Ny utredning: Best at alle tre sykehus behandler alvorlig skadde pasienter

Sørlandet sykehus ville finne ut om det var mulig å legge ned to av dagens tre traumeavdelinger. Nå sier en arbeidsgruppe nei og vil beholde alle tre.

Ambulanse

(Arkivfoto) Når det står om liv og sekundene teller, er veiene på Sørlandet i dag for dårlige, til at traumemottakene i Arendal og Flekkefjord kan legges ned, mener arbeidsgruppe.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Vår anbefaling er å beholde funksjonen med å ta imot alvorlig skadde pasienter ved alle de tre sykehusene i Sørlandet sykehus (SSHF), sier overlege Per Kristian Hyldmo.

Han jobber til daglig i luftambulansen i SSHF, og har ledet komiteen som har vurdert hvordan sykehuset best kan håndtere de mest alvorlig skadde pasientene.

Per Kristian Hyldmo

Per Kristian Hyldmo har ledet arbeidet med å utrede hvor mange steder det bør være traumemottak på Sørlandet.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Mandatet var å se på om det kunne være en god løsning å kun ha traumebehandling ett sted på Sørlandet.

Anbefalingen er imidlertid at dagens funksjon ved sykehusene i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal bør bestå.

– For dårlige veier

I konklusjonen er det tatt hensyn til vegstandarden, og lang transport kombinert med at dette gjelder svært dårlige pasienter.

– Det gjelder å få pasienter raskt til behandling, for eksempel de som har en livstruende blødning i buken. De vil ha større sjans for å overleve. Med lang transport kan det gå liv fordi det tar for lang tid, sier Hyldmo.

– Vi må bare forholde oss til de veiene som er. Vi vet at det nå er opp mot en og en halv time utrykningskjøring fra Flekkefjord til Kristiansand. Noen ganger er veiene stengt, og det kan være mye trafikk.

Vi mener at det kan være vanskelig å redusere antallet traumesykehus før veiforholdene i vårt sykehusområde bedres betraktelig.

Utdrag fra konklusjonen / Rapporten fra arbeidsgruppen

Det er hensynet til pasient som har veid tyngst for de 25 medlemmene i arbeidsgruppen.

– Ja, det har vært målet å lage et system som kan gi bedre overlevelse. Det økonomiske i dette er underordnet, sier Hyldmo.

Arbeidsgruppen mener det ikke hadde blitt billigere med en stor enhet.

Sykepleier, ambulansesjåfør og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Flekkefjord sykehus, Thorsten Janvin, har tidligere advart mot konsekvensene ved å redusere antall traumeavdelinger.

Grunnen til at sykehuset ville vurdere traumeavdelingene sine, er også at det har vært vanskelig å opprettholde kvaliteten på alle tre steder.

Mange med alvorlige skader

– Alvorlige skader tar mange liv, og er en av de viktigste dødsårsakene blant unge, heter det i rapporten.

Antall utrykninger som er definert som traumealarmer har økt kraftig siden 2010. Det var 360 traumealarmer ved de tre sykehusene på Sørlandet i 2010. I 2013 var det ifølge rapporten 600 traumealarmer.

(Artikkelen fortsetter under tabellen.)

Tabell fra rapport om traumeavdelinger

Den høyeste søylen viser Sørlandet sykehus under ett, den laveste viser Flekkefjord sykehus, den mellomstore er Arendal og den med flest traumealarmer er sykehuset i Kristiansand.

Foto: Tabell fra rapport

Veistandard også til hinder for ett stor sykehus

Traumeutredningen er en del av strategiplanarbeidet for drift av Sørlandet sykehus i årene 2015 til 2017. Flere grupper har arbeidet med forskjellige fagområder og sykehusavdelinger.

Dette er gjort uavhengig av den langt mer omfattende utredningen, der det er foreslått ett sykehus på Sørlandet fra 2030.

Hyldmo mener veistandarden også vil spille inn i den vurderingen:

– Jeg tror det ville være vanskelig med ett sykehus i dag, fordi vegstandarden er for dårlig. Den dagen det kommer andre veier, kan vi vurdere situasjonen da.

Omfattende krav

Et sykehus med traumefunksjon skal oppfylle spesifikke krav om kompetent personell som skal se pasienten ute på skadested og sørge for transport til rett sykehus.

Sykehuset skal kunne ta imot med et såkalt traumeteam med leger og sykepleiere, med kunnskap og trening i å ta imot alvorlig skadde pasienter. Kirurger og operasjonsteam skal kunne utføre nødkirurgi for å stoppe store blødninger.

Det er klare kriterier for overflytting til annet sykehus. Ullevål sykehus i Oslo er traumesenter i Helse Sør-Øst.