Vil ha lyd- og video-opptak i norske rettssaler

Statsadvokat Tormod Haugnes mener det norske rettssystemet ligger 20 år på etterskudd. – Det er vanskelig å være uenig, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Ove Vanebo.

Statsadvokat Tormod Haugnes, Schumann i Eidsivating lagmannsrett

VIL ENDRE DET NORSKE RETTSSYSTEMET: Statsadvokat Tormod Haugnes har satt opp tre konkrete forhold han vil endre på.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det norske rettsvesenet må, ifølge statsadvokat Tormod Haugnes, effektiviseres og moderniseres for å spare ressurser og styrke rettssikkerheten.

– Ganske mye av det vi gjør i dag er helt unødvendig. Vi gjør det dobbelt, og tredobbelt av og til, sier Haugnes, som mener at tiden er overmoden for reform.

I dag bruker vitner, timer og dager til forberedelser, reise, venting på gangen og selve vitneforklaringen.

Tormod Haugnes

Han har satt opp tre konkrete forhold han vil endre på.

1. Forenklet bevisføring

Det innebærer at politiavhør og andre dokumenter blir lest opp i retten i tilfeller der aktørene er enig om det. I dag bruker vitner, timer og dager til forberedelser, reise, venting på gangen og selve vitneforklaringen.

– For et stort antall av de vitner som i dag må møte, er det de skal forklare ikke omstridt og ingen forventer at det skal komme noe mer ut av forklaringen enn det som står i politirapporten, mener Haugnes.

Ove Vanebo

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Ove Vanebo, sier at de vil vurdere lyd- og bildeopptak i rettsforhandlingene.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Statsadvokaten mener opplesingen av avhør vil gi store besparelser og raskere saksavvikling.

2. Lyd- og bildeopptak av rettsforhandlingene

Haugnes viser til at et offentlig utvalg i januar 2015 mente det var «enestående mangelfullt i internasjonal sammenheng» at det i Norge ikke allerede blir gjort slike opptak.

– Vi er 20 år på etterskudd, her bør det tas et kvantesprang raskt. Dette er enkelt å vedta. Det vil vær en del omkostninger ved innføringen, men også direkte besparelser. Men ikke minst; en betydelig styrking av rettssikkerheten, sier Haugnes.

3. Avspilling av bevis i lagmannsretten

Dette ble innført i Sverige i 2008, og ifølge Haugnes skal alle være tilfredse med ordningen. Vitner, fornærmede, sakkyndige og andre slipper å møte for ankedomstolen og forklare seg på ny.

– Det beste avhøret man har av et vitne er det som er i tingretten. Det gir en langt bedre fremstilling av det som vitne har sett og observert, enn det som kommer ved senere anledninger, mener Haugnes.

– Godt i gang

Departementet opplyser at de allerede er i gang med arbeidet Haugnes etterlyser.

– Det er vanskelig å være uenig i statsadvokatens betraktninger. Forholdene han peker på er også deler av bakgrunnen for at regjeringen har nedsatt et utvalg som skal utforme ny straffeprosesslov, som er bedre tilpasset vår tid, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Ove Vanebo

Utvalget skal levere innen 1. november, og bruk av lyd- og bildeopptak i domstolen er noe av det som skal vurderes.

– Lyd- og bildeopptak vil under dagens regler først og fremst ha en rettssikkerhetsmessig gevinst. I mandatet legges det likevel også opp til en skikkelig vurdering av hvordan opptakene også kan bedre effektiviteten – også dette er viktig, sier han.