NRK Meny
Normal

Vil registrere utanlandske sjåførar

Arbeidarpartiet vil innføre eit eige register for utanlandske sjåførar av tungtransport. – Det er ein del useriøse aktørar ute å går, seier stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap).

Statens vegvesen har utekontroll på trafikkstasjonen i Førde

STRAMMAR GREPET: Vegvesenet kontrollerer tusenvis av vogntogførar kvart år. No risikerer utanlandske vogntogsjåførar å bli kasta ut av landet dersom dei blir tekne for grove lovbrot langs norske vegar.

Foto: Anna Gytri / NRK

Målet med registeret er å få bukt med sosial dumping, og gjere norske vegar tryggare.

– Dette gjer vi for å luke ut dei useriøse aktørane. Det går på både tryggleik og lønsvilkår. Når det går ut over kvile- og arbeidstid, er det rett og slett farleg, seier Heggø.

Kan bli kasta ut av landet

Ingrid Heggø

VIL HA EIGE REGISTER: Ingrid Heggø (Ap) håpar at eit register etter ein modell frå Danmark, skal få bukt sosial dumping.

Foto: Privat

Tidlegare denne veka skreiv NRK om at utanlandske sjåførar no risikerer å bli kasta ut av Norge i minst to år, viss dei blir tekne for grove lovbrot langs norske vegar.

Hittil i år er minst to sjåførar utvist frå landet.

– Det er veldig bra at ein statuerer eit døme. Dette går på tryggleiken for oss alle, seier Heggø.

– Vi ser at det er ein del useriøse aktørar ute å går. For det første tek dei arbeidsplassar frå nordmenn. Dessutan er det mange som ikkje overheld kvile- og arbeidstid og lønsvilkår, seier Heggø.

Liknande ordningar som registeret Ap no ønskjer å innføre, er allereie innført i Danmark, der det skal vere enklare for danske styresmakter å føre tilsyn ved utanlandske verksemder og deira tilsette.

– Dette har vore svært vellukka i Danmark, og det trur vi det vil vere her også, seier Heggø.

– Må ta sterkare grep

Framlegget frå Arbeidarpartiet kjem saman med håndhevingsdirektivet som skal styrke handhevinga av reglar for utstasjonerte arbeidarar frå EØS. Ein av bransjane som skal vere i særskild fokus, er transportnæringa.

Heggø seier ordninga vil gå på både den enkelte sjåfør, og på verksemda bak.

– Ein tek både sjåføren som er ansvarleg, men også bedrifta.

– Kan det vere at bedrifter berre tilsett andre sjåførar som køyrer under dei same, uansvarlege forholda?

– Ja, viss ein berre tek sjåførane kan dette skje. No blir også firmaet råka.

Heggø seier at om alle partia i opposisjonen stemmer samla er det realistisk å få det innført.

– Vi konstaterer at dei borgarlege partia stemmer imot framlegget vårt, men næringslivet fortener å bli høyrt i desse spørsmåla. Det er på tide at vi tek sterkare grep mot sosial dumping, og vi er klar for å ta kampen, seier Heggø.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.