Hopp til innhold

Eit grønt teppe av algar kveler havbotnen i denne vika

Viksfjord utanfor Larvik gror igjen med grønalgar. Ifølgje velforeininga tek algane livet av det meste i fjorden.

Grønnalger i Viksfjord

DREP DYRELIVET I FJORDEN: No håpar kommunen at Miljødirektoratet kan bidra med pengar slik at fjorden kan reddast.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Det er ikkje rart det ikkje er torsk i Skagerak, seier Ivar Trondsen.

I båthamna i Viksfjord har grønalgane teke over. Den drep mellom anna ålegras, som er veldig viktig for livet i Oslofjorden.

Trondsen i den lokale velforeininga har slegest mot algane i årevis. Også då han var prosjektleiar for «Prosjekt Indre Viksfjord»

Alger i Viksfjord

GRØNT TEPPE: I båthamna i Viksfjord har grønalgane teke over. Den drep mellom anna ålegras, som er veldig viktig for livet i Oslofjorden.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Vi tok opp 2700 tonn med grønalgar. NIVA var tydeleg på at hadde vi ikkje gjort det hadde heile ålegrasenga her inne døydd.

Ifølgje Trondsen er havbotnen mange stader i Viksfjord eit trist syn.

– Dynnet er sikkert på eit par meter. Heilt kolsvart, med eit rosa bakteriebelegg. Ordentleg uggent. Og eg har dykka mykje her.

Ivar Trondsen

SLÅST MOT ALGANE: Ifølgje Ivar Trondsen i velforeininga er havbotnen mange stader i Viksfjord eit trist syn.

Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Treng kommunen

Kampen for ålegraset går framleis føre seg. Og Trondsen håpar kommunen kjem på banen for ei opprydding.

Men Larvik kommune meiner ein stor oppryddingsjobb avheng av pengar frå Miljødirektoratet.

– Vi meiner det er nødvendig å ta opp grønalgane. I to år har vi søkt direktoratet, men dessverre har vi ikkje fått midlar til det, seier Dag Trygve Enden, verksemdsleiar i Larvik kommune.

Ein totalt opprydding vil vere kostbart og kommunen har ikkje midlar til å ta rekninga åleine.

Dag Trygve Enden

VIL TA OPP ALGANE: Vi meiner det er nødvendig å ta opp grønalgane, seier Dag Trygve Enden i Larvik kommune.

Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Han meiner også at mykje er gjort for å hindre at næringsstoff kjem ut i sjøen.

Han trekkjer fram at fleire og fleire hytteeigarar har kopla seg på det kommunale avløpsnettet, og industri og bønder i nærleiken som har redusert utsleppa. Men det har ikkje halde.

Til hausten skal politikarane i Larvik stake ut ein kurs. Der kan det komme konkrete planar for oppryddingsarbeidet.

– Bøndene må hivast under bussen

Det er mange grunnar til at algane stortrivst i Viksfjord.

– Sjølvsagt må bøndene hivast under bussen, men dei er verkeleg ikkje åleine om det, fortel Trondsen om kven som har skulda for algane kjem tilbake.

Også utslepp frå råkloakk, steinbrot, gartneri og hytter gjennom 50–70 år har skapt eit stort magasin av næringsstoff i botnen.

Det hjelper ikkje å berre stanse avrenninga, meiner Trondsen.

– Det ligg så mykje potent næringssalt i botnen her, at dette vil berre halde fram.

Grønnalger flyter inn Viksfjord i Larvik

VET IKKJE KVEN SOM HAR SKULDA: Utslepp frå råkloakk, steinbrot, gartneri og hytter gjennom 50–70 år har skapt eit stort magasin av næringsstoff i botnen.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Ikkje nok pengar

NRK har spurt Miljødirektoratet om kvifor Larvik ikkje har fått innvilga økonomisk støtte til å fjerne grønalgane. Seksjonsleiar, Kjersti Solvoll skriv i ein e-post til oss:

Larvik kommune hadde ein god søknad, men han vart ikkje innvilga på grunn av storleiken på midlane vi hadde til rådvelde. Vi hadde totalt 14 millionar til rådvelde, svært mange gode søknader, og Larvik kommunes søknad på 2 millionar kunne vi dessverre ikkje innfri.

Oppblomstring av trådforma eittårige algar i strandsona er eit stort problem i Oslofjorden. Dei kan danne algeteppe som vi ser i Viksfjorden og andre lune bukter, eller meir regionalt såkalla «lurv» som veks på ålegras, tang og tare, og dermed ringast eller øydelegg leveområde for ungfisk av torsk og andre dyr.

Viksfjorden er i ei særstilling fordi dei har massive oppblomstringar av lurv omtrent kvart år, og denne typen flytar opp til overflata og dekkjer store delar av vasspegelen.

Problemet i Viksfjorden er likevel meir kompleks, og blir ikkje løyst ved å fjerne lurven, ettersom årsaka til at lurven trivst der komme pågåande stor avrenning av frå m.a. landbruk og steinproduksjon.

Området blir derfor tilført store mengder næringssalt som gjer at lurven vil vende tilbake år etter år.