Hopp til innhold

Tingretten: Oppseiing av Fellesforbund-tilsett var ugyldig

Oppseiinga av organisasjonstilsette Jarle Kirketeig var ugyldig og han får 175.000 kroner i erstatning. –Eg er utruleg glad, seier Kirketeig.

Jarle Kirketeig
Foto: Silje Guddal / NRK

Det vart full siger til Jarle Kirketeig i samband med søksmålet han hadde reist mot Fellesforbundet avdeling 19 i Sogn og Fjordane. Fellesforbundet avdeling 19 må også betale 528 000 kroner i sakskostnader til Kirketeig.

Jarle Kirketeig gjekk til arbeidsrettssak for å få jobben sin som organisasjonsmedarbeider tilbake etter at han vart oppsagd. Han kravde også 300 000 i oppreising for det han meiner var mobbing og usakleg oppseiing.

Kirketeig hevdar han er blitt mobba og trakassert, og at det i hovudsak var Magne Ulvatn, den valde leiaren i Fellesforbundet i fylket, som stod for det.

Knusande dom

Det er ein knusande dom mot Fellesforbundet avdeling 19 og den valde leiaren Magne Ulvatn som vart offentleggjort i dag. Retten slår mellom anna fast at Ulvatn jamleg og over lang tid har oppført seg på ein klandreverdig måte overfor Kirketeig, og at det objektivt sett blir karakterisert trakassering. Det går vidare fram at trakasseringa har ført til at Kirketeig vart sjuk.

Kirketeig kan ikkje kritiserast for manglande samarbeidsvilje, men samarbeidsproblema skuldast utilbørleg opptreden frå arbeidsgjevaren, heiter det mellom anna i domen.

Forstår at han gjekk til media

Retten ser heller ingen grunn til å kritisere Kriketeig fordi at han gjekk til media med saka. Det blir vist til at han ved flere høve gjennom fleire år hadde tatt opp problema, både overfor Ulvatn og resten av styret i avdeling 19. Dette utan at det vart iverksett nødvendige tiltak. Siden han ikkje vart høyrd, hadde han ikkje så mange andre alternativ enn å gå til media, heiter det i domen.

Motarbeidd og detaljstyrt

Ulvatn har hevda at Kirketeig har vore vanskeleg å samarbeide med, og at han ville diskutere det meste. Dette meiner retten må sjåast i samanheng med, og som ein konsekvens av, at han har opplevd å bli tilsidesett, detaljstyrt og motarbeidd i arbeidet sitt. Dette i ei stilling som alle partar i utgangspunktet er samde om skulle vere ei fri stilling. Der er då ein naturleg reaksjon at ein tek til motmæle, hevdar retten.

Fleire følte seg trakasserte

Retten legg vidare vekt på at det ikkje berre er Kirketeig, men også fleire andre som har opplevd det vanskeleg å ha Ulvatn som leiar.

Fleire vitner har forklart at Ulvatn har ein spesiell leiarstil, prega av mellom anna hersketeknikkar, kjefting og mistenkeleggjering, heiter det mellom anna i domen. Ein av dei som hevdar å ha vorte trakassert av Ulvatn er mellom andre Jan Olav Gjerde, ordførar i Hyllestad. Gjerde har tidlegare jobba som organisasjonsarbeidar i Fellesforbundet avdeling 19.

Sa nei til Bakke

Då konflikten mellom Jarle Kirteig og Magne Ulvatn var på sitt verste, stilte Arve Bakke, leiaren i Fellesforbundet sentralt, seg til disposisjon. Han ville kome til Førde for å prøve å mekle i konflikten. Men Bakke kom aldri, og det har vore mange spekulasjonar om kvifor han ikkje kom. I domen går det imidlertid fram at det var Fellesforbundet avdeling 19 som sjølv sa nei til at Bakke skulle kome.

Feirar med kake og kakao

Det var ein smilande, glad og letta Jarle Kirketeig som snakka med NRK tidlegare i dag.

-Det kjennest heilt fantastisk at eg vart trudd på alle punkt og at rettferda sigra, seier Kirketeig. No skal han feire med kake og kakao på kafè i Førde.

Usikkert om det bli anke

Magne Ulvatn vil ikkje kommentere den knusande nederlaget. Det vil imidlertid avdokaten hans, Kari Bergeius Andersen.

-Dette er og har vore ei trist og belastande sak for begge partar. Vi har akkurat lest domen, og ser at fakta i saka er skildra på ein måte vi ikkje kjenner oss igjen i.

-Vil saka bli anka?

-Det er for tidleg å seie noko om dette no.

-Kjem Ulvatn til å trekkje seg som leiar i Fellesforbundet avdeling 19?

-Det har eg ikkje noko grunnlag for å svare på, seier Bergeius Andersen.