2019 VÁLGABOHTOSAT

Romsa ja Finnmárku

Dyrøy
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

39,6 %
264 jienat
35,1 %
234 jienat
9,9 %
66 jienat
8,0 %
53 jienat
7,4 %
49 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 15 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Guovddášbellodat lei lagamus fidnet vel saji, maid livččii váldán dás: Ovddádusbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Bargiidbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Guovddášbellodat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er ok med nye anlegg i Dyrøy.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Dyrøy kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Skole­ele­vene bør få sunn mat, og en varm lunsj som erstat­ter den tra­di­sjo­nelle mat­pak­ken.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er ok å kreve inn eien­doms­skatt hvis det må til for å gi gode vel­ferds­tje­nes­ter.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det er viktig å til­rette­legge for fri­tids­kjø­ring med snø­sku­ter.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det kan i neste periode bli aktuelt for Dyrøy å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Dyrøy kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er ok å kreve inn eien­doms­skatt hvis det må til for å gi gode vel­ferds­tje­nes­ter.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det er viktig å til­rette­legge for fri­tids­kjø­ring med snø­sku­ter.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  938 jienastanvuoigatvuođalačča.
72 %leat jienastan
Buot  675 jienas ledje 201 ovdagihti jiena, namalassii
30 %ovdagihtii jiena
Buot 675 jienas dáppe ledje
9guoros jiena
dáppe ledje
5 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Dyrøy
Fylkkadikkeválggat