Sykdommen blåtunge skal overvåkes

Påvisning av blåtungeinfeksjon i fire besetninger på Sørlandet i februar 2009, samt beslutningen om ikke å vaksinere dyr, medfører at Norge må gjennomføre en omfattende overvåkning av situasjonen i de to påfølgende år.

Ku

EU krever nå at Norge må gjennomføre en omfattende overvåkning av dyresykdommen blåtunge etter utbruddet på Sørlandet i 2009.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Det er EUs regelverk og retningslinjer fra Verdens dyrehelseorganisasjon som nå gjør det nødvendig å overvåke for blåtunge i minst to år her i landet.

Bakgrunnen for kravet om overvåkningen er utbruddet av blåtunge i besetninger på Sørlandet i 2009.

Overvåkningen gjennomføres ved testing av melk fra besetninger i restriksjonssonen for blåtunge. I tillegg undersøkes blodprøver fra kjøttfe og sau.

Områdene som inngår i overvåkningen omfatter hele restriksjonsområdet for blåtunge som er Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Telemark og deler av Hordaland i tillegg til fylkene Østfold, Akershus, sydlige deler av Hedmark, sydlige deler av Oppland og sydlige deler av Buskerud som ikke inngår i restriksjonssonen.

I tillegg skal det gjennomføres en omgang med serologisk undersøkelse av tankmelk i området mellom restriksjonssonen og Sognefjorden, opplyser Mattilsynet.

Sjekker melka

Analyser av tankmelkprøver vil utgjøre hoveddelen i blåtungeovervåkningen i 2010.

Det skal gjennomføres fem omganger med tankmelkundersøkelser, én i månedsskifte mai/juni og fire omganger fra august til og med november i de definerte overvåkningsområdene.

Veterinærinstituttet kaller inn prøvene direkte fra meieriene.

Når det gjelder kjøttfe skal blodprøver for antistoffpåvisning tas på slakteri fra de definerte overvåkningsområdene.

Testing av sau

Blodprøver fra cirka 1000 sau som har gått på utmarksbeite i restriksjonssonen, vil bli prøvetatt i forbindelse med høstslaktingen.

Det blir også gjennomført passiv overvåkning, det vil si klinisk overvåkning av mottakelige arter (drøvtyggere).

Dyr med symptomer der blåtunge ikke kan utelukkes, vil det bli tatt prøver av, i følge Mattilsynet.