Hopp til innhold

24 tiltak for bedre byluft

Her er tiltakspakken som skal gjøre Oslo-lufta bedre å puste inn.

Datokjøring Oslo

Hensikten med tiltakspakken er blant annet å redusere utslippene av CO2, NO2 og svevestøv.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

De 24 tiltakene ble lagt fram av byrådet torsdag og skal nå behandles av bystyret. Pakken er en revisjon av den forrige handlingsplanen for bedre luftkvalitet i Oslo, som bystyret vedtok i 2005. Mange av tiltakene er en videreføring av denne.

Hensikten er både å redusere utslippene av CO2, som er negativt for klimaet, NO2 og svevestøv, som er farlig for små barn, astmatikere og folk med luftveisproblemer og hjertelidelser lokalt. Det er også et mål å begrense støy.

Skriv din kommentar til forslagene nederst i artikkelen.

Her er tiltakene:

Miljøeffektiv areal- og transportplanlegging
- Begrense trafikkveksten ved å bygge tettere rundt kollektivknutepunkter.

Kollektivtiltak
- Fortsette å utvikle Oslos kollektivsystem.
- Øke antall innfartsparkeringsplasser.

Gang- og sykkeltiltak
- Tilrettelegge for transportsyklister gjennom et helhetlig og gjennomgående sykkelveinett.
- Øke innsatsen på sykkelveiutbyggingen.
- Sikre trygge skoleveier og et godt merket gang- og turveinett.

Økt tilrettelegging for hjemmekontor, videokonferanser og lignende
- Legge til rette for hjemmekontor for Oslo kommunes ansatte der det er hensiktsmessig. Oppfordre staten til å gjøre det samme.

Piggdekkgebyr
- Videreføre piggdekkgebyret med mål om minimum 90% piggfriandel. Piggdekkgebyret avvikles når målet om 90% er nådd. Vurdere piggdekkpant på kr. 500 per dekk for de som skifter til piggfritt.

Fremme innfasing av lavutslippskjøretøy ved avgiftsreduksjon og prioritering
- Oppfordre staten til å senke avgiftene på kjøretøy med lav uteslipp.

Utrede lavutslippssone for tungtransport
- Utrede lavutslippssone med utslippskrav til tungtrafikk i Oslo (Mangler lovhjemmel i dag, men lovendring er til vurdering i Samferdselsdepartementet, Østlandssendingens anm.)

Øke andelen miljøvennlige kjøretøy
- Stille miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy, maskinpark og transporttjenester. Oppfordre staten til å gjøre det samme.
- Etablere flere offentlige ladestasjoner for el-bil og gi støtte til private.
- Alle rutebusser som kjører i Oslo skal tilfredsstille Euro 6 (utslippskrav som innføres for nye kjøretøyer i 2014) innen 2020.

Miljøfartsgrense
- Videreføre eksisterende strekninger med miljøfartsgrense og vurdere nye på E18 og E6 (Ulven – Furuset). Innføre variabel skilting slik at det kun er miljøfartsgrense ved behov.
- Vurdere å utvide perioden med miljøfartsgrense til 17. mai.

Støvdempende tiltak
- Videreføre støvdempende tiltak (vasking av veier). Vurdere å forlenge beredskapsperioden fra 1. oktober til 31. mai.

Redusere utslipp fra vedfyring
- Videreføre tilskuddsordningen for utskifting av gamle vedovner til rentbrennende vedovner.

Bruk av landstrøm for skip til kai i Oslo Havn
- Legge til rette for landstrøm ved fergeterminalene i samarbeid med rederiene (I dag går fergene på tomgang for å skaffe strøm når de ligger til kai, Østlandssendingens anm.)

Øko-kjøring
- Oslo kommune skal tilby kurs i øko-kjøring til sine ansatte.
- Oppfordre staten og privat næringsliv til å gjøre det samme.

Mobilitetstiltak
- Stimulere til bruk av mobilitetsplanlegging i næringslivet og offentlig sektor (Informere om tilbud som allerede finnes, tilrettelegge for nye, mer miljøvennlige løsninger.)
- Gjennomføre årlig informasjonskampanje overfor befolkningen om luftkvalitet, tiltak og effekter.

Beredskapsgruppe for akutte forurensningssituasjoner
- Videreføre Oslos beredskapsgruppe, varslingsrutiner og informasjonstiltak.
- Utrede fysiske strakstiltak ved akutte forurensningssituasjoner. Ha en ny beredskapsplan klar til neste vintersesong (Samferdselsdepartementet åpnet nylig for bl.a. totalt kjøreforbud i visse områder, datokjøring og omgjøring av bilfelt til kollektivfelt.)

Hva synes du om tiltakene? Kommenter her.