Hopp til innhold

NVE positiv til ny kraftlinje

NVE har gitt Statnett konsesjon for ny kraftlinje fra Ofoten til Hammerfest

Kraftlinjer

Statnett har i dag fått konsesjon til å bygge ny 420 kV kraftledning fra Ofoten til Hammerfest

Foto: Rainer Prang

NVE har i dag gitt Statnett konsesjon til å bygge ny 420 kV kraftledning fra Ofoten til Hammerfest. Dette blir Norges lengste kraftledning på hele 513 km. Investeringskostnad for hele forbindelsen er anslått til ca. 8,2 milliarder kroner.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Foto: Hilde Totland Harket/NVE

– Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i dagens kraftnett til å ivareta forsyningssikkerheten nord for Ofoten. Vi mener derfor det er nødvendig å styrke kraftsystemet som forsyner Lofoten, Troms og Finnmark, og den konsesjonsgitte ledningen er etter vår vurdering den beste løsningen, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

– Viktig steg i riktig retning

Det er fortsatt et par trinn som gjenstår før Statnett kan stikke spaden i jorda. Saken må opp til politisk behandling i Olje- og energidepartementet, men Kommunikasjonsdirektør i Statnett, Kristian Marstrand Pladsen mener NVEs konsesjonsvedtak er et viktig skritt i riktig retning.

– Nå har vi fått en konsesjon fra NVE, men det er fortsatt mulig å klage på den før saken skal til politisk behandling i Olje- og energidepartementet. Det er først senere vi får en endelig avgjørelse, men dette er en viktig milepæl.

Marstrand Pladsen mener denne kraftlinjen vil være viktig for landsdelen.

– Vi tror dette er godt nytt for Nord-Norge. Vi trenger på sikt en bedre forsyningssikkerhet, og vi trenger å legge til rette for utvikling i landsdelen. Dette kan vi gjøre med denne linjen, det er et skikkelig løft vi snakker om her.

Store inngrep

Selv om linjen stort sett skal gå parallelt med eksisterende linjer vil det bli snakk om ganske store naturinngrep, og linjene vil bli synlige fra store områder.

Ledningstraseen som det er gitt konsesjon til går i stor grad i fjellet eller i tynt befolkede områder.

Til tross for traseens lengde på 513 km, er det bare tre bolighus som vil ligge innenfor en avstand på 100 meter fra ledningen, og ingen av disse vil få beregnede elektromagnetiske felt over anbefalt grense.

I alt 61 fritidsboliger ligger nærmere enn 100 meter og 6 hytter må rives fordi de blir liggende i kraftledningens ryddebelte.

I tillegg vil det være kollisjonsfare for fugl, men NVE mener at utbyggingen ikke vil ha vesentlig negativ virkning på naturmangfoldet.

– Må planlegge sammen med reindrifta

Kraftledningen vil også gå gjennom beiter og trekkleier til 33 norske reinbeitedistrikt og en svensk sameby. I konsesjonsbehandlingen har NVE vært tydelige på at anleggsperioden må planlegges slik at det blir så liten belastning som mulig for disse.

Når ledningen er på plass mener NVE at den vil ha begrenset virkning for reindrifta.

Siste fra Troms og Finnmark