2019 VÁLGABOHTOSAT

Herøy Bygdeliste
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Herøy

Bellodatjienat

19,8 %
176 jienat
44,7 %
398 jienat
20,9 %
186 jienat
14,7 %
131 jienat

Maid oaivvilda Herøy Bygdeliste?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Herøy Bygdeliste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Fast­lands­for­bin­delse er helt nød­ven­dig for å sikre boset­ting, og nye etab­le­rin­ger.

Herøy Bygdeliste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Herøy må bruke eien­doms­skatt for å møte frem­ti­dens krav for å gjen­nom­føre lov­på­lagte oppgaver.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid