Staten ønsker åpenhet, men nekter innsyn

I sommer fratok staten Porsgrunn kommune myndighet til å utarbeide planprogram for nytt nasjonalt avfallsdeponi. Nå nektes kommunens advokater innsyn i flere av dokumentene som danner grunnlaget for avgjørelsen.

Dalen gruve i Brevik

BREVIK: Dalen gruver under Brevik er foreslått som ny plassering for nasjonalt deponi for farlig avfall, men Porsgrunn kommune ønsker ikke et slikt deponi.

Foto: Vetle Houg/Norcem / NPK

Det er åtte dokumenter som Porsgrunns advokater mener er relevante i statens drøfting. Advokat Pål Martin Sand forteller at de ble nektet innsyn i fem av dem.

– Departementet understreket under folkemøtet i Brevik i forrige uke at de ønsket stor åpenhet i denne saken. Det at vi nå nektes innsyn i disse dokumentene står i sterk kontrast til det, sier Sand.

Kommunen ble ikke rådført

I forskrift om konsekvensutredninger, §31, står det at Kommunal og moderniseringsdepartementet kan bestemme at en annen myndighet enn kommunen skal kunne være ansvarlig myndighet «dersom hensynet til nasjonale eller viktige regionale hensyn tilsier det».

Pål Martin Sand

UNDERLIG: Pål Martin Sand reagerer på at dokumenter i denne saken holdes skjult for offentligheten.

Foto: Advokatfirmaet DSA

Når Porsgrunn kommune ikke ønsket en konsekvensutredning av deponi, tok Klima og miljødepartementet over arbeidet fra kommunen.

Dette skal, ifølge forskriften, skje i samråd med de lokale myndighetene, men Porsgrunn kommunes advokater mener at kommunen aldri ble rådført.

– Vi mener det er begått saksbehandlingsfeil når departementet fratok Porsgrunn kommune planmyndigheten i denne saken, sier Pål Martin Sand.

Han understreker også at det er sjeldent at staten går til et slikt skritt, og at Klima og miljødepartementet selv sier at dette aldri har skjedd til fordel for en stor privat næringsaktør før.

– Beslutningen ble tatt uten at kommunen har blitt bedt om en uttalelse, den er fattet uten begrunnelse, og nå får vi heller ikke innsyn i dokumenter som kan belyse denne beslutningen, alt dette stiller saksbehandlingen i et underlig lys, sier Sand.

Interne notater

 Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet

SPILLER MED ÅPNE KORT: Statssekretær i Klima og miljødepartementet, Atle Hamar, mener det er mulig å ha en åpen og ryddig prosess samtidig som enkelte dokumenter unntas offentlighet.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Både Klima og miljødepartementet, og Kommunal og moderniseringsdepartementet har nektet advokatene innsyn i sine notater. Statssekretær i Klima og miljødepartementet, Atle Hamar (V), forteller at dette er vanlig prosedyre.

– De dokumentene som advokatene til Porsgrunn kommune ikke har fått innsyn i, er dokumenter utarbeidet for intern saksforberedelse i departementet. Etter offentlighetsloven kan departementet unnta slike dokumenter fra offentlighet, forklarer Hamar.

Går ikke dette imot det uttalte målet om åpenhet?

– Det er mulig å ha en åpen og ryddig prosess samtidig som enkelte dokumenter unntas offentlighet. Departementet har i flere brev som ikke er unntatt offentlighet redegjort for saksgangen og det rettslige grunnlaget for prosessen, sier Hamar

Hensynet til offentlig innsyn

Sand er uenig i Hamars argumentasjon, og mener at det er hjemmel for å offentliggjøre slike notater hvis hensyn til innsyn veier tyngre enn behovet for unntak.

– Dette er interne notater, men vi mener at hensynet til åpenhet må veie tyngst i denne saken. Særlig når statens beslutning er gjort til fordel for en stor privat næringsaktør, sier Sand.

Dalen gruver i Brevik kan bli deponi for Noah og farlig avfall

STORT AREAL: Gruvene i Brevik strekker seg over et stort område, og er ifølge avfallsselskapet NOAH svært godt egnet som deponi for farlig avfall.

Foto: Norcem