Sommer uten terner

To av tre terner er borte fra kysten av Vest-Agder.

Makrellterne

Det mest oppsiktsvekkende resultatet av årets telling er at makrellterna - selve symbolet på sørlandssommeren – er i ferd med å forsvinne som hekkefugl i store deler av Vest-Agders skjærgård.

Foto: Carl Erik Kilander

Statens naturoppsyn mener det skjer en dramatisk nedgang i bestanden av makrellterner langs kysten.

Siden 1993 er ternebestanden i Vest-Agder blitt redusert med to tredeler. 

Det ble i 2007 ikke funnet hekkende makrellterner i noen av de 32 reservatene i fylket.

Makrellterna er i ferd med å forsvinne helt som hekkefugl i store deler av fylket og er nesten helt borte vest for Mandal.

All grunn til bekymring

Etter oppdrag fra Statens naturoppsyn gjennomførte Norsk Ornitologisk Forening i Vest-Agder sist sommer en omfattende telling av fylkets sjøfuglbestand.

Rapporten omfatter alle fylkets sjøfuglreservater og gir i tillegg en del bestandstall for hekking også utenfor reservatene.

Carl Erik Kilander og Ørnulf Haraldstad

Carl Erik Kilander t.h. er bekymret for ternebestanden.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Carl Erik Kilander i Statens naturoppsyn mener det er all grunn til bekymring for ternebestanden i landsdelen.

- Sammenligner vi de nyeste tallene fra Norsk Ornitologisk Forening i Vest-Agder med tall de har helt fra før 1980, så er det dramatisk det vi nå ser. Vest for Lindesnes er ternen nesten i ferd med å bli utradert som hekkende sjøfugl, sier Kilander.

Også for enkelte andre sjøfuglarter er bestandsutviklingen alvorlig, ifølge Statens naturoppsyn.

Teisten er nå sannsynligvis helt borte som hekkefugl i Vest-Agder, og det ble i 2007 registrert kun to hekkende par med tyvjo.

Flere sjøfugler lider

I 1993 utgjorde hekkebestanden av makrellterner i Vest-Agder rundt 760 par. Da Norsk Ornitologisk Forening gjennomførte tilsvarende tellinger for Statens naturoppsyn sommeren 2006 og 2007 fant man henholdsvis 294 og 242 hekkende par.

I 2007 var det kun 18 par vest for Lindesnes, med seks flyvedyktige unger som resultat. Det kan nå se ut til at makrellterna er nær ved å forsvinne som hekkefugl vest for Mandal by.

I fylkets 32 sjøfuglreservater er berstanden av makrellterner blitt redusert fra ca 300 hekkende par i 1980 til null i 2007.