2019 VÁLGABOHTOSAT

Bodø

Kjerringøy
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

23,0 %
37 jienat
18,0 %
29 jienat
16,8 %
27 jienat
15,5 %
25 jienat
14,3 %
23 jienat
6,2 %
10 jienat
5,0 %
8 jienat
0,6 %
1 jienat
0,6 %
1 jienat
0,0 %
0 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  304 jienastanvuoigatvuođalačča.
67 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Kjerringøy
Fylkkadikkeválggat