Dette får Vestfold i statsbudsjettet

Her er noen av bevilgningene som Vestfold får i forslaget til statsbudsjettet.

Siv Jensen blir intervjuet utenfor huset sitt i Oslo før hun skal legge frem statsbudsjettsforslaget

Siv Jensen ble intervjuet utenfor huset sitt i Oslo før hun la frem statsbudsjettsforslaget klokken 10.00 onsdag.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Dette er noen av forslagene som omhandler Vestfold:

Samferdsel

 • 960 millioner kroner er foreslått til prosjektet Bommestad – Sky i Larvik kommune. Av dette forutsettes 860 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen på 6,7 kilometer skal bygges som firefelts veg. Dagens E18 skal bygges om til gang- og sykkelveg mellom Bommestad og Lovisenlund. I tillegg vil det bli etablert en kollektivterminal.
 • Blant utbedrings- og fornyingsarbeidene som skal utføres i tunneler, foreslår regjeringen å prioritere midler til større tiltak i Hanekleiv-, Hillestad-, Løken-, og Botnetunnelen på E18 i Vestfold.
 • Riksveg 19: Innenfor investeringsbudsjettet foreslår regjeringen å prioritere midler til å starte byggingen av gang- og sykkelveg på strekningen Midgard-Jernbanegata langs riksveg 19.
 • InterCity-utbygging: 995 millioner kroner til prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen. Midlene i 2016 skal blant annet brukes til jernbanetekniske arbeider, innredning av Holmestrand stasjon og anleggsarbeid på kollektivterminal i Holmestrand.
 • 970 millioner kroner til prosjektet Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen.
 • 25 millioner kroner til kompenserende tiltak i dagens signalanlegg på strekningen Barkåker-Tønsberg.
 • InterCity-planlegging: Regjeringen foreslår 835 millioner kroner til videre planlegging av InterCity-utbyggingen på Østlandet. I 2016 prioriteres blant annet arbeid med kommunedelplan og hovedplan for strekningene Nykirke-Barkåker og Tønsberg-Larvik på Vestfoldbanen.
 • Vestfoldbanen: 21 millioner kroner til ombygging av Sem stasjon utenfor Tønsberg. Hensikten er å legge til rette for at InterCity-togene på Vestfoldbanen skal kunne krysse hverandre på Sem stasjon etter at dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke er åpnet.

Skole

 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold vil fusjonere med Høgskolen i Telemark fra 1. januar 2016. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til den nye Høgskolen i Sørøst-Norge (HSØN) med:

- 2,7 millioner kroner til tre nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag, tre rekrutteringsstillinger i maritime fag og en rekrutteringsstilling i sykepleieutdanningen.
- 4,4 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
- 1,5 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

 • Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 230 av plassene ble tilbudt lærere i Vestfold høsten 2015.
 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. I 2015 ble det gitt tilsagn om 166 nye studentboliger i Buskerud og Vestfold. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.

Helse

 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.
 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene: Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

Næringsliv og kultur

 • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og å myke opp fartsområdebegrensningene for skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). I 2014 var 829 sjøfolk i Vestfold omfattet av tilskuddsordningen.
 • Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Vestfold kan søke på disse midlene.
 • Til Viken filmsenter foreslås en økning med 1,3 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 9,6 millioner kroner i 2016. Viken filmsenter dekker fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vestfoldmuseene med 2 millioner kroner, hvorav 1,5 millioner kroner er knyttet til videreutvikling og drift av formidlingsarena på Eidsfoss.
 • Nasjonale kulturbygg foreslår regjeringen et tilskudd til Vestfoldmuseene til fornyelse av Hvalfangstmuseet i Sandefjord på 2 millioner kroner, slik at den samlede bevilgningen på 5 millioner kroner (vedtatt i 2014) med dette vil være utbetalt.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 441 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 331 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestfold vil bli prioritert i 2016, herunder videreføring av sikring mot kvikkleireskred i Larvik kommune.
 • Det legges opp til at 130 luftving på Mågerø legges ned i løpet av 2016. Noe restaktivitet blir videreført inntil videre. Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole flyttes fra Mågerø til Sørreisa.
 • Vestfold fylkeskommune er foreslått 7,5 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Vestfold deltar.

Kommunene i Vestfold

 • Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016. Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Vestfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent.

Vestfold fylkeskommune

Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Vestfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent (fra anslag på regnskap for 2015) i 2016, som er 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.