14 personer pågrepet i stor aksjon

En stor tverretatlig kontrollaksjon i Nord-Norge avdekket arbeidskriminalitet som svart arbeid og personer med ulovlig opphold i 411 virksomheter.

Skatt nord

Målet med kontrollen var å avdekke forhold som blant annet svart arbeid, personer med ulovlig opphold i landet og trygdesvindel.

Foto: Torgeir Skeie / NRK

4.–5. oktober aksjonerte over 200 tjenestemenn fra politiet, Politiets utlendingsenhet, Skatteetaten, skatteoppkrevere/kemnere, NAV Kontroll og Arbeidstilsynet mot 411 nordnorske virksomheter.

Stein Birger Ringseth, avdelingsdirektør i Skatt nord, sier at i møte med denne kriminalitet ser de at tverretatlig samarbeid er en styrke.

– Der vi finner brudd på en etats regelverk, finner vi ofte brudd på andre etaters bestemmelser. Når etatene samarbeider kan vi med større kraft og presisjon slå ned på aktører som ikke viser vilje til å etterleve de spilleregler som gjelder.

Målet var å avdekke forhold som blant annet svart arbeid, sosial dumping, personer med ulovlig opphold i landet og trygdesvindel.

Stein Birger Ringseth

Stein Birger Ringseth, avdelingsdirektør for Kontroll og Skattekrim i Skatt nord.

– Alvorlig arbeidskriminalitet

I forbindelse med aksjonen har politiet med bistand fra Politiets utlendingsenhet pågrepet 14 personer for ulovlig opphold og arbeid i Nord-Norge. Seks pågripelser i Finnmark politidistrikt, tre i Troms og fem i Nordland.

Det vil bli opprettet utvisningssak på alle med tanke på uttransport. Politiet vil også vurdere om det er grunnlag for ytterligere reaksjoner.

I Troms har politiet pågrepet en kvinne for ulovlig opphold og ulovlig arbeid. To menn ble i tillegg pågrepet for ulovlig arbeid, den ene av disse oppga også falsk ID til politiet i forbindelse med kontrollen.

– Ulovlig arbeid er alvorlig arbeidslivskriminalitet, i tillegg er det også isolert sett viktig å avdekke de personene som oppholder seg ulovlig i riket, sier politioverbetjent og sjef for grense- og utlendingsseksjonen Per Øyvind Skogmo i Troms politidistrikt.

Svart arbeid

186 virksomheter ble kontrollert av Skatteetaten sammen med lokale skatteoppkrevere hvor det ble hentet inn i overkant av 7,1 millioner kroner hos skyldnere med forfalte skatte- og avgiftskrav.

Det største enkeltbeløpet var på 1,1 million kroner.

Feil eller mangler ved personallisteføring ble funnet hos 73 av 202 virksomheter. Det ble oppdaget 124 personer som ikke sto oppført i listene, men som likevel var i arbeid.

– Slike feil og mangler kan indikere svart arbeid. Disse arbeidsgiverne blir ilagt gebyr, og pådrar seg ytterligere oppmerksomhet, står det i pressemeldingen.

– Svært skuffet

Under aksjonen kontrollerte Arbeidstilsynet arbeidsavtaler, arbeidstid, lønn og sikkerhet. Svært mange arbeidsgivere overholdt ikke bestemmelsene om arbeidsavtaler med sine ansatte.

– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver ikke overholder regelverket, spesielt der det ansettes utenlandske arbeidere som ofte ikke har gode nok kunnskaper om sine rettigheter, sier John Arve Skarstad, tilsynsleder ved Arbeidstilsynets tilsynskontor i Tromsø.

NAV Kontroll har så langt fem saker som skal utredes nærmere for trygdesvindel.

– Når en virksomhet lovstridig forsøker å redusere utgiftene sine, fører dette til konkurransevridning, sier avdelingsdirektør i NAV Kontroll nord, Jannike Syse.