helsevesenet følger opp. IPS modellen sier tydelig at oppfølging skal gis så lenge personen har behov for det, ut fra det behovet personen har, men det er ikke nødvendigvis er jobbspesialist som skal gjøre det.

Det er dobbelt så stor sjanse for å komme i jobb med IPS enn for andre tiltak.

Derfor er både Helsedirektoratet og vi opptatt av at etableringer av IPS må skje i tråd med modellen. Alle steder der IPS etableres, inngås det samarbeidsavtaler hvor roller og ansvar er avklart. Det er et krav i modellen at personen som skal hjelpes får denne hjelpen så lenge vedkommende trenger det. Dette ivaretas der IPS er etablert, men Falkum kan ha rett i at verken NAV eller helsetjenesten i tilstrekkelig grad er rigget for å ivareta mennesker som trenger langvarig oppfølging.

Falkum mener at jobbspesialisten bør ha mer kunnskap om andre ting enn jobb. Det mener vi er feil vei å gå. En jobbspesialist skal være ekspert på arbeid, og kun dette. En jobbspesialist har et helt IPS team å samarbeide med, som bistår med andre spesialistoppgaver, som behandling, bostøtte og økonomisk veiledning, og som til sammen gir den enkelte jobbsøker det som trengs.

IPS er prøvd ut og forsket på i mer enn 25 land. En kunnskapsoppsummering av 23 internasjonale IPS studier gjort av Folkehelseinstituttet i 2016, viser at det er dobbelt så stor sjanse for å komme i jobb med IPS enn for andre tiltak.

Sjansen for å lykkes øker når NAV og helsetjenesten jobber sammen.

Antagelsen om at folk med moderate psykiske lidelser skal være enklere å få i jobb enn alvorlige psykiske lidelser er helt ubegrunnet og antagelig feil. I hovedstudien på IPS 2013-2016 ble det ikke funnet noen forskjell i effekt mellom moderate og alvorlige psykiske lidelser – trenden var faktisk at de alvorligste hadde noe bedre effekt enn de moderate.

Les kronikken: Psykiatriprofessor etterlyser mer støtte fra NAV