Vurderer å skille gutter og jenter

Fylkesmannen i Finnmark vurderer en prøveordning med kjønnsdelte klasser, for at guttene skal bli bedre på skolen.

Jenter har bedre resultater på skolen, enn gutter. På bakgrunn av dette er Finnmark nå prøvefylke for et tiltak som skal heve guttenes prestasjoner. Et av de mulige tiltakene er å dele elevene inn i jente- og gutteklasser.

Ikke permanent

Fra høsten av vil fylkesmannen i Finnmark starte opp et prosjekt for å bedre finnmarkguttenes innsats, og holdninger til skolegangen. I USA praktiserer man i flere stater, såkalte kjønnsdelte klasser, noe som har ført til debatt på den andre siden Atlanterhavet. I forbindelse med prosjektet i Finnmark har også dette vært nevnt som et alternativ.

– Vi har sagt at vi ikke ønsker dette som permanent tiltak. Jeg har sett i debatten enkelte ønsker kjønnsdelte klasser men det får vi se om det er et av tiltakene vi ønsker å prøve ut. I dette prosjektet skal vi samarbeide med høgskolene i fylket, og ha forskere med oss. Det blir litt avhengig av rådene vi får fra dem, forteller utdanningsdirektør Trygg Jakola.

Vellykket prøveordning

En skole som har tatt i bruk dette virkemidlet over er Ranheim Skole i Trondheim. Ønske om mer ro og bedre læringsmiljø på syvendetrinnet førte til, at man valgte å skille guttene og jentene i enkelte fag over en periode for å se om det kunne hjelpe.

– Vi har hatt en evaluering, hvor hoveddelen av elevene av elevene svarer at dette har vært positivt for dem. selvsagt har vi hatt stor motstand fra noen gutter og foreldre. Det er litt kontroversielt, så det er ikke så rart, forteller rektor Maj-Britt Kartum.

Vil ikke forskjellsbehandling

Like entusiastisk til ordningen er ikke Lars Kristensen, som er underdirektør i Likestilling og diskrimineringsombudet.

– Vi er i utgangspunktet skeptiske til dette. I utgangspunktet gjelder likestillingsloven, og den forbyr forskjellsbehandling av jenter og gutter. Det må veldig gode grunner til for at man skal forskjellsbehandle, også innen skolen. Det viktige er at hvis man vil dele klasser for å gi elever som har spesielle behov bedre oppfølging, må man se på individene og ikke på kjønn, sier han.

Leder for utdanningsforbundet i Finnmark, Sylvi Johnsen, mener at en kjønnsdeling i enkelte fag kan være forsvarlig, men er på generelt grunnlag veldig skeptisk til en slik deling.

– I forhold til alderen de er i, bør alle være i samme gruppe. Vitsen er jo at man skal dra hverandre opp, sier hun.

Viderefører ordningen

Rektor May-Britt Kartum ville aldri hatt en permanent kjønnsdeling ved Ranheim Skole, men er så fornøyd med prosjektet at hun vil ta det med seg videre inn i neste skoleår. Hun forteller at ordningen spesielt har vært positiv hos jentene.

– Jentene svarer at de får trent bedre når de er i en tryggere setting blant jentene, i steden for å bli utsettes for guttenes latterliggjøring, sier hun.