NRK Meny
Ulukke ved Karmsund bru
Foto: Kjell Bua

TRAFIKKUHELL VED KARMSUND BRU