Hopp til innhold

Forsker mener fiskeriministeren må gjøre mer for å redde villaksen

Miljømyndighetene har brukt opp det de har i verktøykassa for å berge villaksen, mener forsker. Han ber fiskerimyndighetene ta grep. – Jeg tar mitt ansvar for villaksen, sier fiskeriministeren nå.

Laks tatt i Tanaelva

RØDLISTET: Sist uke ble det kjent at villaksen er på Artsdatabankens rødliste for første gang.

Foto: Nils Henrik Måsø

Forrige uke ble det kjent at villaksen havner på rødlista.

Den regnes for første gang som nær truet. Dette fordi antall laks som kommer inn til kysten og elvene er kraftig redusert de siste to tiårene.

Årsaken til reduksjonen er flere. Men en synder stikker seg ut: Oppdrett.

– Villaksen er ikke rødlistet på grunn av oppdrettsnæringen. Men oppdrettsnæringen er en av hovedgrunnene til det, sier Torbjørn Forseth.

Mener fiskerimyndighetene svikter

Han er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (Nina). Han leder også Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

En del av reduksjonen av villaks skyldes dårligere overlevelsesforhold i havet. Men fra Vestlandet via Midt-Norge og godt inn i Nordland kommer også negative påvirkninger fra oppdrett, ifølge Forseth.

Oppdrettslaks på rømmen og spredning av lakselus fra oppdrettsanlegg er årsaker.

Torbjørn Forseth

Torbjørn Forseth, seniorforsker ved Nina og leder av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Foto: Anne Olga Syverhuset / NINA

– Alt dette er svært godt dokumentert, sier forskeren.

Han er tydelig på hvem som han mener må ta ansvar. Og da peker han verken på miljømyndighetene eller oppdrettsaktørene.

– Miljømyndighetene har brukt opp det meste de har i verktøykassa.

Forseth viser til det vellykkede arbeidet med å fjerne parasitten Gyrodactylus salaris, kalking i forurensede elver og den allerede strenge reguleringen av laksefiske.

– Det er heller ikke nødvendigvis oppdrettsnæringens feil at det ikke blir bedre. Det er primært fiskerimyndighetene som svikter. Det er de som forvalter oppdrettsnæringen, og det er de som må gjøre jobben fremover.

Peker på en annen

I Stortingets spørretime forrige onsdag henvendte Kristoffer Robin Haug (MDG) seg til Bjørnar Skjæran (Ap). Haug ville vite hvilken plan fiskeri- og havministeren har for å redde villaksen.

– Først vil jeg understreke at det konstitusjonelle ansvaret for villaksen ligger til en annen statsråd enn fiskeri- og havministeren, innledet Skjæran.

Videre sa han at ansvaret hans er å videreutvikle havbruksnæringen. Og at næringen er viktig for verdiskapning og trygge arbeidsplasser.

Han viste til Hurdalsplattformen og planen om å forbedre trafikklyssystemet i næringen.

– Det er bred politisk enighet om at denne næringen skal utvikles videre. Regjeringen ønsker å bidra til fortsatt vekst i havbruksnæringen innen bærekraftige rammer, avsluttet Skjæran.

NRK har bedt om å få intervju med Skjæran via Nærings- og fiskeridepartementet.

Dette svaret fikk NRK på e-post:

«Tusen takk for henvendelsen. Det er Klima- og miljødepartementet som har ansvaret for villaksen, så vi henviser deg dit».

Etter å ha spurt om de kan ta en ny vurdering, svarte de igjen at spørsmål om villaksen må rettes til Klima- og miljødepartementet.

Etter publisering av denne saken svarer Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran likevel på e-post.

– Jeg tar mitt ansvar for villaksen. Samtidig er det riktig å avklare hvor det konstitusjonelle ansvaret ligger når man står på Stortingets talerstol, sier han.

Skjæran viser til at Stortinget har vedtatt trafikklyssystemet, der det er hensynet til villaksen som skal regulere veksten i havbruksnæringa.

– Dette systemet følger nå regjeringa opp. Vi skal videreutvikle systemet. Her vil jeg samarbeide nært med klima- og miljøministeren, som har ansvaret for villaksen, sier Skjæran.

I morgen møtes et utvalg som skal se på et helt nytt tillatelsessystem for oppdrettsnæringen, for første gang, forteller Skjæran

– Det ligger i mandatet at et fremtidig tillatelsessystem skal ivareta hensynet til en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Det vil si at vi skal klare å legge til rette for verdiskaping samtidig som vi tar hensyn til villaksen, sier fiskeriministeren.

Krever lukkede anlegg

Rasmus Hansson er provosert over det han mener er kunnskapsløshet fra statsråden.

– Fiskeriministeren i den nye regjeringen viser at han ikke forstår at han er statsråd for et økosystem. Det aller viktigste økosystemet Norge har, nemlig havet, sier Hansson.

Han er fungerende parlamentarisk leder for MDG på Stortinget.

– Han skjønner tydeligvis heller ikke at han som ansvarlig for oppdrettsindustrien er ansvarlig også for miljøkonsekvensene av den.

NRK har gitt departementet mulighet til å imøtegå kritikken. De viste først til Klima- og miljødepartementet. Se deres svar lenger ned i saken.

MDG har lenge tatt til orde for lukkede, havbaserte anlegg i oppdrettsindustrien. Hansson sier de kan hvis de må.

Rasmus Hansson i MDG

Rasmus Hansson, fungerende parlamentarisk leder for MDG

Foto: Hallvard Norum / NRK

– Oppdrettsnæringen er enormt dyktig og ressurssterk. Det gjøres spennende teknologisk utvikling. Men det politiske trykket er ikke til stede.

Han får støtte fra forsker Forseth om kravet om lukkede anlegg.

– Åpne merder i sjøen er egentlig ikke forenelig med bevaring av verken laks eller sjøørret, mener Forseth.

Etter publisering av denne saken sier fiskeriministeren til NRK at lukkede anlegg vil være en del av den samlede løsningen på alle utfordringene, men at han mener enkelte har en nærmest dogmatisk tilnærming til diskusjonen rundt utfordringene i havbruksnæringa.

– Jeg synes det er synd at enkelte forskere og miljøgrupperinger nærmest dogmatisk presenterer lukkede anlegg som den eneste løsningen på alle utfordringene havbruksnæringa står ovenfor, sier Skjæran.

– Vi som myndigheter skal fastsette mål, for vekst og miljø, mens næringen sammen med forskning, gründere og innovatører er de beste til å finne de beste teknologiske løsningene, sier fiskeriministeren.

Under vurdering

Fiskeri- og havministeren viste altså først til Klima- og miljødepartementet. Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) synes det er helt greit.

– Forvaltningen av villaks ligger jo under Klima- og miljødepartementet.

Valvake_arne_0745

Aleksander Øren Heen (Sp), statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Heen understreker at det er et godt samarbeid mellom de to departementene. Blant annet for å forbedre trafikklyssystemet.

Forbedringen innebærer blant annet at systemet skal involvere mer enn bare lusetelling.

– Systemet må bli mer treffsikkert for å ta vare på villaksen, sier Heen.

Når det gjelder lukkede havbaserte anlegg, sier han det er vanskelig å kreve dette av de som allerede har fått konsesjon.

– Dette er noe vi vurderer fremover med nye konsesjoner. Men her er vi inne på fiskeri sitt ansvarsområde.