Tre nye tiltak mot lakselus trer i kraft i dag

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier hun nå vil sette i verk konkrete tiltak for å bekjempe lakselusa, med umiddelbar virkning. Lusepresset har vært enormt langs norskekysten i år.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)

– Jeg kan forsikre om at dette er noe regjeringen ikke tar lett på, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker om den økende lakselusproblematikken i Norge.

Foto: Mads Nygård / NRK

Aspaker innkalte i dag oppdrettsnæringen til et krisemøte om lakselus.

– Situasjonen med lakselus er laksenæringens hovedutfordring. Særlig ser vi at utviklingen i lusemiddelbruken og resistenssituasjonen er vanskelig. Derfor iverksettes nå nye tiltak med umiddelbar virkning, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) i en pressemelding.

Til NRK forklarer Halvard Wensel i Nærings- og Fiskeridepartementet at forslagene ikke krever endringer i lovhjemmelen, og Mattilsynet vil umiddelbart gå i gang med å utarbeider kriterier og se på de praktiske detaljene.

Luseproblemer langs hele norskekysten

Friede Andersen

Seksjonssjef for fisk og sjømat i Mattilsynet Friede Andersen.

Foto: Stein Anders Larsen/Mattilsynet

Det var en sterk økning av lakselus i oppdrettsanlegg mange steder i Norge denne sommeren, og Mattilsynet har påpekt at oppdretterne ikke er langt unna å miste kontrollen.

– I enkelte områder langs norskekysten er situasjonen med lakselus veldig problematisk, sier Friede Andersen, som er seksjonsleder for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet.

Hun viser til at det finnes få legemidler som virker på lakselusa, fordi lusa har vist seg å bli resistent mot stadig nye midler.

– Vi ser at mengden lus på fisken øker veldig fort etter avlusing. Dermed har man i realiteten ikke noen metoder for å fjerne lakselus. Og det er et stort smittepress som er en fare både for villaks, og for oppdrettsfisken selv, sier Andersen.

– Det er fortsatt langt fram før nye, ikke-medikamentelle metoder fullt ut kan erstatte legemiddelbruken i lusebekjempelsen. Vi må derfor ta grep for å dempe legemiddelbruken der hvor den er størst, slik at ikke medisinenes effekt blir redusert ytterligere, sier Elisabeth Aspaker.

– Tar ikke lett på det

Fiskeriministeren har i dag drøftet situasjonen, og hvilke grep som nå bør tas, med næringsorganisasjonene Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

– Regjeringen forventer at havbruksnæringen tar sine bærekraftsutfordringer på alvor, sier Aspaker.

Hun forsikrer gjennom pressemeldingen at regjeringen ikke tar lett på lakselusproblemene.

– Det gleder meg derfor å høre at næring og forvaltning deler samme virkelighetsoppfatning og at alle nå er innstilt på å samarbeide tettere for å få situasjonen bedre under kontroll, sier Aspaker.

Etter innspill fra Mattilsynet har fiskeriministeren besluttet å innføre følgende tre tiltak:

  • Helt eller delvis tilbaketrekking av lokalitetsgodkjenning der hvor problemene er størst.
  • Gjennomgang og oppfølging av virksomhetenes internkontrollsystem for lakselus og legemiddelbruk på konsernnivå.
  • Økt tilsyn med legemiddelbruk.

Mattilsynet positive

Seksjonsleder for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet, Friede Andersen, tror de nye strakstiltakene vil ha god effekt på lakselusproblematikken i Norge.

– Ja, vi tror at disse tre tiltakene kommer til å virke. Og vi tror at virksomhetene selv, ved å bedre sitt eget internkontrollsystem, vil kunne være med å forebygge og forbedre den situasjonen vi er i. De oppdretterne som ikke klarer å kontrollere dette, de bør redusere antall fisk i anleggene frem til problemene er løst.

Det første punktet på tiltakslisten betyr dermed i realiteten at oppdretterne som får for høye lakselusverdier må slakte ned laksen for å redusere antall fisk i oppdrettsanlegget.

– Jo flere fisk det er i et anlegg, jo større næringsgrunnlag er det for lakselusen. Når man reduserer antall fisk, vil det også bli færre lus, sier Andersen.

Må slakte ned laksen

Mattilsynet vil etter hvert sende ut varsler om tvangsmulkt og krav om at fisk blir slakta i oppdrettsanleggene som overskrider maksgrensen for lus.

– Bakgrunnen for at man nå vil gå til dette drastiske skrittet er at vi ser at enkelte oppdrettere ikke klarer å håndtere situasjonen.

– Vil en del oppdrettere måtte slakte ned laks allerede nå?

– En del anlegg tar ansvar, og slakter ned når de ser at de ikke klarer å holde lusegrensen. Det er de som ikke gjør det som er problemet. Det er disse oppdretterne våre tiltak retter seg mot.

– Det er ikke veldig mange anlegg det gjelder. Men de det gjelder utgjør et stort smitteproblem, sier Andersen.

fiskelus

Mattilsynet er bekymret for utviklingen og har sendt ut nye varsler om tvangsmulkt og utslakting.

Foto: NORGES JEGER OG FISKERFORBUND