Hopp til innhold

Slik blir den blå-blå nordområdepolitikken

Høyre og Frp mener det skal satses mer på mineralutvinning og reiseliv, og regjeringa ønsker å jobbe for utvinning av olje og gass i Barentshavet

Siv Jensen og Erna Solberg

Siv Jensen og Erna Solberg la frem regjeringsplattformen mandag kveld.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Mandag kveld kom regjeringserklæringa fra Høyre og Frp.

I erklæringa heter det at partiene har som mål å utvikle Nord-Norge til å bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner.

Det står også et eget punkt om at regjeringen vil føre en offensiv nordområdepolitikk.

– Det aller viktigste er at den nye regjeringserklæringen tar nordområdesatsingen videre. I tillegg er det slik at de åtte satsingsområdene er universelle områder som har like stor relevans for Troms og Finnmark som resten av landet, sier stortingsrepresentant for Høyre, Frank Bakke-Jensen.

Vil ikke bremse olje og gass

Oljerigg

De blå-blå ønsker å jobbe for utvinning av olje og gass i Barentshavet.

Foto: Erik Thorberg / Scanpix

Men det står ikke noe i erklæringa om at Nord-Norge skal få en direkte kompensasjon etter at regjeringa godtok nei til konsekvensutredning for oljeleting i havområdene utenfor Senja, Vesterålen og Lofoten.

– Lofoten, Vesterålen og Senja var et nederlag, men det betyr ikke at tempoet i olje- og gassutbyggingen går ned. Vi har tvert store ambisjoner, sier Siv Jensen til NRK.

Høyre og Frps olje-løsning er å gi grønt lys i områder som allerede er definert for leting. I plattformen beskrives «et høyt og forutsigbart tempo i nye tildelinger».

Det skal lages en omfattende plan for utnyttelse av naturressurser i nordområdene og styrking av miljøvernberedskapen, og søk og redning.

Satser på fisk

Fisker drar inn fisk

De blå-blå vil opprettholde leveringsplikten for inngåtte avtaler i fiskerinæringa

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Regjeringen sier at de også vil satse også på fiskerinæringa. De vil opprettholde leveringsplikten for inngåtte avtaler i fiskerinæringa, men knytte plikten til ulike regioner fremfor det enkelte anlegg og kommuner.

Det åpnes også for å øke antall konsesjoner i oppdrettsnæringa, skriver de blå-blå i regjeringserklæringen.

Det legges også til grunn at strukturerte kvoter skal være tidsubegrenset.

Regjeringa vil også åpne for strukturering for fartøyer under 11 meter.

De sier også de vil legge til rette for en fiskeri- og havbruksnæring i Nord-Norge med lønnsomhet i alle ledd, og sikre rekruttering til regionens fiskeri- og havbruksnæring.

De vil også gjennomgå og myke opp reglene for turistfiske.

Vil endre reindriftsloven

Rein

De blå-blå vil endre reindriften slik at den på sikt blir mindre avhengig av overføringer.

Foto: Knut-Sverre Horn

Den nye regjeringen mener reindriften er en viktig næring i deler av landet, som sikrer matproduksjon og utgjør livsgrunnlaget for mange mennesker. De mener også næringen er en forutsetning for samisk kultur og samfunnsliv.

De blå-blå vil endre reindriften slik at den på sikt blir mindre avhengig av overføringer, og de vil likebehandle bønder og reineiere når det gjelder avgifter på driftsmidler.

I tillegg vil de legge fram en stortingsmelding som går på bærekraft i reindrifta og endre reindriftsloven slik at økologisk bærekraft prioriteres.

Vil bevare Sametinget

Sametinget, plenum

De blå-blå vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Den nye regjeringen mener det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samisk språk, kultur og tradisjoner. De mener norsk og samisk er likeverdige språk, samtidig som de mener det er viktig med en felles språklig plattform.

De ønsker å utvikle samisk næringsliv.

De vil også bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.

De vil etablere et samarbeid på tvers av grensene når det gjelder samisk språk, og de vil ta vare på nasjonale minoriteters kultur. De nasjonale minoritetene er, ifølge den nye regjeringen, kvener, jøder, skogfinner, rom- og romanifolk.

Satser på mineralnæringen

Gruvedrift i Kvalsund

Den nye regjeringen mener mineralnæringen er et viktig satsningsområde.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

De blå-blå ønsker å intensivere kartleggingsarbeidet av mineralforekomster i Nord-Norge, og legge en helhetlig forvaltnings- og utviklingsplan for en bærekraftig utnyttelse av naturressurser i nordområdene.

De mener mineralnæringen er et viktig satsingsområde og mener næringen kan føre til økt sysselsetting og aktivitet.

De vil:

  • Legge til rette for vekst i mineralnæringen, blant annet ved å sikre forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser
  • Åpne for at mineralnæringen kan benytte sjødeponi, men stille strenge krav og sikre miljøovervåkning.

Storskog og Forsvaret

Her er flere punkter som regjeringen ønsker å arbeide med i sin nye nordområdepolitikk.

  • Utvide åpningstidene og kapasiteten ved grensestasjonen på Storskog.
  • Sikre en sterk norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene, inkludert Svalbard.
  • Legge til rette for privat eierskap i Nord-Norges næringsliv.
  • Regjeringen vil sikre at Forsvaret har god situasjonsforståelse og høy operativ evne i nord.
Grenseovergangen på Storskog

Den nye regjeringen vil øke kapasiteten på grensestasjonen mot Russland, Storskog.

Foto: Erlend Aas / Scanpix