14.09.2020: ዩዲኢ ናይ ሞርያ ጉዳይ ክሰርሖ ጀሚሩ።

Det kan ta flere måneder før de første flyktningene fra Hellas kommer til Norge. Det sier Hanne Jendal, avdelingsdirektør i UDI. Norge har sagt ja til 50 flyktninger.
ቁሩብ ኣዋርሕ ኣኳ ይወስድ እንተኾነ፣እቶም ናይ ቀዳማይ እብረ ስደተኛታት ካብ ግሪኽ ናብ ኖርወይ ክኣትዉ እዮም። እዚ ብመሰረት ሃና የንዳል ሓላፊት ናይ ሓንቲ ክፍሊ ናይ ዩዲኢ ዝተረኽበ እዩ። ኖርወይ ነቶም 50 ስደተኛታት ክትቅበሎም ወሲና።
Over 120 personer er anmeldt etter fester i helgen. Politiet greip inn og stansa samlingar fleire stadar i landet. 
ልዕሊ 120 ሰባት ኣብ ቀዳመሰንበት ገለ ሰባት ተኣኪቦም ክዘናግዑ ድሕሪ ምርኣዮም ናብ ፖሊስ ሓቢሮም። ፖሊስ ውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኖርወይ ነዚ ፍጻመ ደው ኣቢሎሞ ኣለዉ።

22.11.2020 ፖሊስ፣ ኣብቲ ህዝቢ ዝእከበሉ መዘናግዒ ቦታታት ብምኻድ ፋሕ ኣቢሎሞ።

Oslo kommune skal gjøre det enklere for barn å få svømmeopplæring. Svømmeopplæringen er gratis og gjelder barn i grunnskolen, og skal skje ute i Oslofjorden. Målet er å hindre antall drukningsulykker, men det handler også om lek og mestring. 
ምምሕዳር ኦስሎ ንህጻናት ስልጠና ምሕንባስ ብጥራዩ ይህብ። እዚ ምሕንባስ ነቶም ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ኮይኑ ኣብ ወጻኢ ኦስሎፍዮርደን ክካየድ እዩ። ዕላምኡ ነቶም ብምጥሓል ዝሞቱ ኣሃዝ ክጎድል ኮይኑ እናኣጻወትካ ብቕዓት ናይ ሰልጠንቲ ምጥራይ ውን እዩ።

05.11.2020 ምሕንባስ ስልጠና ብናጻ

På Valle Hovin i Oslo lager de en informasjonskampanje om covid-19, bestående av unge både foran og bak kameraet. 
ኣብ ቫለ ሆቪን፣ ኦስሎ ብዛዕባ ኮቪድ 19 ሓበሬታዊ መወዓውዒ በዞም ግዱሳት መናእሰይ ብቕድሚትን ብድሕሪ ካመራን ይስራሕ ኣሎ።

05.11.2020 ሓበሬታዊ መወዓውዒ ብዛዕባ ኮሮና ይስራሕ