Streiken er avblåst - normal skuledag frå tysdag

Partane i lærarkonflikten er samde om å anbefale ein ny arbeidstidsavtale for lærarane. Det betyr at skulane er i normal drift att frå tysdag morgon.

Sissel Sande og Gunn Marit Haugsbø

FØRDE FRAM: Streiken til fylkesleiar i Utdanningsforbundet Gunn Marit Haugsbø og lokallagsleiar Sissel Sande i Førde, samt nær 8.000 lærarar, har ført fram. Biletet er frå ei streikemarkering i Førde i førre veke. – Først og fremst er vi veldig glade over at lærarane får komme seg tilbake til klasserommet. Så ser også ut til å vere ei løysing som gjer det mogleg å å vere gode lærarar i framtida, seier Haugsbø til NRK.no.

Foto: Stine Kyrkjebø Johansen / NRK

Det stadfestar både Utdanningsforbundet og KS i pressemeldingar måndag morgon.

Over 100.000 elevar ved meir enn 200 skular var råka av streiken til over 8.000 lærarar.

– Ein tøff, men naudsynt streik har ført fram. Vi har klart å halde fleksibiliteten lærarane trengde for å gjere ein god jobb for elevane, seier leiar Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet.

Fastlåst situasjon

Trass gjentekne forsøk ved forhandlingsbordet, har forhandlingane vore fastlåst sidan før sommaren. Sidan skulestart har omfanget eskalert.

I Sogn og Fjordane er det berre skulane i Førde som har vore råka.

– I KS har vi følt veldig sterkt på ansvaret for at borna skal få komme på skulen. Det har vore hovudårasaka til at vi har gått endå ei runde for å forsøke å finne ei løysing på konflikta, sier styreleiar i KS, Gunn Marit Helgesen.

Ny uravrøysting

Det sentrale punktet i striden har vore lærarane si arbeidstid. Punktet i den nye arbeidstidsavtalen om at lærarane må godta meir bunden arbeidstid har vore kjernen i striden mellom arbeidsgjevarorganisasjonen KS og fagforeiningane.

No har partane funne ei løysing på dette. Løysinga gir lærarane ein stor siger i form av vetorett når det gjeld spørsmålet om meir bunden arbeidstid.

– Utdanningsforbundet skal så raskt som mogleg gjennomføre ei ny uravrøysting blant medlemmene i KS-området. Dersom avtalen blir godteken er streiken endeleg avslutta. I motsatt fall blir streiken teken opp att, seier Utdanningsforbundet i ei pressemelding.

Frå 1. august 2015

Avtalen som no blir anbefalt av både KS og lærarane sine organisasjonar; Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Norsk Lektorlag og Musikernes Fellesorganisasjon, medfører at heile ansvaret for prosessar og avgjerder om organisering av arbeidstida blir lagt til den enkelte skule og kommune.

Avtalen trer i kraft frå 1. august 2015.

– Akkurat i dag er eg først og fremst glad for at streiken blir avslutta, og at born og unge i morgon endelig kan byrje skuleåret på alvor, sier Helgesen i KS.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.