Kartlegger fritidsbåtulykker

I år vil Statens havarikommisjon for transport gjennomføre en omfattende kartlegging av ulykker med fritidsbåter i Norge. Hensikten er å få faktagrunnlag om omfang og omstendigheter forbundet med ulykker med fritidsbåter. Det vil gi tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs. Rapporten planlegges publisert i mars 2019.