Skal bli enklere for ansatte å varsle om kritikkverdige forhold

Kristiansand kommune vil nå etablere et elektronisk varslingssystem for ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen. Det gamle systemet ivaretar ikke personvernet godt nok.

Varsling av kritikkverdige forhold

Kristiansand kommune håper varslingssystemet vil fremme god ytringskultur internt.

Foto: NRK

I rutinene for ansatte og folkevalgte politikere går det frem at varsling både er lovlig og ønsket i Kristiansand kommune.

Man kan selv velge om man ønsker å stå frem med navn eller være anonym, men kommunen som arbeidsgiver ønsker størst mulig åpenhet i disse sakene.

I rutinene heter det at kommunen ønsker å legge til rette for en god ytringskultur der ansatte kan fremme kritikkverdige forhold uten frykt for represalier.

Kommunen justerer nå sine varslingsrutiner for å fremme både ytringskultur og åpenhet, og innfører også et nytt elektronisk varslingssystem for å få bedre kontroll med disse sakene.

Personvernet er viktig

Tor Sommerseth

Rådmann Tor Sommerseth.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Frem til i dag har vi hatt et system som ikke ivaretar personvernet. Det er ikke anledning til å bruke mail for å melde om en varslingssak og derfor ønsker vi nå et elektronisk varslingssystem som kan kryptere meldingene slik at personvernet er godt ivaretatt.

Det sier rådmann Tor Sommerseth til NRK.

Han mener at det er trygt for de ansatte å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen og at det vil bli enda tryggere med det nye systemet.

– Jeg bruker enhver anledning overfor de ansatte til å markere at det skal være helt legitimt å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen uten at det skal innebære noen fare for represalier, sier Sommerseth.

Politikerne skal behandle og vedta de nye varslingsrutinene i mars og det nye systemet vil innføres så raskt som mulig etter et politisk vedtak.

Krever bedre rutiner

Både kontrollutvalget i kommunen og Kommunerevisjonen mener det er nødvendig med mer informasjon til ansatte og politikere om rutiner når det gjelder varsling av kritikkverdige forhold.

Kommunerevisjonen og kontrollutvalget har også etterlyst statistikk og en oversikt over varslingssaker i kommunen.

Per i dag får de ansatte begrenset med informasjon og veiledning om hva man skal gjøre dersom man opplever kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass.

Kommuneadministrasjonen tror at et elektronisk varslingssystem i kombinasjon med nye varslingsrutiner skal gjøre det enklere å varsle og gi kommunen en bedre oversikt i disse sakene.

Positiv til nytt system

Jørgen Kristiansen

Varaordfører i Kristiansand Jørgen Kristiansen.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) er positiv til innføring av et nytt elektronisk varslingssystem.

– I dag er det mulig å sikre at anonymitet fremdeles oppnås, også elektronisk, og at varsleren dermed ivaretas. Så vil vi jo få erfaring med bruken av systemet og kan eventuelt revidere eller endre det om det skulle vise seg å ha svakheter, sier han.

Kristiansen mener det er helt trygt for ansatte i kommunen å varsle om kritikkverdige forhold uten å risikere represalier.

– Vi tror og mener at dette er trygt i dag. Uansett ønsker vi en kultur i kommunen hvor dette er regelen. Skulle vi underveis oppleve at det ikke er slik, så må vi kontinuerlig arbeide for dette.

– Ser du noen utfordringer i forhold til anonyme varslere og usanne påstander som kan ramme uskyldige?

– Det er utfordringer generelt med alt som handler om varsling. Det handler jo oftest om at noen forteller om kritikkverdige forhold og som igjen fører til at noen kan bli satt i et dårlig lys. Her må vi jobbe målrettet med mest mulig åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen, sier han.

Anonym varsling er komplisert

Saken har vært ute på høring og fagorganisasjonene har kommet med sine innspill.

Juristforbundet sier i sin høringsuttalelse at anonym varsling av kritikkverdige forhold byr på en del utfordringer i forhold til sladder og ubegrunnede påstander.

Også sykepleierforbundet mener at anonym varsling kan føre til uheldige konsekvenser.

Kommuneadministrasjonen fremhever at man ikke oppfordrer til anonym varsling, men heller ikke ønsker å «skremme» ansatte fra å varsle anonymt. Kommunen mener det er viktig at de ansatte opplever dette som en reell mulighet for å varsle om kritikkverdige forhold.

Kommuneledelsen mener videre at det må tas sterke hensyn til rettssikkerhet og personvern for den det varsles om, slik at denne blir gjort kjent med påstander rettet mot seg og får mulighet til å imøtegå anklagene og påstandene.

En egen varslingsgruppe i kommunen vil motta og behandle de sakene som kommer inn og sikre at reglene følges.

Varslingsgruppen skal også hvert år legge frem en rapport med informasjon om antall og innhold i varslingssakene foregående år.

Tror flere vil varsle

Mette Gundersen

Bystyrepolitiker Mette Gundersen (Ap).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Mette Gundersen, tror de nye reglene vil kunne få flere til å påpeke kritikkverdige forhold i kommunen.

– Jeg tenker at dette kan være en effektiv måte å få flere til å påpeke kritikkverdige forhold. Så vil det være viktig å opplyse ansatte om hvordan et slikt varslingsverktøy skal brukes og ikke minst hvordan informasjonen behandles på mottakersiden, sier hun.

– Er det trygt for de ansatte å varsle om kritikkverdige forhold internt uten å risikere represalier?

– Ja, det håper jeg da virkelig. Varslerne er jo i tillegg vernet i lovgivningen. Dersom noen opplever utrygghet ved varsling, så kan det være et tegn på dårlig ledelse og/eller et usunt arbeidsmiljø. Dette må det hele tiden jobbes med, sier Gundersen.

– Ser du noen utfordringer i forhold til anonyme varslere og fremsettelse av usanne påstander som rammer uskyldige?

– Ja, kanskje det. Men informasjon om hva og hvordan varsling er, må gis på en slik måte at arbeidstakere og andre klarer å skille mellom sladder og varsling.

Fornøyd

Vidar Kleppe

Vidar Kleppe (Dem).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Tidligere leder av kontrollutvalget i Kristiansand, Vidar Kleppe (Dem), sier han har tatt flere initiativ for å få på plass et bedre varslingssystem i kommunen og er glad for at dette nå kommer.

– Jeg har tatt flere initiativ for å få på plass bedre uavhengige varslingssystem om kritikkverdige forhold på alle nivåer i hele den kommunale forvaltningen i Kristiansand kommune. Så dette er nå rett og slett en oppfølging av dette arbeidet.

Han sier det er viktig å ta varslingene på alvor, men unngå rykter og sladder.

– I tillegg til et elektronisk varslingssystem må det nedsettes en varslingsgruppe bestående av for eksempel tre personer med stor kompetanse på varsling og som ikke er ansatt i Kristiansand kommune. Dette for å unngå represalier, rykter og sladder. Min erfaring tilsier at uavhengighet og tillit betyr alt for å lykkes i slike varslingssaker, sier Kleppe.