2019 VÁLGABOHTOSAT

Bodø

Skjerstad
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

22,2 %
35 jienat
21,5 %
34 jienat
13,3 %
21 jienat
10,8 %
17 jienat
10,1 %
16 jienat
8,9 %
14 jienat
8,9 %
14 jienat
2,5 %
4 jienat
1,3 %
2 jienat
0,6 %
1 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  342 jienastanvuoigatvuođalačča.
68 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Skjerstad
Fylkkadikkeválggat