Hopp til innhold

Nå kan det bli lov å kvotere menn inn på høyere utdanning

Regjeringen vil tillate særbehandling av menn på kvinnedominerte studier. Det betyr at det kan bli kjønnskvotering på blant annet psykologi.

Universitetet i Bergen

KVINNEDOMINERT: Både her på Universitetet i Bergen og på Universitetet i Oslo har man lenge ønsket seg muligheten til å gi menn en fordel i opptaket på enkelte studier.

Foto: Thor Brødreskift

Universitetene i Bergen og Oslo har en svært høy andel kvinnelige studenter på psykologistudiet, og søkte i fjor om å få kvotere inn menn.

I vinter fikk de avslag fra Kunnskapsdepartementet. Årsaken er at Barne- og likestillingsdepartementet har sagt at en slik kvotering vil være i strid med loven.

Nå kan det imidlertid bli lov å kvotere, dersom regjeringen får det som de vil.

I den nye likestillings- og diskrimineringsloven, som ble presentert i dag, åpnes det for at man i større grad enn i dag kan særbehandle menn i kvinnedominerte yrker.

Dette vil også gjelde for høyere utdanning.

I lovforslaget (ekstern lenke) heter det:

«Det må antas at det også for menn finnes tilsvarende barrierer når det gjelder yrker eller utdanninger som er klart kvinnedominerte (...) Etter departementets syn vil likestillingshensyn også gjøre seg gjeldende i disse tilfellene.»

UiB positive til kvotering

– Vi er veldig glad for den skisserte endringen. Det møter et viktig samfunnsbehov, fordi den gjør at vi kan være med å sikre at det er kjønnsbalanse blant dem som skal jobbe innenfor helse- og omsorgssektoren, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen (UiB).

På psykologisk fakultet ved UiB er det rundt 80 prosent kvinner og 20 prosent menn på de fleste kullene.

– Det er viktig at man som klient kan velge mellom psykologer av begge kjønn i fremtiden. Da må vi også utdanne psykologer av begge kjønn, sier Samdal.

Viserektor Oddrun Samdal ved UiB

POSITIV: Viserektor Oddrun Samdal ved UiB har lenge ønsket å kvotere inn menn på kvinnedominerte studier.

Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

Vurderer flere studieretninger

Samdal sier at UiB har flere studieprogram der det kan bli aktuelt å innføre kvoteringsordninger.

– Vi har snakket om det på medisin-, odontologi- og tannpleiestudiet. Også for studiet i rettsvitenskap har det vært antydet, sier hun.

UiB vil sende en ny søknad til Kunnskapsdepartenetet om å få innføre en kvoteringsordning for psykologutdanningen når lovforslaget er behandlet i Stortinget.

– Går loven gjennom, ser vi for oss at vi allerede til neste års opptak kan begynne å kvotere.

Horne: – Kunnskapsdepartementet må vurdere

– Loven åpner i dag ikke for positiv særbehandling av menn, unntatt i yrker og utdanningen som handler om barn. I den nye loven åpner vi for det i yrker og utdanninger som er kvinnedominerte, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Solveig Horne

LOVFORSLAG: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne la frem forslag til ny likestillings- og diksrimineringslov.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Hun tar likevel et forbehold på om det også betyr at blir lov å kvotere inn menn på psykologistudiet.

– Loven tar ikke for seg dette spesifikt. Hvert enkelt tilfelle må vurderes av Kunnskapsdepartementet. Men det skal i hvert fall ikke være noe i lovverket som gjør at man ikke kan særbehandle menn, slik man kan med kvinner, sier Horne.